ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legate

L EH1 G AH0 T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legate-, *legate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legate[N] เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่แทน
legatee[N] ผู้รับมรดก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legate(เลก'กิท) n. ทูต,ทูตขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูต,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูตขององค์สันตะปาปา, See also: legationary adj.
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
relegate(เรล'ละเกท) vt. ขับไล่,เนรเทศ,ผลักไส,ลดขั้น,ลดตำแนห่ง,, See also: relegable adj. relegation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
legate(n) ทูต,ผู้แทน
legatee(n) ผู้ได้รับมรดก
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่
relegate(vt) ทิ้งไป,เนรเทศ,ผลักไส,ขับไล่,ลดตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legateeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legatee under a general titleผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legatee under a particular titleผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least this one's vetted by our legates in Germany.อย่างน้อยมีทหารผ่านศึกคนหนึ่ง ตามรายงานของฑูตเรา ในประเทศเยอรมัน 137 Sekunden (2009)
Alert the senior legates to break camp and prepare the men.ไปบอกพวกหัวหน้าหน่วยให้เลิกค่าย แล้วเตรียมคน Centurion (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้รับพินัยกรรม[n.] (phūrapphinaikam) EN: heir ; heiress ; legatee   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: appoint ; delegate   
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: appoint ; delegate   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGATE    L EH1 G AH0 T
LEGATES    L EH1 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legate    (n) lˈɛgɪt (l e1 g i t)
legatee    (n) lˌɛgətˈiː (l e2 g @ t ii1)
legates    (n) lˈɛgɪts (l e1 g i t s)
legatees    (n) lˌɛgətˈiːz (l e2 g @ t ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲートサーバー[, derige-tosa-ba-] (n) {comp} delegate server [Add to Longdo]
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
獲得代議員数[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count [Add to Longdo]
協議員[きょうぎいん, kyougiin] (n) delegate [Add to Longdo]
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
主席全権[しゅせきぜんけん, shusekizenken] (n) chief delegate [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate [Add to Longdo]
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デリゲートサーバー[でりげーとさーばー, derige-tosa-ba-] delegate server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legate \Leg"ate\ (l[e^]g"[asl]t), n. [OE. legat, L. legatus, fr.
   legare to send with a commission or charge, to depute, fr.
   lex, legis, law: cf. F. l['e]gat, It. legato. See {Legal}.]
   1. An ambassador or envoy.
    [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastic representing the pope and invested with
    the authority of the Holy See.
    [1913 Webster]
 
   Note: Legates are of three kinds: ({a}) Legates a latere, now
      always cardinals. They are called ordinary or
      extraordinary legates, the former governing provinces,
      and the latter class being sent to foreign countries on
      extraordinary occasions. ({b}) Legati missi, who
      correspond to the ambassadors of temporal governments.
      ({c}) Legati nati, or legates by virtue of their
      office, as the archbishops of Salzburg and Prague.
      [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Hist.)
    (a) An official assistant given to a general or to the
      governor of a province.
    (b) Under the emperors, a governor sent to a province.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legate
   n 1: a member of a legation [syn: {legate}, {official emissary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top