Search result for

marquesses

(69 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquesses-, *marquesses*, marquesse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marquesses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marquesses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquess[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquis
marquessate[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marques?MarquesCriminal Activities (2015)
They both worked with a Spaniard, Soledad Marquesa.ทั้งคู่ทำงานให้กับ นา สแปเนียต, Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa, he's a Spanish national.โซลเดด มาเกซ่า\เป็นคนสเปน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa.โซว์แดด มาร์เควร์ซา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa.โซลแดด มาเคซา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa,โซล์แดด มาร์เควสซ่า Happily Ever Aftermath (2012)
Marquesa.MarquesWoman in Black (2012)
Where's Marquesa?ท่านมาควิซอยู่ไหน? Woman in Black (2012)
Marquesa was tied to a jewelry store robbery here in Portland 2 1/2 months ago.มาควิซถูกเชื่อมโยง กับการปล้นร้านขายเครื่องเพชร ที่นี่ในพอร์ตแลนด์ 2 1/2เดือนที่ผ่านมา Woman in Black (2012)
Now after that, Marquesa killed a police officer, gained access to the precinct using his uniform in an attempt to get at a police captain.หลังจากนั้น,มาควิซ ก็ฆ๋าเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เข้าไปที่สถานีตำรวจ ใช้เครื่องแบบ พยายามเข้าถึงตัวร้อยตำรวจเอก Woman in Black (2012)
I couldn't figure out why Marquesa went after a police captain after he pulled off a heist.ฉันคิดไม่ออกว่า ทำไมมาควิซ ไปหลังจากที่ร้อยตำรวจเอก หลังจากที่เค้าปล้นสำเร็จ Woman in Black (2012)
These are the two detectives that handled the case and killed Marquesa.นี่คือนักสืบสองคน ที่ทำคดีนี้ และฆ่ามาควิซ Woman in Black (2012)
This is captain Renard, the guy Marquesa went after.นี่คือกัปตันRenard, คนที่มาควิซติดตาม Woman in Black (2012)
Our deal was for me to find Marquesa.ข้อตกลงของเราคือ นายตามหาMarquesa. Woman in Black (2012)
This is the guy Marquesa went after.นี่คือคนที่ มาควิซติดตาม Woman in Black (2012)
- I'm Marquis Riccardo...Marquese Ricardo Morelli di Castelfani... Blood and Black Lace (1964)
As you can see, we're tied to each other.Also, wir sitzen im gleichen Boot, lieber MarquesBlood and Black Lace (1964)
- The Marquis confirmed it. - Yes, we were together.Der Marquese kann es bestätigen Das ist wahr, wir waren zusammen Blood and Black Lace (1964)
The Marquis asked me to tell you he's stuck in town on business.Signorina, der Signor Marquese hat mich gebeten Ihnen auszurichten, er werde durch Verpflichtungen in der Stadt zurück gehalten Blood and Black Lace (1964)
By the way, do you still live with the Countessa?Übrigens wohnen Sie immer noch bei der Marquesa? Blood and Black Lace (1964)
Hutch Bessy, in a fight to the finish under the Marquis of Queensbury rules.Hutch Bessy, in einem Kampf bis zum Ende, nach den Regeln der Marquess von Queensbury. Ace High (1968)
I gave my word to the Spanish throne it shall be done.Donna Isabel De Leon Marquesa De Verbecho. The Black Corsair (1976)
Marques et Miranda, on Rio de Janeiro, for cleaning.Marques und Miranda reinigen die Rio de Janeiro. O Fantasma (2000)
Jaime Marques.Jaime MarquesMondays in the Sun (2002)
- Mustn't we make haste for the Marquesas?- Müssen wir nicht zu den Marquesas? Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
To all and singular, as well nobles and gentills, as others to whom these presents shall come, it is the king's pleasure by this patent, to confer on the Lady Anne Boleyn in her own right and on her offspring the noble title Marquess of Pembroke.An alle Betreffenden und an alle Adligen... die hiervon Kenntnis erhalten. Dem König ist es eine Freude... durch diesen Adelsbrief Lady Anne Boleyn selbst... sowie ihren Nachkommen... den Adelstitel Marquess von Pembroke zu verleihen. Tears of Blood (2008)
