ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

locomotive

L OW2 K AH0 M OW1 T IH0 V   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locomotive-, *locomotive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
locomotive[ADJ] เกี่ยวกับหัวรถจักร
locomotive[ADJ] ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
locomotive[ADJ] สามารถเคลื่อนไหวได้, Syn. movable
locomotive[N] หัวรถจักร, See also: หัวรถไฟ, Syn. engine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive

English-Thai: Nontri Dictionary
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotive(n) หัวรถจักร,หัวรถไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a locomotive that runs on us.มันคือหัวรถจักรที่แล่นบนตัวเรา Paradigms of Human Memory (2011)
♪ Of the locomotive breath ♪Of the locomotive breath We Need to Talk About Kevin (2012)
Chief Historian of the Lima Locomotive Museum,Chief Historian of The Lima Locomotive Musuem Thanksgiving (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
locomotiveSteam locomotives run less smoothly than electric trains.
locomotiveThe locomotive was pulling a long line of freight cars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักร[N] locomotive, See also: engine, Example: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ, Count unit: ขบวน
หัวรถ[N] railhead, See also: locomotive, Example: การเคลื่อนที่ของรถไฟต้องอาศัยหัวรถนำไป
หัวรถจักร[N] engine, See also: locomotive, Example: หัวรถจักรวิ่งด้วยความเร็ว 145 กิโลเมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive   FR: locomotive [f]
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine   FR: locomotive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCOMOTIVE L OW2 K AH0 M OW1 T IH0 V
LOCOMOTIVES L OW2 K AH0 M OW1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locomotive (n) lˌoukəmˈoutɪv (l ou2 k @ m ou1 t i v)
locomotives (n) lˌoukəmˈoutɪvz (l ou2 k @ m ou1 t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc), #8,923 [Add to Longdo]
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter, #13,551 [Add to Longdo]
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot, #76,592 [Add to Longdo]
机关车[jī guān chē, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄔㄜ, / ] locomotive, #183,907 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ロコモーティブ[, rokomo-teibu] (n) locomotive [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
機関車[きかんしゃ, kikansha] (n) locomotive; engine; (P) [Add to Longdo]
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development) [Add to Longdo]
機関手[きかんしゅ, kikanshu] (n) locomotive engineer; engine driver [Add to Longdo]
蒸気機関車[じょうききかんしゃ, joukikikansha] (n) steam locomotive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locomotive \Lo"co*mo`tive\, n.
   A locomotive engine; a self-propelling wheel carriage,
   especially one which bears a steam boiler and one or more
   steam engines which communicate motion to the wheels and thus
   propel the carriage, -- used to convey goods or passengers,
   or to draw wagons, railroad cars, etc. See Illustration in
   Appendix.
   [1913 Webster]
 
   {Consolidation locomotive}, a locomotive having four pairs of
    connected drivers.
 
   {Locomotive car}, a locomotive and a car combined in one
    vehicle; a dummy engine. [U.S.]
 
   {Locomotive engine}. Same as {Locomotive}, above.
 
   {Mogul locomotive}. See {Mogul}.
    [1913 Webster] Locomotiveness

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locomotive \Lo"co*mo`tive\, a. [Cf. F. locomotif. See
   {Locomotion}.]
   1. Moving from place to place; changing place, or able to
    change place; as, a locomotive animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Used in producing motion; as, the locomotive organs of an
    animal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locomotive
   adj 1: of or relating to locomotion [syn: {locomotive},
       {locomotor}]
   n 1: a wheeled vehicle consisting of a self-propelled engine
      that is used to draw trains along railway tracks [syn:
      {locomotive}, {engine}, {locomotive engine}, {railway
      locomotive}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 locomotive /lɔkɔmɔtiv/ 
  engine

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top