Search result for

mailings

(543 entries)
(0.0577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mailings-, *mailings*, mailing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mailings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mailings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mail[N] จดหมาย, Syn. letters
mail[N] ระบบไปรษณีย์, Syn. postal service
mail[N] การขนส่งทางไปรษณีย์
mail[N] ไปรษณียภัณฑ์, See also: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
mail[N] พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail[VI] จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail[VT] ส่งทางไปรษณีย์, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์
mail[N] เกราะ, Syn. chain mail, ring mail, coat of mail
mail[VT] หุ้มเกราะ, See also: ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
e-mail[N] การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, Syn. electronic mail
e-mail[N] ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์, Syn. electronic mail
e-mail[VT] ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
mailer[N] จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์, Syn. mailing
mailer[N] ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์, Syn. envelope
airmail[N] จดหมายที่ส่งทางเครื่องบิน
mail to[PHRV] ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง, Syn. post to
mailbag[N] กระเป๋าไปรษณีย์, Syn. postbag
mailbox[N] ตู้ไปรษณีย์, See also: ตู้จดหมาย, Syn. postbox, letter box
mailing[N] การส่งไปรษณีย์, Syn. posting, airmailing, delivery
mailing[N] จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์, Syn. mailer
mailman[N] คนส่งไปรษณีย์
mailmen[N] คำนามพหูพจน์ของ mailman
mail bag[N] ถุงไปรษณีย์, See also: ถุงเมล์, Syn. postbag
blackmail[N] การขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
blackmail[VT] หักหลัง, See also: ขู่, ขู่กรรโชก, Syn. extort, hold up, shake down
junk mail[N] โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
junk mail[SL] ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ
mail from[PHRV] ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) จาก, Syn. post from
chain mail[N] เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
mail order[N] การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
blackmailer[N] ผู้ขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
mailed fist[N] กำปั้น
mail carrier[N] คนส่งไปรษณีย์, Syn. letter carrier, mailman, postman
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list
mailing house[N] ที่รับส่งจดหมาย
certified mail[N] การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
electronic mail[N] ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail
mail-order house[N] บริษัทซื้อขายทางไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
coat of mailn. เสื้อเกราะอ่อน
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
junl mailn. สิ่งโฆษณาที่ส่งมาทางไปรษณีย์
mail(เมล) n. ไปรษณีย์ภัณฑ์,ไปรษณีย์ adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์. vi. ส่งทางไปรษณีย์
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
mailed(เมลดฺ) adj. หุ้มเกราะ
sea mailn. ไมล์ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political blackmailการกรรโชกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislative blackmailการกรรโชกทางนิติบัญญัติ (ว่าจะออกกฎหมายบังคับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
smail (snail mail)ไปรษณีย์อืดอาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)เกณฑ์วิธีถ่ายโอนไปรษณีย์อย่างง่าย (เอสเอ็มทีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)เกณฑ์วิธีถ่ายโอนไปรษณีย์อย่างง่าย (เอสเอ็มทีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
snail mailไปรษณีย์อืดอาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)เอสเอ็มทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนไปรษณีย์อย่างง่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)เอสเอ็มทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนไปรษณีย์อย่างง่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junk mailไปรษณีย์ขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blackmailการกรรโชก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blackmail, legislativeการกรรโชกทางนิติบัญญัติ (ว่าจะออกกฎหมายบังคับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blackmail, politicalการกรรโชกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailback surveyการสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mailbotไปรษณีย์ยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailbotไปรษณีย์ยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailboxตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailboxตู้ไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail, detaining or delayingการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maillist; mailing listบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detaining or delaying mailการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice mailไปรษณีย์เสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice mailไปรษณีย์เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinus; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus of maxillary sinus; hiatus maxillaris; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unmoderated mailing listบัญชีจ่าหน้าไม่กลั่นกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mailbox ตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์]
