Search result for

laze

(63 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laze-, *laze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laze[VI] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. loaf
laze[VT] ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยอย่างเปล่าประโยชน์, See also: ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป, Syn. idle
laze away[PHRV] ขี้เกียจ
laze away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์
laze about[PHRV] เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า, Syn. mess about
laze around[PHRV] เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า, Syn. mess about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
emblaze(เอมเบลซ') vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ลุกเป็นไฟ, See also: emblazer n. ดูemblaze
glaze(เกลซ) vt. ติดกระจก,เคลือบ,โรยหน้า. vi. เป็นเงามัน. n. วัตถุเคลือบ,สีเคลือบ,ความเป็นเงามัน,แผ่นน้ำแข็งบาง ตามพื้นดิน, Syn. polish
unglazed(อัน'เกลซดฺ) adj. ไม่ได้เคลือบ,ไม่ได้เคลือบเงา,ไม่วาว

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blaze(vi) ลุกโพลง,สว่างช่วงโชติ
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
glaze(n) ของเป็นมัน,ความเป็นเงามัน,สีเคลือบ
glaze(vt) ติดกระจก,ทำให้เป็นมัน,ขัดเงา,เคลือบเงา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lazentra (n ) ลาเซนตรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We sent you out here to kill a spider. - Not to laze about.- เราส่งแกออกไปที่นั่นให้ฆ่าแมงมุม James and the Giant Peach (1996)
We're going out tomorrow night. I thought we were playing Lazer Tag tomorrow night.แต่เรามีโปรแกรมไปเล่นเลเซอร์แท็กกันนี่ Pilot (2005)
Yeah, I was never gonna go play Lazer Tag.ก็ใช่ แต่ฉันไม่เคยคิดจะไปหรอก Pilot (2005)
Hey, loser, how's not playing Lazer Tag?ว่าไง พวกอ่อน อยากเล่นเลเซอร์แท็กล่ะซี้? Pilot (2005)
Because playing Lazer Tag is awesome.เพราะว่าเลเซอร์แท็กมันโคตรเจ๋งน่ะสิ! - โอ้ เสร็จฉันล่ะ คอนเนอร์! Pilot (2005)
How dare we laze in front of our television sets...- รับ เรากล้าดียังไง นั่งหน้าจอทีวี Faith Like Potatoes (2006)
- Lennox! The heat's coming! - Laze the target!เลนนิกซ์ ยิงมาแล้ว เลเซอร์ชี้เป้าด้วย Transformers (2007)
We got a beam-rider incoming! Laze target!เค้าปล่อยจรวดมาแล้ว ,เลเซอร์ชี้เป้าเลย Transformers (2007)
Eat lazer clankers.กินนี่ซะ Rising Malevolence (2008)
Campos, Lazenby, Martins.แคมโพส, ลาเซนบี, มาร์ตินส์ Arkham (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazeDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
lazeI felt so good as I lazed in the sunshine that I drifted off to sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration   FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over   FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
กระเบื้องเคลือบ[n. exp.] (krabeūang khleūap) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile   
กระเบื้องเคลือบเขียว[n. exp.] (krabeūang khleūap khīo) EN: green glazed tile   
กระเบื้องปรุ[n.] (krabeūangpru) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile   
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way   FR: se frayer un chemin
ลุกโชน[v.] (lukchōn) EN: blaze ; rage   
ลุกโพลง[v.] (lukphlōng) EN: blaze   FR: s'embraser

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZER    L EY1 Z ER0
LAZEAR    L AH0 Z IH1 R
LAZERE    L AH0 Z EY1 R
LAZENBY    L AE1 Z AH0 N B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laze    (v) (l ei1 z)
lazed    (v) (l ei1 z d)
lazes    (v) (l ei1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lazeration {f}; Einriss {m} [med.]laceration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんより[, donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
エバーグレーズ[, eba-gure-zu] (n) Everglaze [Add to Longdo]
ガラス障子[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door [Add to Longdo]
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
ブレザー[, bureza-] (n) blazer; (P) [Add to Longdo]
ブレザーコート[, bureza-ko-to] (n) blazer coat [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
炎(P);焔[ほのお(P);ほむら, honoo (P); homura] (n) flame; blaze; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laze \Laze\ (l[=a]z), v. i. [imp. & p. p. {Lazed} (l[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Lazing}.] [See {Lazy}.]
   To be lazy or idle. [Colloq.] --Middleton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laze \Laze\, v. t.
   To waste in sloth; to spend, as time, in idleness; as, to
   laze away whole days. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laze
   v 1: be idle; exist in a changeless situation; "The old man sat
      and stagnated on his porch"; "He slugged in bed all
      morning" [syn: {idle}, {laze}, {slug}, {stagnate}] [ant:
      {work}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top