ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latterly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latterly-, *latterly*, latter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latterly[ADV] ในเวลาต่อมา, See also: ต่อมา
latterly[ADV] เมื่อเร็วๆนี้, Syn. lately, recently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latterly(แลท'เทอลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ในเวลาต่อมา,ในสมัยหลัง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
James Moriarty was involved with four political assassinations, over 70 assorted robberies and terrorist attacks, including a chemical weapons factory in North Korea, and had latterly shown some interest in tracking down the Black Pearl of the Borgias,เจมส์ มอริอาร์ตี้ไปเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าทางการเมือง 4 ครั้ง การปล้นและก่อการร้ายมากกว่า 70 ครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมอาวุทเคมีในเกาหลีเหนือ The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะหลังๆ[ADV] recently, See also: latterly, Example: โรคไข้เลือดออกพบมากในเด็กเล็ก แต่ในระยะหลังๆ มีแนวโน้มที่จะพบมากในเด็กโต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
latterly (a) lˈætəliː (l a1 t @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latterly \Lat"ter*ly\, adv.
   Lately; of late; recently; at a later, as distinguished from
   a former, period.
   [1913 Webster]
 
      Latterly Milton was short and thick.   --Richardson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latterly
   adv 1: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately
       the rules have been enforced"; "as late as yesterday she
       was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was
       first affected, but latterly the meaning also" [syn:
       {recently}, {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top