ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mariner

M EH1 R AH0 N ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mariner-, *mariner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mariner[N] กะลาสี (คำล้าสมัย), Syn. sailor

English-Thai: Nontri Dictionary
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First Mariners game of the season.อันที่จริง เรามาเยี่ยมทีวีจอแบนบ้านเธอต่างหาก Twilight (2008)
- Hey dad you catch the Mariners game?-พ่อ ได้ดูแข่งเบสบอลมั้ย Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marinerMariner 9 was launched on May 30, 1971.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารเรือ[N] mariner, See also: navy, sailor, Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน, ลูกประดู่, Example: ทหารเรือจำนวน 30 นาย ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการบนเรือรบหลวงเพื่อลาดตระเวนในน่านน้ำไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบโดยใช้เรือเป็นพาหนะ และใช้อาวุธซึ่งติดอยู่กับเรือนั้น
นาวิก[N] sailor, See also: mariner, seaman, Syn. คนเรือ, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาวเรือ[N] mariner, See also: seafarer, Syn. ชาวประมง, ชาวตังเก, Example: ชาวเรือบอกว่าเฉลี่ยแล้วเรือจากตราดหรือจากจันทบุรีนั้นจะเข้ามาบ่อยมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate   FR: saler (pour conserver) ; mariner
หมักไว้[v.] (mak wai) EN: marinate   FR: mariner
ยานมารีเนอร์[n. exp.] (yān Mārīnoē) FR: sonde Mariner [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARINER M EH1 R AH0 N ER0
MARINERS M EH1 R AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mariner (n) mˈærɪnər (m a1 r i n @ r)
mariners (n) mˈærɪnəz (m a1 r i n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, ] mariner; sailor; seaman, #16,885 [Add to Longdo]
航海家[háng hǎi jiā, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄚ, ] mariner; seafarer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mariner \Mar"i*ner\, n. [F. marinier, LL. marinarius. See
   {Marine}.]
   One whose occupation is to assist in navigating ships; a
   seaman or sailor. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Mariner's compass}. See under {Compass}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mariner
   n 1: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman},
      {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob},
      {sea dog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top