Mail merge ผสานจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์]
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
Electronic mail messageจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
voice mailไปรษณีย์เสียง
ระบบที่ช่วยเก็บเสียงพูดของผู้ใช้โทรศัพท์ติดต่อมาถึงเราเมื่อเราไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน เมื่อเรากลับมาแล้วเราอาจขอให้ระบบนำเสียงพูดที่อัดไว้นั้นมาให้เราฟังได้ หรือเราอาจใช้โทรศัพท์โทรฯ จากที่อื่นเข้าไปที่สำนักงานแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้ก็ได้ หรือจะส่งเสียงที่ฝากนั้นต่อไปให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับส่งข้อความ (และอาจจะมีเอกสารแนบ) ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Advertising, Direct-mail [TU Subject Heading]
Air mail serviceไปรษณีย์อากาศ [TU Subject Heading]
Electronic mail messagesข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic mail systemsไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Mail order bridesเจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mail-order businessการขายทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Microsoft Mailไมโครซอฟต์ เมล [TU Subject Heading]
Spam (Electronic mail)ข่าวขยะ ((ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Spam filtering (Electronic mail)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Voice mail systemsไปรษณีย์เสียง [TU Subject Heading]
e-mailอีเมล, บริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
email addressที่อยู่อีเมล, ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
E-mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail ย่อมาจากคำว่า Electronic mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการส่งและรับข้อความโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ผู้ส่งสามารถจัดเก็บและส่งข้อความไปยังผู้รับเพียงคนเดียวหรือหลายคนในระบบพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องสร้างสำเนากระดาษ เมื่อรับข้อความมาแล้ว ผู้รับจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับหรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วมากกว่าบริการไปรษณีย์ธรรมดา โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียงไปพร้อมกับจดหมายได้ และส่งไปได้ไกลกว่าคือ ไปได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และการรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
E-mails?อีเมล? Then I Really Got Scared (2011)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
Blackmail seems to work so well for you,แบลคเมลเหมือนจะใช้ได้กับเธอ Chuck in Real Life (2008)
You are not blackmailing that woman to get into yale.เธอจะไม่แบล็คเมล์ยัยนั่นเพื่อจะเข้าเยลหรอกนะ There Might be Blood (2008)
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
She left me a voice mail, and then she never made it back to the planet.- คลาร์ก มันเรื่องอะไรกัน? - โลอีสน่ะ. ฉันไม่เจอเขาเลย. Committed (2008)
So, are you gonna be starting down in the mail room?คุณเริ่มทำงานในห้องส่งเอกสารหรือ? Odyssey (2008)
Better be in my mailbox by friday.กลับไปให้อั๊วภายในวันศุกร์ Adverse Events (2008)
You're okay with being paid twice to facilitate blackmail?You're okay with being paid twice to facilitate blackmail? ฉันโอเค Adverse Events (2008)
The mailman saw you having a seizure.บุรุษไปรษณีย์เห็น.. คุณชัก The Itch (2008)
In his entry hallway getting his mail.ที่โถงทางเข้าบ้าน จะไปเอาจดหมายของเขา The Itch (2008)
You weren't there for the mail.คุณไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อรับจดหมาย The Itch (2008)
You can't be... That's blackmail.นายคงไม่ นี่ตลบหลังกันรึไง Dying Changes Everything (2008)
And your response is just to emotionally blackmail him.แล้วปฏิกิริยาของคุณคือการหักหลังเขาอย่างเจ็บปวด Dying Changes Everything (2008)
He only replies to my mails once in a while.เค้าตอบเมลล์ของฉันกลับมาแค่ครั้งเดียวเอง Akai ito (2008)
He's going to mail me on where we're meeting.เค้ากำลังจะเมลล์หาฉันว่าให้ไปเจอได้ที่ไหน Akai ito (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
E-mail subtitling@bbc.co.ukE-mail subtitling@bbc.co.uk The Moment of Truth (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้ The Bank Job (2008)
