ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metempsychosis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metempsychosis-, *metempsychosis*, metempsychosi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metempsychosis[N] การย้ายวิญญาณ, Syn. rebirth, reincarnation, transmigration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metempsychosis(มะเทมซะโค'ซิส) n. การย้ายที่อยู่ของวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metempsychosisการเวียนว่ายตายเกิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多生[たしょう, tashou] (n) (1) {Buddh} metempsychosis; (2) (See 一殺多生) saving the lives of many [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palingenesis \Pal`in*gen"e*sis\, Palingenesy \Pal`in*gen"e*sy\,
   n. [Gr. ?; pa`lin again + ? birth: cf. F. paling['e]n['e]sie.
   See {Genesis}.]
   [1913 Webster]
   1. A new birth; a re-creation; a regeneration; a continued
    existence in different manner or form.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The passing over of the soul of one person or
    animal into the body of another person or animal, at the
    time of the death of the first; the transmigration of
    souls. Called also {metempsychosis}.
    [PJC]
 
   3. (Biol.) That form of development of an individual organism
    in which in which ancestral characteristics occurring
    during its evolution are conserved by heredity and
    reproduced, sometimes transiently, in the course of
    individual development; original simple descent; --
    distinguished from {cenogenesis} ({kenogenesis} or
    {coenogenesis}), in which the mode of individual
    development has been modified so that the evolutionary
    process had become obscured. Sometimes, in Zoology, the
    term is applied to the abrupt metamorphosis of insects,
    crustaceans, etc. See also the note under
    {recapitulation}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metempsychosis \Me*temp`sy*cho"sis\, n. [NL., fr. Gr. ?; ?
   beyond, over + ? to animate; ? in + ? soul. See
   {Psychology}.]
   The passage of the soul, as an immortal essence, at the death
   of the animal body it had inhabited, into another living
   body, whether of a brute or a human being; transmigration of
   souls. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metempsychosis
   n 1: after death the soul begins a new cycle of existence in
      another human body [syn: {metempsychosis}, {rebirth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top