Search result for

meetings

(32 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meetings-, *meetings*, meeting
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
No meetings.ห้ามชุมนุม Gandhi (1982)
Holding meetings here is prohibited!ห้ามจัดการชุมนุมที่นี่! Akira (1988)
Any more town meetings to be called, I'll be the one to call them.การประชุมใด ๆ เมืองมากขึ้นที่จะเรียกว่า ฉันจะเป็นหนึ่งที่จะเรียกพวกเขา Dante's Peak (1997)
I'm responsible to submit reports on those meetings.ชั้นจะรับผิดชอบเรื่องการเขียนรายงานเอง เหรอ Good Will Hunting (1997)
- Then don't set up any more meetings.ครับผมทีหลังก็ไม่ต้องนัดก็ได้ Good Will Hunting (1997)
So, uh, when are you done with those meetings?เมื่อไหร่จะหยุดไปพบพวกนั้นเสียที Good Will Hunting (1997)
It is customary for the sorceress to be present at these meetings.ตามประเพณีเเล้ว ผู้พยากรณ์ต้องอยู่ในที่ประชุมด้วย The Scorpion King (2002)
I don't have any meetings today.วันนี้ผมไม่มีนัดนี่ Bringing Down the House (2003)
You'll need to get a sponsor, attend meetings, but there's no reason you can't do that from your home.คุณจะต้องหาคนสนับสนุน เข้าประชุม แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำจากบ้านไม่ได้ The O.C. (2003)
I said you mean if I want to go to my daughter's PTA meetings and explain what's in the school milk at the school lunch program I cant?ผมบอกว่า คุณหมายความว่าถ้าผมอยากไปงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนของลูกสาว และอธิบายว่าอะไรอยู่ในนมโรงเรียน ในโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียน ผมทำไม่ได้ใช่ไหม? The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meetingsArticle 6. The president shall preside at all meetings.
meetingsBut this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.
meetingsHe attends meetings off and on.
meetingsHe is late for meetings nine times out of ten.
meetingsHe makes a point of attending class meetings.
meetingsHe makes a rule of attending such meetings.
meetingsHe often absents himself from meetings.
meetingsHe tends to be late for meetings.
meetingsI had to attend two meetings yesterday, and there was no time to have lunch between.
meetingsI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
meetingsI wonder if they don't have meetings anymore where strong words fly and everyone goes at each other tooth and nail.
meetingsMeetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).

CMU English Pronouncing Dictionary
MEETINGS    M IY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meetings    (n) (m ii1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
件数[けんすう, kensuu] (n) number of events (e.g. accidents, crimes, meetings, housing starts, hits on a web page); (P) [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]
総会屋[そうかいや, soukaiya] (n) extortionist that threatens to disrupt stock-holder meetings; (P) [Add to Longdo]
貸座敷[かしざしき, kashizashiki] (n) (1) (Edo-period) brothel; (2) facilities rented out for meetings, meals, etc.; (3) place for assignations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top