ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lugubrious

L UW0 G Y UW1 B R IY0 AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lugubrious-, *lugubrious*, lugubriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lugubrious[ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful

English-Thai: Nontri Dictionary
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด

CMU English Pronouncing Dictionary
LUGUBRIOUS    L UW0 G Y UW1 B R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lugubrious    (j) lˈəgˈuːbrɪəʴs (l @1 g uu1 b r i@ s)
lugubriously    (a) lˈəgˈuːbrɪəʴsliː (l @1 g uu1 b r i@ s l ii)
lugubriousness    (n) lˈəgˈuːbrɪəʴsnəs (l @1 g uu1 b r i@ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lugubrious \Lu*gu"bri*ous\, a. [L. lugubris, fr. lugere to
   mourn; cf. Gr. lygro`s sad, Skr. ruj to break.]
   Mournful; indicating sorrow, often ridiculously or feignedly;
   doleful; woful; pitiable; as, a whining tone and a lugubrious
   look.
   [1913 Webster]
 
      Crossbones, scythes, hourglasses, and other lugubrious
      emblems of mortality.          --Hawthorne.
   -- {Lu*gu"bri*ous*ly}, adv. -- {Lu*gu"bri*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lugubrious
   adj 1: excessively mournful

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top