ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnanimity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnanimity-, *magnanimity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnanimity(n) ความใจกว้าง, See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง, Syn. charitableness, munificence, generosity, Ant. vindictiveness, selfishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnanimity (n) mˌægnənˈɪmɪtiː (m a2 g n @ n i1 m i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight [Add to Longdo]
仁恕[じんじょ, jinjo] (n) benevolence; magnanimity [Add to Longdo]
大度[たいど, taido] (n) magnanimity [Add to Longdo]
大目[おおめ, oome] (adj-na,n) large eyes; magnanimity [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnanimity \Mag`na*nim"i*ty\, n. [F. magnanimit['e], L.
   magnanimitas.]
   The quality of being magnanimous; greatness of mind;
   elevation or dignity of soul; that quality or combination of
   qualities, in character, which enables one to encounter
   danger and trouble with tranquility and firmness, to disdain
   injustice, meanness and revenge, and to act and sacrifice for
   noble objects.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnanimity
   n 1: liberality in bestowing gifts; extremely liberal and
      generous of spirit [syn: {munificence}, {largess},
      {largesse}, {magnanimity}, {openhandedness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top