ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lesson

L EH1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lesson-, *lesson*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lesson(n) การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น, Syn. reproof, rebuke
lesson(n) ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์, See also: ส่วนหรือบทในคัมภีร์
lesson(n) ตัวอย่าง, See also: ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง
lesson(n) บทเรียน, See also: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน
lesson(vt) ว่ากล่าว, See also: ตักเตือน, ตำหนิ
lesson(vt) สั่งสอน, See also: สอน, ให้บทเรียน, Syn. teach, instruct
lesson(n) สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์, See also: บทเรียนในชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน, ชั่วโมงเรียน, เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน, ตักเตือน, ให้บทเรียนแก่

English-Thai: Nontri Dictionary
lesson(n) บทเรียน, เครื่องเตือนสติ, ชั่วโมงเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Lessons, Dry Anatomicalการศึกษาสิ่งแห้งๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
And let that be a lesson to you!และปล่อยให้เป็นบทเรียน ให้กับคุณ! How I Won the War (1967)
- Go on, get him. - Let that be a lesson to you.ไปที่เขาได้รับ ปล่อยให้เป็น บทเรียนให้กับคุณ How I Won the War (1967)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
and let that be a lesson to you!โอ๊ย! ฝากไว้ก่อนเหอะ Spies Like Us (1985)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
Hi, Max. Aren't my dance lessons starting to pay off?หวัดดี แม็กซ์ คุณว่าฉันเรียนเต้นรำจวนได้ที่หรือยัง? Dirty Dancing (1987)
Look, I gotta run. I got a lesson with the Kramers.ฟังน๊ะ ผมต้องไปแล้ว ต้องไปสอนครอบครัว เคร์มเมอร์ Dirty Dancing (1987)
I taught a lesson to all those years ago.ข้าได้สอนบทเรียนแก่เจ้าแล้วเมื่อหลายปีก่อน The Princess Bride (1987)
We'll really teach him a lesson later.เราจะสอนบทเรียนที่แท้จริงให้แม่งทีหลัง Akira (1988)
The lesson is you'll never know who they are.บทเรียนที่ได้คือคุณจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร The Russia House (1990)
Only one truly important lesson remains, but must wait.เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lessonAfter supper he studies his lessons for three hours.
lessonAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
lessonAn injury occurred during the physical education lesson.
lessonAs soon as the lesson was over, they rushed out of the room.
lessonAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
lessonBe quiet during the lesson.
lessonCould I have money for my piano lesson?
lessonDid you have a piano lesson that day?
lessonDid you try to review the English lessons?
lessonDon't speak in the middle of a lesson.
lessonDo you have any questions in this lesson?
lessonDo you want to see our English lesson?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บท(clas) chapter, See also: lesson, Example: ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
บท(n) chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count Unit: บท, Thai Definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
บทเรียน(n) lesson, See also: unit of instruction, Example: ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บท[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]
บทเรียน[botrīen] (n) EN: lesson  FR: leçon [ f ]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [ f ] ; leçon 1[ f ]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
สั่งสอน[sangsøn] (v) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct  FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LESSON L EH1 S AH0 N
LESSONS L EH1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lesson (n) lˈɛsn (l e1 s n)
lessons (n) lˈɛsnz (l e1 s n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ,  ] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing) #31,275 [Add to Longdo]
课业[kè yè, ㄎㄜˋ ㄧㄝˋ,   /  ] lesson; schoolwork #38,463 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lektion { f } | Lektionen { pl }lesson | lessons [Add to Longdo]
Lessonamazilie { f } [ ornith. ]Amazilia Hummingbird [Add to Longdo]
Lessonlederkopf { m } [ ornith. ]New Caledonian Friarbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) #1,240 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
授業[じゅぎょう, jugyou] (n, vs) lesson; class work; teaching; instruction; (P) #3,447 [Add to Longdo]
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P) #4,275 [Add to Longdo]
レッスン[ressun] (n) lesson; (P) #10,395 [Add to Longdo]
教訓[きょうくん, kyoukun] (n, vs) lesson; precept; moral instruction; (P) #15,864 [Add to Longdo]
本科[ほんか, honka] (n) regular course; this lesson #16,917 [Add to Longdo]
補習[ほしゅう, hoshuu] (n, vs) supplementary lessons #17,078 [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
下読み;下読(io)[したよみ, shitayomi] (n, vs) preparatory reading; lesson study; rehearsal (of play) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lesson \Les"son\, v. t. [imp. & p. p. {Lessoned} (-s'nd); p. pr.
   & vb. n. {Lessoning}.]
   To teach; to instruct. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To rest the weary, and to soothe the sad,
      Doth lesson happier men, and shame at least the bad.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lesson \Les"son\ (l[e^]s"s'n), n. [OE. lessoun, F. le[,c]on
   lesson, reading, fr. L. lectio a reading, fr. legere to read,
   collect. See {Legend}, and cf. {Lection}.]
   1. Anything read or recited to a teacher by a pupil or
    learner; something, as a portion of a book, assigned to a
    pupil to be studied or learned at one time.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is learned or taught by an express effort;
    instruction derived from precept, experience, observation,
    or deduction; a precept; a doctrine; as, to take or give a
    lesson in drawing." A smooth and pleasing lesson."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Emprinteth well this lesson in your mind. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A portion of Scripture read in divine service for
    instruction; as, here endeth the first lesson.
    [1913 Webster]
 
   4. A severe lecture; reproof; rebuke; warning.
    [1913 Webster]
 
       She would give her a lesson for walking so late.
                          --Sir. P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) An exercise; a composition serving an educational
    purpose; a study.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lesson
   n 1: a unit of instruction; "he took driving lessons"
   2: punishment intended as a warning to others; "they decided to
     make an example of him" [syn: {example}, {deterrent example},
     {lesson}, {object lesson}]
   3: the significance of a story or event; "the moral of the story
     is to love thy neighbor" [syn: {moral}, {lesson}]
   4: a task assigned for individual study; "he did the lesson for
     today"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top