ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lively

L AY1 V L IY0   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lively-, *lively*, live
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lively[ADJ] กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively[ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively[ADJ] ชัดเจน
lively[ADJ] เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively[ADJ] ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน Pinocchio (1940)
"The town saloon was always lively...♪ บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪ Blazing Saddles (1974)
He's a lively little chap. I think I'll call him Jareth.เจ้านี่มีชีวิตชีวาดีนะ ฉันว่า ฉันจะเรียกเขาว่า เจเร็ต Labyrinth (1986)
Just for a lively little photograph.โธ่เอ๊ย แค่ถ่ายรูป Punchline (1988)
Lively.สดใส In the Name of the Father (1993)
Just trying to keep things lively.ก็แค่อยากหาอะไรสนุกๆทำ Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Step aboard, please. - You're Daddy's good girl. - Step lively!ลงมาเลยครับ ระวังนะ Titanic (1997)
Let's look lively. Two by two. - Stop!เข้าทีละ 2 คน มีชีวิตชีวากันหน่อย The Time Machine (2002)
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา Raise Your Voice (2004)
Not a very lively bunch though.ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด Madagascar (2005)
- A lively little gal.- เธอดูสดใสดีนะ Brokeback Mountain (2005)
It's been so long since everyone got together like this. I know! Everyone's so lively.ช่วงมัธยมปลายแห่งความรักและการเป็นวัยรุ่น.. My Boss, My Hero (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreūn) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively   FR: très agréable ; de rêve
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous   FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful   FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELY    L AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lively    (j) lˈaɪvliː (l ai1 v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[, pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぴんぴん[, pinpin] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, a. [Compar. {Livelier}; superl. {Liveliest}.]
   [For lifely. Cf. {Lifelike}.]
   1. Endowed with or manifesting life; living.
    [1913 Webster]
 
       Chaplets of gold and silver resembling lively
       flowers and leaves.          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; vivacious; active; as, a lively youth.
    [1913 Webster]
 
       But wherefore comes old Manoa in such haste,
       With youthful steps ? Much livelier than erewhile
       He seems.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Gay; airy; animated; spirited.
    [1913 Webster]
 
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Representing life; lifelike. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I spied the lively picture of my father.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   5. Bright; vivid; glowing; strong; vigorous.
    [1913 Webster]
 
       The colors of the prism are manifestly more full,
       intense, and lively that those of natural bodies.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       His faith must be not only living, but lively too.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Lively stones} (Script.), saints, as being quickened by the
    Spirit, and active in holiness.
 
   Syn: Brisk; vigorous; quick; nimble; smart; active; alert;
     sprightly; animated; spirited; prompt; earnest; strong;
     energetic; vivid; vivacious; blithe; gleeful; airy; gay;
     jocund.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, adv.
   1. In a brisk, active, or animated manner; briskly;
    vigorously. --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. With strong resemblance of life. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou counterfeitest most lively.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lively
   adj 1: full of life and energy; "a lively discussion"; "lively
       and attractive parents"; "a lively party" [ant: {dull}]
   2: full of zest or vigor; "a racy literary style" [syn:
     {lively}, {racy}]
   3: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   4: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]
   5: filled with events or activity; "a lively period in history"
   6: full of spirit; "a dynamic full of life woman"; "a vital and
     charismatic leader"; "this whole lively world" [syn: {full of
     life}, {lively}, {vital}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top