หรือคุณหมายถึง loür?
Search result for

louer

(13 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -louer-, *louer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let   FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
เช่า [v.] (chao) EN: ren ; lease ; hire   FR: louer ; prendre en location
เช่าบ้าน [v. exp.] (chao bān) EN: rent a house   FR: louer une maison
เช่าช่วง [v.] (chaochūang) EN: sublease ; sublet   FR: sous-louer
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter   FR: louer ; affréter
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  louer [lue]
     hire
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  louer
  louer	(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า  เช่น  Louer une maison =
  เช่าบ้าน   , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top