ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mark out

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mark out-, *mark out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mark out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mark out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mark out[PHRV] ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I find even a bookmark out of place, I'll lock this room up and you'll never see the inside of it again, that I can promise you.อย่าให้เห็นแม้แต่ที่คั่นหนังสือสักอันอยู่ไม่เป็นที่ล่ะก็ ไม่งั้นยายจะล็อกห้องนี้ซะ Inkheart (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัด[V] measure, See also: gauge, mark out, scale, take measurement, Example: อย่าลืมวัดความกว้างของหน้าต่างก่อนซื้อผ้าม่าน, Thai definition: สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement   FR: mesurer ; jauger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, / ] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin), #12,098 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgrenzento mark out [Add to Longdo]
abstecken; mit Pfählen versehento stake; to stake off; to stake out; to mark out [Add to Longdo]
aufschreiben; abgrenzento mark down; to mark out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mark out
      v 1: set boundaries to and delimit; "mark out the territory"
           [syn: {mark off}, {mark out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top