ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

memorise

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorise-, *memorise*
Possible hiragana form: めもりせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorise[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Next, we memorise the names of the royalty.ตอนนี้ ท่องชื่อเชื้อพระวงศ์ Anastasia (1997)
You memorised it?ว่าไงนะ? คุณจำมันได้เหรอ ? Pi (1998)
I'm working hard, but I don't know how it will turn out. I'm on my way to training. Of course I memorised it.ชั้นกำลังฝึกหนัก แต่ไม่รู้วว่าจะออกมาเป็นไงบ้าง ชั้นกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้า แน่นอนชั้นจะจำไว้ค่ะ If in Love... Like Them (2007)
You can even memorise the poem just like that.คุณยังจำบทกวีแบบนั่นได้อีกเหรอ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.ผมจะต้องเป็นลูกศิษย์พ่อผม จดจำทุกๆความเคลื่อนไหวของพ่อ ทุกการโจมตีที่เค้าเคยลงมือ Wanted (2008)
Yeah memorised. Six, six, six.สายตรง Episode #1.2 (2010)
Well, you memorise it, don't you?อ้อ คุณจะจำเบอร์ได้ขึ้นใจเลยใช่ไหม Episode #1.2 (2010)
You don't write it down. You memorise it.คุณไม่ต้องจดมันลง คุณไม่ต้องท่องจำมัน Episode #1.2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheun jai) EN: learn by heart ; memorize   FR: apprendre par coeur ; mémoriser
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ตรา[v.] (trā) EN: note ; take note (of) ; remember   FR: mémoriser ; retenir ; noter ; prendre note

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised) [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise [Add to Longdo]
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorise
   v 1: commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your
      lines for the play yet?" [syn: {memorize}, {memorise},
      {con}, {learn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top