Search result for

lima

(69 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lima-, *lima*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lima[N] เมืองหลวงของเปรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
acclimatise(อะไคล' มะ
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
climacteric(ไคลแมค'เทอริค) n. ช่วงระยะหมดระดู,ช่วงระยะที่เปลี่ยนวัย,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ adj. เกี่ยวกับระยะดังกล่าว,สำคัญ,, Syn. critical
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climat-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
climato-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
climatology(ไคลมะทอล'โลจี) n. กาลวิทยา, See also: climatologic adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatological adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatologist n. นักกาลวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
climate(n) อากาศ,ภูมิอากาศ
climatic(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับภูมิอากาศ
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
sublimate(vt) ระเหิด,ทำให้บริสุทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lima็onลีมาซอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lima Beanถั่วลิม่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a Lima loser and you're always going to be a Lima loser.นายมันขี้แพ้ และนายจะเป็นพวกขี้แพ้ไปตลอด Preggers (2009)
I don't want to be a Lima loser for the rest of my life.ฉันไม่อยากเป็นขี้แพ้ ไปตลอดชีวิต Preggers (2009)
I should have never called you a lima loser. You're not.ฉันไม่ควรเรียกเธอว่า พวกขี้แพ้ Wheels (2009)
Leonard's work is nearly as amazing as third graders growing lima beans in wet paper towels.ใช่ งานของเลียวนาร์ดเยี่ยม พอๆกับ พวกเด็กประถมปลูกถั่ว บนกระดาษทิชชู่นะแหละ The Gorilla Experiment (2009)
Inbound to grid Lima-Alpha... 125793.ทราบแล้ว โคโยตี้ 67 มีคำสั่งให้ไปแอลเอ Terminator Salvation (2009)
The ol' battle axe was afraid I'd go to The Lima Times, so she shut me up to the tune of $2 million.ยัยเมียแก่ ไม่อยากเป็นข่าว เลยปิดปากฉันมา $2 ล้าน Home (2010)
Nine years later, I woke up on a urine-stained mattress... in the West Lima crack district.9 ปีจากนั้น ผมตื่นขึ้นมาข้างถนน บนพรมเปื้อนฉี่ Dream On (2010)
Lima Theater Guild is doing a production of Les Mis.ลิม่า เธียเตอร์ กิลด์ กำลังทำเรื่อง เลส์ มิซ Dream On (2010)
[ Puck] Lima, Ohio, get ready to rock! ͤ! Theatricality (2010)
Hey. Those are my lima beans.ไขปริศนาหนังเมทริกซ์ภาค 3 แล้ว เฮ้ นั่นมันถั่วไลม่าของฉันนะ The Einstein Approximation (2010)
Not lima beans. Carbon atoms.ไม่ใช่ถั่วไลม่า คาร์บอนอะตอมต่างหาก The Einstein Approximation (2010)
But if I don't eat my lima beans, I can't have my cookie.แต่ถ้าฉันไม่กินถั่วลิมา ฉันกินคุกกี้ไม่ได้ The Einstein Approximation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
จุดไคลแมกซ์[n. exp.] (jut khlaimaēk) EN: climax   
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: climax ; peak   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (kān plīenplaēng saphāpphūmīakāt) EN: climate change   FR: changement climatique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMA    L AY1 M AH0
LIMA    L IY1 M AH0
LIMAN    L AY1 M AH0 N
LIMAS    L AY1 M AH0 Z
LIMAS    L IY1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lima    (n) (l ii1 m @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limaschlüpfer {m} [ornith.]Canyon [Add to Longdo]
Lima; Lima Metropolitana (Hauptstadt von Peru)Lima; Lima Metropolitana (capital of Peru) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
クライマックス[, kuraimakkusu] (n) climax; (P) [Add to Longdo]
コリメーター[, korime-ta-] (n) collimator [Add to Longdo]
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish [Add to Longdo]
モンスーン気候[モンスーンきこう, monsu-n kikou] (n) monsoon climate [Add to Longdo]
リマ[, rima] (n) Lima; (P) [Add to Longdo]
亜寒帯気候[あかんたいきこう, akantaikikou] (n) subarctic climate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利马[Lì mǎ, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] Lima (capital of Peru) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇華型プリンタ[しょうかがたプリンタ, shoukagata purinta] dye sublimation printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lima \Li"ma\ (l[=e]"m[.a] or l[imac]"m[.a]), n.
   The capital city of Peru, in South America.
   [1913 Webster]
 
   {Lima bean}. (Bot.)
   (a) A variety of climbing or pole bean ({Phaseolus lunatus}),
     which has very large flattish seeds.
   (b) The seed of this plant, much used for food.
 
   {Lima wood} (Bot.), the beautiful dark wood of the South
    American tree {C[ae]salpinia echinata}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lima
   n 1: capital and largest city and economic center of Peru;
      located in western Peru; was capital of the Spanish empire
      in the New World until the 19th century [syn: {Lima},
      {capital of Peru}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 lima
   file
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 lima
   file
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 lima
    file
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lima
 
 1. Perunun başşehri, Lima.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 lima
   file
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top