Search result for

mansion

(48 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mansion-, *mansion*
Possible hiragana form: まんしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mansion[N] คฤหาสน์, See also: บ้านหลังใหญ่มาก, Syn. edifice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
lunar mansionsดาวทั้ง28ดวง

English-Thai: Nontri Dictionary
mansion(n) คฤหาสน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mansion-houseเคหสถาน [ดู dwelling] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can swap not sleeping in a penthouse for not sleeping in a mansion.คุณจะได้เปลี่ยนจากอดนอนในเพนท์เฮ้าส์.. ...ไปอดนอนในคฤหาสแทน The Dark Knight (2008)
- The Playboy Mansion.\ - Playboy MansionThe House Bunny (2008)
Now I live in the Playboy Mansion.และตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ใน "Playboy MansionThe House Bunny (2008)
We'll put this on the Mansion tab and have it all sent over this afternoon.เราจะส่งให้คุณเย็นนี้ และลงบัญชีของคฤหาสน์ The House Bunny (2008)
"Please move out of the Mansion immediately"."กรุณาย้ายก้นออกไปจากที่นี่ จากแมนชั่นหลังนี้ให้เร็วที่สุด". The House Bunny (2008)
Would you maybe stop giving me tickets if I told you I was having a really bad week... because I used to be a Playboy Bunny, but I got kicked out of the Mansion... because I'm 59 years old?คุณจะต้องหยุดให้ใบสั่งฉันแน่นอน ถ้าคุณรู้ว่าฉันเจอโชคร้ายอะไรมาบ้าง เพราะว่าฉันเป็น เพลย์บอย บันนี่ แต่ตอนนี้ฉันถูกไล่ออกจากคฤหาสน์ ด้วยเหตุผลที่ว่าฉันอายุ 59 ปีแล้ว The House Bunny (2008)
Looks like a mini-Playboy Mansion.ที่นี่เหมือนคฤหาสน์เพลบอยไซส์มินิเลย The House Bunny (2008)
Oh, my gosh. That's exactly what I used to do back at the Mansion.โอ้วนี่แหละสุดยอด ฉันทำบ้างได้มั้ยค่ะ The House Bunny (2008)
Ne time, at the Mansion...มีอยู่ช่วงที่แมนชั่น The House Bunny (2008)
We always wanted to have one at the Mansion... but we could never find a virgin to sacrifice.พวกเราเคยอยากจัดแบบนี้ซักครั้งที่แมนชั่น แต่ว่าเราหาสาวบริสุทธิ์มาทำพิธีสังเวยไม่ได้เลย The House Bunny (2008)
How is everybody at the Mansion? How are things?ทุกคนที่แมนชั่นเป็นไงบ้างคะ The House Bunny (2008)
And I want you to move back to the Mansion.แล้วฉันก็อยากให้เธอกลับมาอยู่ที่นี่ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mansionA government official's stately mansion was looted.
mansionHe lives in that stately mansion.
mansionHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
mansionIf my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.
mansionIn addition to a mansion, he owns a Bentley.
mansionIt is not real mansion.
mansionKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?
mansionShe lives in quite a big mansion.
mansionThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
mansionThere are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คฤหาสน์[N] mansion, See also: residence, villa, home, fine house, Syn. บ้าน, ที่อยู่, นิวาสสถาน, เรือน, Example: คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[org] (Rōngrīen Suan Kulāp Witthayālai) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANSION    M AE1 N SH AH0 N
MANSIONS    M AE1 N CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mansion    (n) (m a1 n sh @ n)
mansions    (n) (m a1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mansion \Man"sion\, v. i.
   To dwell; to reside. [Obs.] --Mede.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mansion \Man"sion\, n. [OF. mansion, F. maison, fr. L. mansio a
   staying, remaining, a dwelling, habitation, fr. manere,
   mansum, to stay, dwell; akin to Gr. ?. Cf. {Manse}, {Manor},
   {Menagerie}, {Menial}, {Permanent}.]
   1. A dwelling place, -- whether a part or whole of a house or
    other shelter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In my Father's house are many mansions. --John xiv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       These poets near our princes sleep,
       And in one grave their mansions keep. --Den?am.
    [1913 Webster]
 
   2. The house of the lord of a manor; a manor house; hence:
    Any house of considerable size or pretension.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astrol.) A twelfth part of the heavens; a house. See 1st
    {House}, 8. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. The place in the heavens occupied each day by the moon in
    its monthly revolution. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The eight and twenty mansions
       That longen to the moon.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Mansion house}, the house in which one resides;
    specifically, in London and some other cities, the
    official residence of the Lord Mayor. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mansion
   n 1: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is
      divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign},
      {mansion}, {house}, {planetary house}]
   2: a large and imposing house [syn: {mansion}, {mansion house},
     {manse}, {hall}, {residence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top