หรือคุณหมายถึง laundreß?
Search result for

laundress

(9 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laundress-, *laundress*, laundres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laundress[N] คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง, Syn. laundry woman

English-Thai: Nontri Dictionary
laundress(n) หญิงซักผ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See? She says she was a pro laundress in Chinaเห็นไหมครับ เธอบอกว่าตอนอยู่เมืองจีน เธอซักผ้าเก่งมาก Failan (2001)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laundress    (n) (l oo1 n d r i s)
laundresses    (n) (l oo1 n d r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wäscherin {f} | Wäscherinnen {pl}laundress | laundresses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laundress \Laun"dress\, n.
   A woman whose employment is laundering.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laundress \Laun"dress\, v. i.
   To act as a laundress. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laundress
   n 1: a working woman who takes in washing [syn: {washwoman},
      {washerwoman}, {laundrywoman}, {laundress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top