She said she'd just gotten a letter from the Ox and mailed it to me so I could give it to you.เธอบอกว่าพึ่งได้รับจดหมายจากอ๊อก แล้วส่งมาให้ผม ผมเลยเอามาให้คุณดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Me? Do I look like a mailman?ผมเหรอ ผมเหมือน บุรุษไปรษณีย์ งั้นเหรอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They let her go, so she could mail the letter and you could bring it to me and I could translate it!พวกมันปล่อยเธอมา เพื่อให้เธอส่งจดหมาย และเธอสามารถเอามาให้ฉัน และฉันไม่สามารถแปลมันออก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Couple of days ago, we intercepted an e-mail between members of his group.สองวันก่อน,เราสกัด -อีเมล์คนในกลุ่มได้ Vantage Point (2008)
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
I will be right up with your sister's mail.ผมจะกลับมา พร้อมกับจดหมายของน้องสาวคุณ Passengers (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
You can contact her by email or...เธออธิบายได้แน่ว่าอะไรผิดพลาด Wanted (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
Look, they don't have to be geniuses to stop using their e-mail and cell phones.พวกมันเหมือนรู้แกว เล่นหยุดใช้โทรศัพท์กับอีเมล์ Body of Lies (2008)
I'm following up on my email.ผมกำลังตามเรื่องที่อีเมล์ไป Body of Lies (2008)
I have an e-mail list of the members of the Brothers of Awareness.ฉันได้รายชื่ออีเมล์ของพวก ภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
Now, send that off from Sadiki's fake e-mail address and we are in business.ส่งมันออกไป จากอีเมล์แอดเดรสปลอมของซาดิกิ แล้วเราจะได้เริ่มงาน Body of Lies (2008)
Rescued our new mailman from Marley. Rescued a U.P.S. Guy from Marley.ช่วยบุรุษไปรษณีย์จากมาร์ลีย์ ช่วยเด็กส่งพัศดุจากมาร์ลีย์ Marley & Me (2008)
well, because the day you were born, something else arrived in the mail;ก็เพราะว่าเมื่อวันที่ลูกเกิด มีบางอย่างส่งมาที่บ้านด้วยพร้อมกัน Changeling (2008)
Lilly, go mail the bids.ลิลลี่ ไปรีบเปิดประมูล The House Bunny (2008)
- Can you mail these out for her? - Sure thing.คุณช่วยส่งนี่ให้เธอได้มั้ย ไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
You should totally mail me your number sometime.บางที คุณน่าจะเมลเบอร์ ให้ฉันบ้างนะ The House Bunny (2008)
Oh, you dropped them, but I got it, and they're gonna be mailed right out.โอ้ว คุณทำมันหล่นนะ เดี๋ยวคงจะได้ส่งไปแล้ว The House Bunny (2008)
You can actually give me your e-mail address.ขอชื่ออีเมลล์ของคุณได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
Sent him like e-mail.ส่งเขามาทางอีเมลล์ WarGames: The Dead Code (2008)
Opening people's mail.เปิดจดหมายจากประชาชน Frost/Nixon (2008)
Thank you. You should see the fan mail she gets.คุณน่าจะได้เห็นจดหมายนะ Burn After Reading (2008)
What you're engaged in is blackmail.สิ่งที่คุณทำอยู่ คือแบล็คเมล์ Burn After Reading (2008)
You have reached the voice mailbox of...คุณเข้าสู่ระบบฝากข้อความของ... Pineapple Express (2008)
I think there's a package in the mailbox.มีพัสดุอยู่ในตู้จดหมาย Pineapple Express (2008)
I'm going in the other room and eat it, check my e-mail.พ่อคะ เขาต้องมาแน่ ฉันไปกินอาหารที่ห้องอื่น เช็คอีเมล์ เพราะฉันเหลืออดกับเรื่องนี้แล้ว Pineapple Express (2008)
Elliot, I can't get Evette on the phone or e-mail or nothing.เอลเลียต ฉันติดต่ออีเว็ตต์ ทางโทรศัพท์หรืออีเมลอะไรไม่ได้เลย The Happening (2008)
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
- 215, mail.215 มีพัสดุ The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mailA detailed report will be sent you by next mail.
mailAfter I write the letter, I'll mail it in a mailbox.
mailAirmail, please.
mailA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
mailAn ideal pillow is available from a mail-order house.
mailAre there any letters for me in today's mail?
mailAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
mailBe sure to mail this letter.
mailCan you mail there for me?
mailCan you mail these for me?
mailCome what may, the mail will get delivered.
mailComputers are used to send messages by e-mail.
mailCould you wrap it for mailing?
mailDid you mail the letter yesterday or today?
mailDid you receive my e-mail of January 10?
mailDon't fail to mail this letter.
mailDon't forget to mail this letter.
mailDon't forget to mail this letter first thing in the morning.
mailDon't forget to mail this letter on your way to school.
mailEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
mailEverything you said in your mail is just right-except the price.
mailFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.
mailFor some reason I couldn't access my e-mail.
mailFrom tomorrow this email address will be invalid.
mailGo and meet him, and while you're about it mail this letter.
mailHe dropped a letter into the mailbox.
mailHe mailed a letter home.
mailHere's my mail address.
mailHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
mailHe went to the post office to mail the letter.
mailHe wrote her a long letter, which he didn't mail.
mailHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
mailHow many days will it take if I send this as registered mail?
mailHow much will it cost by sea mail?
mailI am sending you a birthday present by air mail.
mailI came to know the man who is now my husband through email; from an acquaintanceship started in that odd way before a month had passed we found ourselves resolving to get married.
mailI can't check my mail. The server is down.
mailI can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?
mailI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
mailI'd like to mail this package to Canada.
mailI don't know about the past but now we have faxes and emails.
mailI'd very much like to exchange e-mail with you.
mailIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
mailIf I send it by air mail, how much will it cost?
mailI forgot to put on the stamp before I mailed the letter.
mailI found her letter in the mailbox.
mailI found your letter in the mailbox.
mailIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
mailIf you have a chance, please check your mailbox.
mailI got a lot of mail this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเอ็มเอส[N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ตู้จดหมาย[N] postbox, See also: mailbox
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
ดัดหลัง[V] black mail, Syn. หักหลัง, Thai definition: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
ไปรษณีย์อากาศ[N] airmail, Example: ผู้ที่จะส่งพัสดุไปต่างประเทศสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์อากาศ, Thai definition: สิ่งของที่ส่งทางอากาศยาน
ไถ[V] squeeze, See also: extort, blackmail, force, Syn. รีดไถ, Example: น้องชายมาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว, Thai definition: ขู่เอาเงินคนอื่น, รีดเอาเงินคนอื่น, Notes: (สแลง)
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[N] registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ขู่กระโชก[V] extort, See also: blackmail, exact, squeeze, threaten, Syn. กรรโชก, Example: เขาขู่กระโชกให้เธอยินยอมเขา, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
ขู่กรรโชก[V] blackmail, See also: intimidate, extort, Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, Example: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน, Thai definition: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
จดหมาย[N] letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
ไปรษณีย์[N] post, See also: mail, Example: เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง
ไปรษณีย์รับรอง[N] registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
ตู้ไปรษณีย์[N] mailbox, See also: postbox, letter box, Syn. ตู้ป.ณ., Example: ทุกๆ อาทิตย์เธอจะต้องนำจดหมายไปทิ้งที่ตู้ไปรษณีย์, Count unit: ตู้, Thai definition: ตู้สำหรับสอดจดหมาย กั้นให้เป็นช่องๆ ของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ทิ้งจดหมาย[V] mail a letter, See also: drop a letter in a mailbox, post a letter, Syn. ส่งจดหมาย, Ant. รับจดหมาย, Thai definition: ส่งจดหมายทางไปรษณีย์, ใส่จดหมายเข้าไปในตู้ไปรษณีย์
ทางไปรษณีย์[N] by post, See also: by mail, Example: จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องติดแสตมป์ทุกครั้ง
กรรโชก[V] extort, See also: blackmail, threaten, Syn. กันโชก, ข่มขู่, Example: คนร้ายขู่กรรโชกทรัพย์เธอ
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleūap) FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมาย [n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance   FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thāng ākāt) EN: airmail letter   
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail   
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating   FR: émaillure [f]
ข่าย[n.] (khāi) EN: network   FR: réseau [m] ; maillage [m]
ขี้ตะไบ[n. exp.] (khī tabai) FR: limaille [f] ; limaille de fer [f]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over   FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
คนไปรษณีย์[n.] (khon praisanī) EN: postman ; mailman   FR: facteur [m] ; postier [m]
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
กล่องจดหมาย [n.] (klǿng jotmai) EN: letterbox (form.) ; mailbox (Am.- form.)   FR: boîte aux lettres (form.) [f]
ลงยา[n.] (longyā) EN: enamel   FR: émail [m]
ลงยา[v.] (longyā) EN: enamel   FR: émailler
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock   FR: chaînon [m] ; maillon [m]
เมล์[n.] (mē) EN: mail   FR: mél [m] ; courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mail [m] (anglic.)