His Majesty the king and the Lady Anne Boleyn Marquess of Pembroke.Seine Majestät der König und Lady Anne Boleyn... Marquess von Pembroke. Tears of Blood (2008)
Or we could visit New Zealand, the Marquesas Islands or Bora Bora?Wir fliegen nach Neuseeland. Auf die Marquesas. Oder Bora Bora. Hello, Goodbye (2008)
Suspected arson murder on a farm in Marquesa.Eine Farm in Marquesa, es riecht nach Brandstiftung und Mord. Flame Red (2008)
Ben's our, uh, go-to guy in Marquesa.Ben ist unser Faktotum hier in Marquesa. Flame Red (2008)
Mr. Reese, when exactly did you come to Marquesa?Wann sind Sie nach Marquesa gekommen, Mr. Reese? Flame Red (2008)
And what was it brought you here? Why Marquesa?Und warum ziehen Sie ausgerechnet nach Marquesa? Flame Red (2008)
Scarlett Marquesa, 33, female.Scarlett Marquesa, 33, weiblich. Scarlett Fever (2009)
Mr. Marquesa.Mr. Marquesa? Scarlett Fever (2009)
I'll have Van Pelt pull her financials same time she pulls the Marquesas'.Ich lasse Van Pelt ihre Finanzen überprüfen, wie bei den Marquesas. Scarlett Fever (2009)
So who's having an affair with Victor Marquesa?Also, wer hat denn hier eine Affäre mit Victor Marquesa? Scarlett Fever (2009)
Not the argument you had with Scarlett the night she died?Und nicht wegen des Streits mit Scarlett Marquesa am Abend ihres Tods? Scarlett Fever (2009)
Why were you meeting Scarlett Marquesa?Was wollte Scarlett Marquesa von Ihnen? Scarlett Fever (2009)
How did you come to have Scarlett Marquesa's keys?Wie sind Sie an die Schlüssel von Scarlett Marquesa gekommen? Scarlett Fever (2009)
Rigsby, find out Victor Marquesa's recent whereabouts.Rigsby, finden Sie raus, wo Victor Marquesa sich zuletzt aufhielt. - Ja, Boss. Scarlett Fever (2009)
- We're going after Victor Marquesa.- Wir sind hinter Victor Marquesa her. Scarlett Fever (2009)
- Mr. Marquesa.- Mr. Marquesa. Hi. Scarlett Fever (2009)
"Faa-hoka is a type of pineapple from the Marquesas. ""Faa-hoka ist eine Ananasart von den Marquesas. " Kon-Tiki (2012)
We meet here at General Lamarque's house.Trefft uns vor Lamarques Haus. Les Misérables (2012)
On the tomb of Lamarque shall our barricade rise!Auf dem Grab Lamarques soll unsere Barrikade erstehen! Les Misérables (2012)
And to La Marquesa- La Marquesa Maria.Und zur Marquesa? Zur Marquesa Maria? The Beautiful Deception (2012)
What do you think of our favourite- Maria Enrique de Luna?Was hältst du von unserer Favoritin, der Marquesa de Luna? The Beautiful Deception (2012)
Soledad Marquesa.Soledad Marquesa. Three Coins in a Fuchsbau (2012)
They both worked with a Spaniard, Soledad Marquesa.Sie haben beide mit einem Spanier gearbeitet, Soledad Marquesa. Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa, he's a Spanish national.Soledad Marquesa, ein Spanier. Three Coins in a Fuchsbau (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUES    M AA1 R K S
MARQUESS    M AA1 R K W AH0 S
MARQUEST    M AA1 R K W EH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marques    (n) (m aa1 k s)
marquess    (n) (m aa1 k w i s)
marquesses    (n) (m aa1 k w i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marquesasfruchttaube {f} [ornith.]Marquesas Pigeon [Add to Longdo]
Marquesastaube {f} [ornith.]Marquesas Ground Dove [Add to Longdo]
Marquessasalangane {f} [ornith.]Marquesan Swiftlet [Add to Longdo]
Marquesasliest [ornith.]Maquesas Kingfisher [Add to Longdo]
Marquesasmonarch {m} [ornith.]Marquesas Flycatcher [Add to Longdo]
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルケサスコリス[, marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands) [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top