Search result for

matinee

(34 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matinee-, *matinee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matinee[N] การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย, See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางว, Syn. early show, play show, show
matinee idol[N] ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matinee(แมททะเน',แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
matinee(n) การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The general feeling, David, is that I have been wasting my matinee idol looks on radio.ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท คือผมเสียเวลาหลังไมค์ กับพวกบันเทิงในวิทยุ Frost/Nixon (2008)
Well, how about, um, you know, just a teensy, weensy little Wednesday matinee?งั้นเอาเป็นว่า อืม... คุณก็รู้ แค่เรื่องเล็กน้อยมากๆเหมือนกับมาตินี่ในวันพุธ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Want to take in a matinee,ไปดูหนังรอบกลางวัน The Pirate Solution (2009)
Here's a flyer. Matinees are half-off.เอาใบปลิวไปสิ่\ มาตินี่ลดครึ่งราคา The Glamorous Life (2010)
Matinees, Saturday, Sunday. Mondays we're dark. Toodles.แสดงตอนเช้า เสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์ไม่แสดง แล้วเจอกัน The Diaper Incident (2010)
"3:15 matinee of The movie."การแสดงรอบบ่าย 3 โมง 15 "เอลโม่ เดอะมูฟวี่" Kill Jill (2010)
Matinee would get us out of the cold.มาตินี่ก็จะทำให้เราไม่หนาว While You Weren't Sleeping (2011)
So I thought maybe we'd catch a matinee at the Ziegfeld before heading over to Blondies to watch Villanova whup ass on Notre Dame.ผมคิดว่าเราน่าจะไปดื่มมาตินี่ที่ซิกเฟลด์ ก่อนจะตรงไปที่บลอนดี้ ไปดูวิลลาโนว่า จัดการกับทีมนอร์ทเทอดาม Empire of the Son (2011)
This is far too good a performance for a matinee.การแสดงนี้มันดีเกินไป Death Didn't Become Him (2011)
You like matinees in empty theaters, and you hate runny eggs.ดูหนังรอบบ่าย ที่คนว่างๆ และเกลียดไข่ที่ไหลเยิ้ม ออกมาเปลือก Love Machine (2011)
You'll get your well-deserved standing ovations on Saturday matinees and Sunday mornings for the Retiredเธอสมควรที่ได้รับการยืนปรบมือ ในรอบบ่ายวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์ ในบททหารผ่านศึก Lima Asian F (2011)
You'll both get four nights and two matinees.เธอสองคนจะได้แสดง รอบค่ำ 4 รอบ และรอบบ่าย 2 รอบ Asian F (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาย[X] (sāi) EN: late ; late in the morning ; later in the morning   FR: tard (dans la matinée)
ตอนเช้า[n.] (tønchāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée
ตอนเช้า[adv.] (tønchāo) FR: dans la matinée
ตอนสาย[adv.] (tønsāi) EN: late in the morning   FR: en fin de matinée
เวลาเช้า[n.] (wēlā chāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée

CMU English Pronouncing Dictionary
MATINEE    M AE1 T AH0 N EY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matinee {f}matinee; matinée [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
マチネ;マチネー[, machine ; machine-] (n) matinee (fre [Add to Longdo]
昼の部[ひるのぶ, hirunobu] (exp,n) daytime; noon period of the day; matinee [Add to Longdo]
昼興行[ひるこうぎょう, hirukougyou] (n) matinee [Add to Longdo]
昼席[ひるせき, hiruseki] (n) matinee (performance) [Add to Longdo]
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket [Add to Longdo]
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\ (l[e^]v"[-e]; often l[e^]v*[=e]" in U. S.), n.
   [F. lever, fr. lever to raise, se lever to rise. See {Lever},
   n.]
   1. The act of rising. " The sun's levee." --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A morning assembly or reception of visitors, -- in
    distinction from a {soir['e]e}, or evening assembly; a
    {matin['e]e}; hence, also, any general or somewhat
    miscellaneous gathering of guests, whether in the daytime
    or evening; as, the president's levee.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England a ceremonious day reception, when attended
      by both ladies and gentlemen, is called a
      {drawing-room}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 matin'ee \mat`i*n['e]e"\, n. [F., from matin. See {Matin}.]
   A reception, or a musical or dramatic entertainment, held in
   the daytime. See {Soir['e]e}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matinee
   n 1: a theatrical performance held during the daytime
      (especially in the afternoon)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top