นักขู่กรรโชก[n. exp.] (nak khūkanchōk) EN: blackmailer   
งานขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (ngān kheun bān mai) FR: pendaison de la crémaillère [f]
นกชาปีไหน[n. exp.] (nok chāpīnai) EN: Nicobar Pigeon   FR: Nicobar à camail [m] ; Pigeon de Nicobar [m]
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[n. exp.] (nok jū ten jiu) EN: Pygmy Wren-Babbler   FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
นกกินแมลงหัวแดงเล็ก[n. exp.] (nok kin malaēng hūa daēng lek) EN: Scaly-crowned Babbler   FR: Akalat à calotte maillée [m] ; Timalie à tête écaillée [f]
นกกินแมลงตะโพกแดง[n. exp.] (nok kin malaēng taphōk daēng) EN: Chestnut-rumped Babbler   FR: Timalie maculée [f] ; Timalie à croupion roux [f] ; Timalie maillée [f]
ไปรษณีย์[n.] (praisanī) EN: post ; postal work ; mail (Am.)   FR: courrier [m] ; poste [f]
ไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (praisanī ākāt) EN: airmail   FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[n. exp.] (praisanī longthabīen) EN: registered mail   
ไปรษณีย์รับรอง[n. exp.] (praisanī raprøng) EN: registered post ; registered mail   
สั่งซื้อทางไปรษณีย์[v. exp.] (sangseū thāng praisanī) EN: order by post ; order by mail   FR: commander par la poste
เสื้ออาบน้ำ[n. exp.] (seūa āpnām) EN: bathing suit ; swimsuit   FR: maillot de bain [m]
เสื้อกล้าม [n.] (seūaklām) EN: vest ; waistcoat ; undershirt ; singlet   FR: maillot de corps [m]
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch   FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh   FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทางไปรษณีย์[adv.] (thāng praisanī) EN: by post ; by mail   FR: par la poste ; par courrier
ทางไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (thāng praisanī ākāt) EN: by airmail   
ทิ้งจดหมาย [v. exp.] (thing jotmāi) EN: mail a letter ; post a letter ; drop a letter in the letter box/mailbox (Am.)   FR: poster une lettre ; mettre à la poste
ถุงเมล์[n. exp.] (thung mē) EN: mailbag   FR: sac postal [m]
ตู้จดหมาย [n.] (tū jotmai) EN: letterbox ; mailbox (Am.) ; postbox   FR: boîte aux lettres [f]
ตู้ไปรษณีย์ = ตู้ป.ณ.[n.] (tū praisanī) EN: letterbox ; postbox ; mailbox (Am.) ; pillar-box   FR: boîte aux lettres [f] ; boîte postale [f]
ตู้รับจดหมาย [n.] (tū rap jotmai) EN: letterbox ; mailbox (am.)   FR: boîte aux lettres [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIL    M EY1 L
SMAIL    S M EY1 L
MAILE    M EY1 L
EMAIL    IY1 M EY0 L
MAILS    M EY1 L Z
MAIL'S    M EY1 L Z
JAMAIL    JH AH0 M EY1 L
ISMAIL    IH1 S M EY0 L
MAILER    M EY1 L ER0
EMAILS    IY1 M EY0 L Z
MAILEY    M EY1 L IY0
MAILLE    M EY1 L
MAILED    M EY1 L D
MAILHOT    M AY1 L HH AH0 T
ZAPMAIL    Z AE1 P M EY2 L
MAILING    M EY1 L IH0 NG
MAILLET    M EH0 L EH1 T
MAILMAN    M EY1 L M AE2 N
EMAILED    IY1 M EY0 L D
MAILSON    M EY1 L S AH0 N
MAILERS    M EY1 L ER0 Z
AIRMAIL    EH1 R M EY2 L
MAILBAG    M EY1 L B AE2 G
MAILBOX    M EY1 L B AA2 K S
ISHMAIL    IH1 SH M EY0 L
MAILROOM    M EY1 L R UW2 M
EMAILING    IY1 M EY0 L IH0 NG
MAILLOUX    M EH0 L UW1
MAILER'S    M EY1 L ER0 Z
MAILLARD    M EH0 L AA1 R D
MAILINGS    M EY1 L IH0 NG Z
MAILGRAM    M EY1 L G R AE2 M
GREENMAIL    G R IY1 N M EY2 L
MAILGRAMS    M EY1 L G R AE2 M Z
MAILBOXES    M EY1 L B AA2 K S AH0 Z
VOICEMAIL    V OY1 S M EY2 L
BLACKMAIL    B L AE1 K M EY2 L
METROMAIL    M EH1 T R OW0 M EY2 L
BLACKMAILED    B L AE1 K M EY2 L D
GREENMAILER    G R IY1 N M EY2 L ER0
BLACKMAILING    B L AE1 K M EY2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mail    (v) (m ei1 l)
mails    (v) (m ei1 l z)
mailed    (v) (m ei1 l d)
airmail    (n) (e@1 m ei l)
mailbag    (n) (m ei1 l b a g)
mailbox    (n) (m ei1 l b o k s)
mailing    (v) (m ei1 l i ng)
mailman    (n) (m ei1 l m a n)
mailmen    (n) (m ei1 l m e n)
mailbags    (n) (m ei1 l b a g z)
mailboat    (n) (m ei1 l b ou t)
blackmail    (v) (b l a1 k m ei l)
mailboats    (n) (m ei1 l b ou t s)
mailboxes    (n) (m ei1 l b o k s i z)
ring-mail    (n) - (r i1 ng - m ei l)
