ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mangrove

M AE1 N G R OW2 V   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mangrove-, *mangrove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangrove[N] ต้นไม้จำพวกโกงกาง, Syn. baobab, banyan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangrove(แมง'โกรฟว) n. ต้นโกงกาง

English-Thai: Nontri Dictionary
mangrove(n) ต้นโกงกาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mangroveพืชชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mangrove forestป่าชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangroveป่าชายเลน
สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Mangrove animalsสัตว์ชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove conservationการอนุรักษ์ป่าชายเลน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mangrove conservationการอนุรักษ์ป่าชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove ecologyนิเวศวิทยาป่าชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove ecologyนิเวศวิทยาป่าชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove Forest ป่าชายเลน
สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และมีพวกที่ เป็นใบเขียวตลอดปี โดยที่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเนื่องจากป่าประเภทนี้ขึ้นอยู่ เฉพาะในแถบร้อนและอยู่ตามชายฝั่งทะเลระหว่างบริเวณที่น้ำขึ้นสูงสุดและที่ น้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Mangrove Pit Viperงูพังกา [การแพทย์]
Mangrove plantพืชชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove plantsพืชชายเลน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mangrove crab (n ) ปูแสม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าชายเลน[N] mangrove forest, See also: forest at the estuary of a river, Example: ในภาคใต้มีขบวนการคัดค้านการทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าที่อยู่ตามชายทะเลที่มีเลนและน้ำทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค้ำยันลำต้น โดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู
โกงกาง[N] mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm   
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm   
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
นกจับแมลงป่าโกงกาง[n. exp.] (nok jap malaēng pā kōngkāng) EN: Mangrove Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des mangroves [m] ; Cyornis des palétuviers [m]
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: Mangrove Whistler   FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกแต้วแล้วป่าชายเลน[n. exp.] (nok taēolaēo pā chāilēn) EN: Mangrove Pitta   FR: Brève des palétuviers [f]
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง[n. exp.] (nok taēolaēo pā kōng kāng) EN: Mangrove Pitta   FR: Brève des palétuviers [f]
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าโกงกาง[n. exp.] (pā kōngkāng) EN: swamp forest   FR: mangrove [v]
แสมทะเล[n. exp.] (saēm thalē) EN: Grey Mangrove   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGROVE    M AE1 N G R OW2 V
MANGROVE    M AE1 NG G R OW2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mangrove    (n) mˈæŋgrouv (m a1 ng g r ou v)
mangroves    (n) mˈæŋgrouvz (m a1 ng g r ou v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红树林[hóng shù lín, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] mangrove, #32,493 [Add to Longdo]
红树[hóng shù, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] mangrove; CL:棵[ke1], #57,875 [Add to Longdo]
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] mangrove, #84,431 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangrovenbaum {m} [bot.]mangrove [Add to Longdo]
Mangrovenwald {m}mangrove forest [Add to Longdo]
Mangrovereiher {m} [ornith.]Green-backed Heron [Add to Longdo]
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier [Add to Longdo]
Mangroveralle {f} [ornith.]Chestnut-bellied Rail [Add to Longdo]
Mangrovekuckuck {m} [ornith.]Mangrove Cuckoo [Add to Longdo]
Mangroveeule {f} [ornith.]Pacific Screech Owl [Add to Longdo]
Mangroveamazilie {f} [ornith.]Mangrove Hummingbird [Add to Longdo]
Mangrovefischer {m} [ornith.]Mangrove Kingfisher [Add to Longdo]
Mangroveliest [ornith.]African Mangrove Kingfisher [Add to Longdo]
Mangroveameisenvogel {m} [ornith.]Silvered Antcatcher [Add to Longdo]
Mangroveschwalbe {f} [ornith.]Mangrove Swallow [Add to Longdo]
Mangroveblauschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Niltava [Add to Longdo]
Mangrovegerygone {f} [ornith.]Mangrove Flyeater [Add to Longdo]
Mangroveschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Robin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マングローブ[, manguro-bu] (n) mangrove; (P) [Add to Longdo]
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[, manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
紅樹[こうじゅ, kouju] (n) (1) mangrove (esp. the black mangrove, Bruguiera gymnorrhiza); (2) tree with red leaves or flowers [Add to Longdo]
紅樹林[こうじゅりん, koujurin] (n) (See マングローブ) mangrove forest [Add to Longdo]
雌蛭木[めひるぎ;メヒルギ, mehirugi ; mehirugi] (n) (uk) Kandelia obovata (species of mangrove) [Add to Longdo]
八重山蛭木[やえやまひるぎ;ヤエヤマヒルギ, yaeyamahirugi ; yaeyamahirugi] (n) (uk) Rhizophora mucronata (species of mangrove) [Add to Longdo]
蛭木;漂木;紅樹[ひるぎ;ヒルギ, hirugi ; hirugi] (n) (uk) mangrove (of family Rhizophoraceae) [Add to Longdo]
蛭木騙[ひるぎだまし;ヒルギダマシ, hirugidamashi ; hirugidamashi] (n) (uk) grey mangrove (Avicennia marina); white mangrove [Add to Longdo]
雄蛭木[おひるぎ;オヒルギ, ohirugi ; ohirugi] (n) (uk) black mangrove (Bruguiera gymnorrhiza) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mangrove \Man"grove\, n. [Malay manggi-manggi.]
   1. (Bot.) The name of one or two trees of the genus
    {Rhizophora} ({Rhizophora Mangle}, and {Rhizophora
    mucronata}, the last doubtfully distinct) inhabiting muddy
    shores of tropical regions, where they spread by emitting
    aerial roots, which fasten in the saline mire and
    eventually become new stems. The seeds also send down a
    strong root while yet attached to the parent plant.
    [1913 Webster]
 
   Note: The fruit has a ruddy brown shell, and a delicate white
      pulp which is sweet and eatable. The bark is
      astringent, and is used for tanning leather. The black
      and the white mangrove ({Avicennia nitida} and
      {Avicennia tomentosa}) have much the same habit.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The mango fish.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mangrove
   n 1: a tropical tree or shrub bearing fruit that germinates
      while still on the tree and having numerous prop roots that
      eventually form an impenetrable mass and are important in
      land building [syn: {mangrove}, {Rhizophora mangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top