Search result for

mailing

(52 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mailing-, *mailing*, mail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mailing[N] การส่งไปรษณีย์, Syn. posting, airmailing, delivery
mailing[N] จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์, Syn. mailer
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list
mailing house[N] ที่รับส่งจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailing list; maillistบัญชีจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hear the guards are mailing letters for you.ได้ยินว่าพวกผู้คุม ส่งจดหมายให้คุณ Seven Years in Tibet (1997)
- I was on her mailing list.-ผมอยู่ในรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญน่ะ Hope Springs (2003)
If my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.- รู้อะไรมั้ย - อะไร I Heart Huckabees (2004)
And the mailing.- อยู่ในความสงบ I Heart Huckabees (2004)
Because I wanted my poems to go out with the fund-raiser mailing.ถูกส่งไปพร้อมจดหมายขอรับบริจาค แต่แบรดไม่อยาก I Heart Huckabees (2004)
That did not go out with the Shania mailing.- แบรดอยู่ไหน I Heart Huckabees (2004)
leather jacket,couple of scars, no mailing address i was there.พวกเสื้อแจ็กเก็ตหนัง มีรอยแผลเป็นนิดหน่อย, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ฉันอยู่ที่นั่น The Kids Are Alright (2007)
If not,the last thing I want to do is start mailing pieces of him to you.ถ้าไม่ สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องทำ... Good Fences (2007)
Here you go, write your e-mail address down on that and I'll be sure to add you to our 800-hundred-member strong mailing list.อะเอาไป ,เขียนe-mail ลงไปในนั้นนะ และแน่นแนที่สุดที่เราจะเพิ่มคุณเข้าเป้นส่วนหนึ่งของ 800 รายชื่อเมล์ของเรา Zack and Miri Make a Porno (2008)
With this mailing list, we have almost a thousand peopleด้วยรายชื่อ อีเมลล์นี่ เรา มีลูกค้า แล้ว เกือบ พันคนแน่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
No. I mean, I did put his name on the mailing list a couple months ago hoping he'd get the hint, but...ไม่ ฉันหมายถึง ฉันได้ใส่ รายชื่อลงไปในเมล์เมื่อสองเดือนก่อน หวังว่าเขาจะเดาได้ แต่... Leap Year (2010)
But you know what? I was seriously thinking of mailing his site.ฉันไม่ค่อยอิน กับเรื่องยอดมนุษย์เท่าไหร่ Kick-Ass (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mailingCould you wrap it for mailing?
mailingI remember mailing the letter.
mailingMailing, complete. After is up to you, postman!
mailingOf course, neither goods nor mailing fee returned.
mailingRemembered to stamp the letter before mailing it.
mailingThere is an extra charge for mailing packages by express.
mailingThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.
mailingWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
mailingWould you mind mailing this letter for me?

CMU English Pronouncing Dictionary
MAILING    M EY1 L IH0 NG
MAILINGS    M EY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mailing    (v) (m ei1 l i ng)
mailing-card    (n) - (m ei1 l i ng - k aa d)
mailing-list    (n) - (m ei1 l i ng - l i s t)
mailing-cards    (n) - (m ei1 l i ng - k aa d z)
mailing-lists    (n) - (m ei1 l i ng - l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressiermaschine {f}mailing machine [Add to Longdo]
Sendung {f}; Zusendung {f} | Sendungen {pl}mailing | mailings [Add to Longdo]
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メーリング[, me-ringu] (n) mailing [Add to Longdo]
メーリングリスト;メイリングリスト[, me-ringurisuto ; meiringurisuto] (n) mailing list [Add to Longdo]
メイリング[, meiringu] (n) mailing [Add to Longdo]
私製葉書;私製はがき;私製ハガキ[しせいはがき(私製葉書;私製はがき);しせいハガキ(私製ハガキ), shiseihagaki ( shiseihagaki ; shisei hagaki ); shisei hagaki ( shisei hagaki )] (n) unofficial postcard; private mailing card [Add to Longdo]
住所録[じゅうしょろく, juushoroku] (n) address book; list of addresses; mailing list [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) [Add to Longdo]
投函;投かん[とうかん, toukan] (n,vs) mailing; posting [Add to Longdo]
郵送[ゆうそう, yuusou] (n,vs,adj-no) mailing; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\, v. t. [imp. & p. p. {Mailed}; p. pr. & vb. n.
   {Mailing}.]
   To deliver into the custody of the postoffice officials, or
   place in a government letter box, for transmission by mail;
   to post; as, to mail a letter. [U. S.]
   [1913 Webster]
 
   Note: In the United States to mail and to post are both in
      common use; as, to mail or post a letter. In England
      post is the commoner usage.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mailing \Mail"ing\, n. [Scot., fr. mail tribute, rent. See 2d
   {Mail}.]
   A farm. [Scot.] --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mailing \mail"ing\, n.
   1. The act or process of sending materials through the mail.
    [PJC]
 
   2. A quantity of mail, such as letters, magazines,
    advertising brochures, etc., sent at one time by one
    person or organization; as, the ads with coupons will go
    out in our next mailing.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mailing
   n 1: mail sent by a sender at one time; "the candidate sent out
      three large mailings"
   2: the transmission of a letter; "the postmark indicates the
     time of mailing" [syn: {mailing}, {posting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top