blackmails    (v) (b l a1 k m ei l z)
chain-mail    (n) - (ch ei1 n - m ei l)
mail-train    (n) - (m ei1 l - t r ei n)
blackmailed    (v) (b l a1 k m ei l d)
blackmailer    (n) (b l a1 k m ei l @ r)
mail-trains    (n) - (m ei1 l - t r ei n z)
blackmailers    (n) (b l a1 k m ei l @ z)
blackmailing    (v) (b l a1 k m ei l i ng)
mailing-card    (n) - (m ei1 l i ng - k aa d)
mailing-list    (n) - (m ei1 l i ng - l i s t)
mailing-cards    (n) - (m ei1 l i ng - k aa d z)
mailing-lists    (n) - (m ei1 l i ng - l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressiermaschine {f}mailing machine [Add to Longdo]
Ausgangspost {f}outgoing mail [Add to Longdo]
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Briefträger {m} | Briefträger {pl}mailman | mailmen [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}mailer [Add to Longdo]
Eingangspost {f}incoming mail [Add to Longdo]
Einschreiben {n}registered mail [Add to Longdo]
Elektronische Post {f}electronic mail [Add to Longdo]
Email {f,n}; E-Mail {f,n}; E-Post {f} (kurz für Elektronische Post)email; e-mail (short for electronic mail) [Add to Longdo]
Emailgeschirr {n}enamel ware [Add to Longdo]
Emaille {f}; Email {f}; Schmelzglas {n}enamel [Add to Longdo]
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]
Emailmalerei {f}enamel [Add to Longdo]
Erpresser {m} | Erpresser {pl}; Erpresserinnen {pl}blackmailer | blackmailers [Add to Longdo]
Erpressung {f} | Erpressungen {pl}blackmail | blackmails [Add to Longdo]
Flugpost {f}air mail [Add to Longdo]
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address [Add to Longdo]
Kettenhemd {n}mail shirt [Add to Longdo]
Lack {m}; Emaillelack {m}enamel varnish [Add to Longdo]
Luftpost {f} | mit Luftpostairmail; air-mail | by air-mail [Add to Longdo]
Luftpostbrief {m}airmail letter [Add to Longdo]
Luftpostdienst {m}airmail service [Add to Longdo]
Luftpostpäckchen {n}airmail packet [Add to Longdo]
Luftposttarif {m}airmail rate [Add to Longdo]
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Post {f}mailing [Add to Longdo]
Postanschrift {f}; Postadresse {f}postal address; post address; mailing address [Am.] [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Posteingang {m}incoming mail [Add to Longdo]
Postempfang {m}receipt of mail [Add to Longdo]
Postgebühren {pl}mail charges [Add to Longdo]
Postkasten {m}mailbox [Add to Longdo]
Postraub {m}mail robbery [Add to Longdo]
Postsack {m}mail bag [Add to Longdo]
Postwurfsendung {f}mail circular [Add to Longdo]
Schneckenpost {f}snail mail [Add to Longdo]
Sendung {f}; Zusendung {f} | Sendungen {pl}mailing | mailings [Add to Longdo]
Spam (unerwünschte, oft kommerzielle Massen-E-Mails oder -Postings im Internet)spam [Add to Longdo]
jdm. unerwünschte E-Mail zusendento spam sb. [Add to Longdo]
Telebrief {m}mailgram [Add to Longdo]
Versandgeschäft {n}mail-order business house [Add to Longdo]
Versandgeschäft {n}mail-order-business [Add to Longdo]
Versandhaus {n}mail-order-house [Add to Longdo]
Verteiler {m}; Verteilerliste {f} (Büro)distribution list; mailing list [Add to Longdo]
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list [Add to Longdo]
Voicemail {f}; Sprachnachricht {f}voice mail [Add to Longdo]
Werbesendung {f}advertising mail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email) [Add to Longdo]
アルメール[, arume-ru] (n) {comp} AL-Mail [Add to Longdo]
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card [Add to Longdo]
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail [Add to Longdo]
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.) [Add to Longdo]
インターネットメール[, inta-nettome-ru] (n) {comp} Internet mail [Add to Longdo]
エアメール[, eame-ru] (n) air mail; (P) [Add to Longdo]
エレクトロニックメール[, erekutoronikkume-ru] (n) electronic mail [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
グリーンメーラー[, guri-nme-ra-] (n) greenmailer [Add to Longdo]
グリーンメール[, guri-nme-ru] (n) greenmail [Add to Longdo]
サブアド[, sabuado] (n) (1) (abbr) {comp} (See サブアドレス) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
