Search result for

man friday

(6 entries)
(0.2634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -man friday-, *man friday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
man Friday    [N] ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man Fridays    [N] ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man,
   monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel.
   ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr.
   manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind.
   [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.]
   1. A human being; -- opposed to {beast}.
    [1913 Webster]
 
       These men went about wide, and man found they none,
       But fair country, and wild beast many [a] one. --R.
                          of Glouc.
    [1913 Webster]
 
       The king is but a man, as I am; the violet smells to
       him as it doth to me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C.
                          Fields
    [PJC]
 
   2. Especially: An adult male person; a grown-up male person,
    as distinguished from a woman or a child.
    [1913 Webster]
 
       When I became a man, I put away childish things. --I
                          Cor. xiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The human race; mankind.
    [1913 Webster]
 
       And God said, Let us make man in our image, after
       our likeness, and let them have dominion. --Gen. i.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The male portion of the human race.
    [1913 Webster]
 
       Woman has, in general, much stronger propensity than
       man to the discharge of parental duties. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. One possessing in a high degree the distinctive qualities
    of manhood; one having manly excellence of any kind.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the noblest Roman of them all . . . the
       elements
       So mixed in him that Nature might stand up
       And say to all the world "This was a man!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. An adult male servant; also, a vassal; a subject.
    [1913 Webster]
 
       Like master, like man.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered,
       and holding up his hands between those of his lord,
       professed that he did become his man from that day
       forth, of life, limb, and earthly honor.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   7. A term of familiar address at one time implying on the
    part of the speaker some degree of authority, impatience,
    or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the
    latter half of the 20th century it became used in a
    broader sense as simply a familiar and informal form of
    address, but is not used in business or formal situations;
    as, hey, man! You want to go to a movie tonight?.
    [Informal]
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. A married man; a husband; -- correlative to wife.
    [1913 Webster]
 
       I pronounce that they are man and wife. --Book of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       every wife ought to answer for her man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of
    the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun.
    [1913 Webster]
 
       A man can not make him laugh.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man would expect to find some antiquities; but all
       they have to show of this nature is an old rostrum
       of a Roman ship.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the piece with which certain games, as chess or
     draughts, are played.
     [1913 Webster]
 
   Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a
      separate adjective, its sense being usually
      self-explaining; as, man child, man eater or maneater,
      man-eating, man hater or manhater, man-hating,
      manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man
      midwife, man pleaser, man servant, man-shaped,
      manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man
      worship, etc.
      Man is also used as a suffix to denote a person of the
      male sex having a business which pertains to the thing
      spoken of in the qualifying part of the compound;
      ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman,
      fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where
      the combination is not familiar, or where some specific
      meaning of the compound is to be avoided, man is used
      as a separate substantive in the foregoing sense; as,
      apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man
      (as distinguished from woodman).
      [1913 Webster]
 
   {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla.
 
   {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth
    centuries for a soldier fully armed.
 
   {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering
    people through considerable distances; specifically
    (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend
    in a shaft. It consists of a series of landings in the
    shaft and an equal number of shelves on a vertical rod
    which has an up and down motion equal to the distance
    between the successive landings. A man steps from a
    landing to a shelf and is lifted or lowered to the next
    landing, upon which he them steps, and so on, traveling by
    successive stages.
 
   {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of
    another, like Robinson Crusoe's servant Friday.
 
   {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others;
    also, one who is not responsible pecuniarily.
 
   {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea
    pandurata}) with leaves and flowers much like those of the
    morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous
    root.
 
   {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil,
    whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as
    preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic
    expression]
 
   {Man of war}.
     (a) A warrior; a soldier. --Shak.
     (b) (Naut.) See in the Vocabulary.
     (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and
       also see {Physalia}.
 
   {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a
    sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge;
    specif., a small-caliber bullet so modified as to expand
    when striking the human body, producing a severe wound
    which is also difficult to treat medically. Types of
    bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed
    bullets} and {hollow-point bullets} are classed as
    man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another
    well-known variety. Such bullets were originally designed
    for wars with savage tribes.
 
   {great man}, a man[2] who has become prominent due to
    substantial and widely admired contributions to social or
    intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great
    men of the twentieth century.
 
   {To be one's own man}, to have command of one's self; not to
    be subject to another.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 man Friday \man Friday\ prop. n. [From Friday, the name of a
   character in the novel Robinson Crusoe (1719) by DeFoe.]
   A person who contributes to the fulfillment of a need or
   furtherance of an effort or purpose; a devoted assistant.
 
   Syn: right-hand man, chief assistant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 man Friday
   n 1: the most helpful assistant [syn: {right-hand man}, {chief
      assistant}, {man Friday}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top