サブアドレス[, sabuadoresu] (n) (1) {comp} (See サブアド) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
ショートメール[, sho-tome-ru] (n) {comp} short mail [Add to Longdo]
ジャンクメール[, jankume-ru] (n) junk e-mail [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail [Add to Longdo]
スレッドタイトル[, sureddotaitoru] (n) title of a thread in email, news, etc. (wasei [Add to Longdo]
ダイレクトメール[, dairekutome-ru] (n) direct mail [Add to Longdo]
チェーンメール[, chie-nme-ru] (n) {comp} chain mail [Add to Longdo]
テストメール[, tesutome-ru] (n) test-mail [Add to Longdo]
ディーエム[, dei-emu] (n) (abbr) (See ダイレクトメール) direct mail [Add to Longdo]
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
ハクテンカタギ[, hakutenkatagi] (n) mailed butterflyfish (Chaetodon reticulatus); mailed coralfish; reticulated butterflyfish; black butterflyfish [Add to Longdo]
バウンストメイル[, baunsutomeiru] (n) {comp} bounced mail [Add to Longdo]
ピーメイル[, pi-meiru] (n) {comp} p-mail [Add to Longdo]
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei [Add to Longdo]
ボイスメール[, boisume-ru] (n) {comp} voice mail [Add to Longdo]
ボイスメールボックス[, boisume-rubokkusu] (n) voice mail box [Add to Longdo]
ボイスメイル[, boisumeiru] (n) {comp} voice mail [Add to Longdo]
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P) [Add to Longdo]
ポストマン[, posutoman] (n) postman; mailman [Add to Longdo]
ポップメイル[, poppumeiru] (n) {comp} POPmail [Add to Longdo]
メーラ[, me-ra] (n) {comp} mailer [Add to Longdo]
メーラー[, me-ra-] (n) {comp} mailer [Add to Longdo]
メーリング[, me-ringu] (n) mailing [Add to Longdo]
メーリングリスト;メイリングリスト[, me-ringurisuto ; meiringurisuto] (n) mailing list [Add to Longdo]
メール(P);メイル;メェル(ik)[, me-ru (P); meiru ; meeru (ik)] (n,vs) (1) (abbr) email; (n) (2) mail (usu. in phrases and compound words); (3) male; (P) [Add to Longdo]
メールアドレス[, me-ruadoresu] (n) (See メアド) email address [Add to Longdo]
メールエージェント[, me-rue-jiento] (n) {comp} mail agent [Add to Longdo]
メールオーダー;メイルオーダー[, me-ruo-da-; meiruo-da-] (n) mail order [Add to Longdo]
メールサーバ[, me-rusa-ba] (n) {comp} mail server [Add to Longdo]
メールサーバー[, me-rusa-ba-] (n) {comp} mail server [Add to Longdo]
メールサーベイ[, me-rusa-bei] (n) mail survey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ, / ] to convey; to forward (mail); to transfer; to turn; to shift, #357 [Add to Longdo]
回复[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] post (office); mail, #2,793 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend, #4,208 [Add to Longdo]
邮件[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] mail; post, #5,839 [Add to Longdo]
答复[dá fù, ㄉㄚˊ ㄈㄨˋ, / ] to answer; to reply; Reply to: (in email header), #6,580 [Add to Longdo]
诈骗[zhà piàn, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] to defraud; to swindle; to blackmail, #7,322 [Add to Longdo]
邮箱[yóu xiāng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] mailbox, #9,564 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] enclosure; attachment (email); appendix, #10,769 [Add to Longdo]
信件[xìn jiàn, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ, ] a letter (i.e. sent in the mail), #12,431 [Add to Longdo]
信箱[xìn xiāng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, ] mailbox, #14,949 [Add to Longdo]
邮寄[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] mail; to send by post, #15,031 [Add to Longdo]
敲诈[qiāo zhà, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ, / ] to extort with threats; extortion; a protection racket; blackmail, #18,181 [Add to Longdo]
勒索[lè suǒ, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to blackmail; to extort, #19,815 [Add to Longdo]
信函[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, ] letter; mailbox, #19,913 [Add to Longdo]
邮购[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order; to purchase by mail, #32,458 [Add to Longdo]
抄送[chāo sòng, ㄔㄠ ㄙㄨㄥˋ, ] to make a copy (and send it to someone); Cc (for email); Carbon Copy (for email), #34,819 [Add to Longdo]
电邮[diàn yóu, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] email, #37,674 [Add to Longdo]
收件人[shōu jiàn rén, ㄕㄡ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, ] recipient (of mail); To: (email header), #42,583 [Add to Longdo]
邮递员[yóu dì yuán, ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] mailman, #42,871 [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud, #48,221 [Add to Longdo]
邮递[yóu dì, ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] to send by mail; to post, #56,051 [Add to Longdo]
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]
平信[píng xìn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, ] ordinary mail (as opposed to air mail etc), #74,164 [Add to Longdo]
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, / ] email (loan), #85,851 [Add to Longdo]
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] sender (of mail); From: (email header), #91,944 [Add to Longdo]
寄达[jì dá, ㄐㄧˋ ㄉㄚˊ, / ] to send sth by mail, #98,184 [Add to Longdo]
快信[kuài xìn, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄣˋ, ] letter by express mail, #141,470 [Add to Longdo]
函购[hán gòu, ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order, #185,839 [Add to Longdo]
航空信[háng kōng xìn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] airmail letter, #265,977 [Add to Longdo]
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, / 鴿] carrier pigeon (used for mail) [Add to Longdo]
勒索罪[lè suǒ zuì, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, ] blackmail [Add to Longdo]
另寄[lìng jì, ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, ] to mail separately [Add to Longdo]
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] spam; junk mail; unsolicited mail [Add to Longdo]
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件 [Add to Longdo]
寄发[jì fā, ㄐㄧˋ ㄈㄚ, / ] to despatch; to send out (mail) [Add to Longdo]
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, / ] delivery (of mail) [Add to Longdo]
密送[mì sòng, ㄇㄧˋ ㄙㄨㄥˋ, ] Bcc (for email); Blind carbon copy (for email) [Add to Longdo]
拣信室[jiǎn xìn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] mail sorting office [Add to Longdo]
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion and blackmail [Add to Longdo]
每日邮报[Měi rì Yóu bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Daily Mail (newspaper) [Add to Longdo]
特快专递[tè kuài zhuān dì, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄢ ㄉㄧˋ, / ] express mail [Add to Longdo]
航空邮件[háng kōng yóu jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] airmail [Add to Longdo]
航邮[háng yóu, ㄏㄤˊ ㄧㄡˊ, / ] air mail [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]
电子邮件传送服务[diàn zǐ yóu jiàn chuán sòng fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] (E-)mail delivery service [Add to Longdo]
电邮位置[diàn yóu wèi zhi, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] email address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
メーラ[めーら, me-ra] mailer [Add to Longdo]
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] mail address [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メールサーバ[めーるさーば, me-rusa-ba] mail server [Add to Longdo]
メールスプール[めーるすぷーる, me-rusupu-ru] mail spool [Add to Longdo]
メールソフト[めーるそふと, me-rusofuto] email software, email program, mail program [Add to Longdo]
メールボックス[めーるぼっくす, me-rubokkusu] mailbox [Add to Longdo]
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
メイルサーバ[めいるさーば, meirusa-ba] mail server [Add to Longdo]
メイルボックス[めいるぼっくす, meirubokkusu] mailbox [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
本メール[ほんメール, hon me-ru] original mail [Add to Longdo]
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail [Add to Longdo]
メーラー[めーらー, me-ra-] mailer [Add to Longdo]
メール[めーる, me-ru] mail [Add to Longdo]
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]
アルメール[あるめーる, arume-ru] AL-Mail [Add to Longdo]
ピーメイル[ぴーめいる, pi-meiru] p-mail [Add to Longdo]
ポップメイル[ぽっぷめいる, poppumeiru] POPmail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top