Search result for

lath

(79 entries)
(0.3981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lath-, *lath*.
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lath    [VT] คลุมด้วยไม้ระแนง
lath    [N] ไม้ระแนง, See also: ไม้ซีก, ไม้ชิ้นบางๆ
lathe    [N] เครื่องกลึงโลหะ, Syn. turret lathe, turning lathe
lathe    [VT] ตัดหรือเลื่อยด้วยเครื่องกลึง, See also: กลึง
lather    [N] ฟองสบู่, See also: ฟอง, Syn. bubbles, foam, suds
lather    [N] ภาวะตื่นเต้น (คำสแลง)
lathing    [N] การใส่ไม้ระแนง, See also: ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง
lather up    [PHRV] ทำให้เกิดฟอง (สบู่)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Lather Depressantsคุณสมบัติกดฟอง [การแพทย์]
Lathesเครื่องกลึง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lathThis soap lathers with soap and water.
lathI lather my face before shaving.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
lathe(เลธ) {lathed,lathing,lathes} n. เครื่องกลึง vt. ตัด,เฉือน,เลื่อยหรือกระทำอย่างอื่นบนเครื่องกลึง
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
lathing(แลธ'ธิง,ลา'ธิง) n. การใส่ไม้ระแนง,ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง, Syn. lathwork
clathrate(แคลธ'เรท) adj. คล้ายตารางก่ายกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
lathe(n) เครื่องกลึง
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
lather(vt) ตีให้เป็นฟอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกลึง    [N] lathe, Example: ขณะใช้งานเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีส่วนหมุน เช่น เครื่องกลึง, เครื่องเจาะ ห้ามใส่ถุงมือผ้าอย่างเด็ดขาด
ขัดแตะ    [N] lath, See also: wattle, Syn. ฝาขัดแตะ, Example: ฝาบ้านของบังกะโลนี้ทำเป็นฝาขัดแตะ ดูเข้ากับธรรมชาติที่นี่ดี, Thai definition: ฝาเรือนที่ทำจากไม้ไผ่ซีกสอดขัดกับลูกตั้ง
ระแนง    [N] lath, See also: battens, roof batten, Syn. ไม้ระแนง, Example: เขาตอกไม้ระแนงสำหรับปูกระเบื้องหลังคา, Count unit: ตัว, ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้
ไม้ระแนง [N] lath, See also: strip, slat, scantling, Example: ชาวสวนพาดไม้ระแนงให้เถาองุ่นเลื้อยพันเห็นลูกห้อยย้อยเป็นพวง, Count unit: ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้
กลึง    [V] lathe, See also: turn with a lathe, shape with a lathe, Example: ผมสามารถทำงานได้หลายอย่าง จะให้เลื่อย หรือกลึง ผมทำได้ทั้งนั้น, Thai definition: ทำให้กลมหรือให้เป็นรูปต่างๆ ด้วยเครื่องหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
เครื่องกลึง[n.] (khreūang kleung) EN: lathe   FR: tour [m]
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe   FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat   FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff   FR: massue [f] ; gourdin [m]
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
LATH    L AE1 TH
LATHE    L EY1 DH
LATHON    L AE1 TH AH0 N
LATHES    L EY1 DH Z
LATHER    L AE1 DH ER0
LATHEM    L AE1 TH IH2 M
LATHAN    L AE1 TH AH0 N
LATHAM    L AE1 TH AH0 M
LATHERS    L AE1 DH ER0 Z
LATHROP    L AE1 TH R AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lath    (n) (l aa1 th)
lathe    (n) (l ei1 dh)
lathi    (n) (l aa1 t ii)
laths    (n) (l aa1 dh z)
lather    (v) (l aa1 dh @ r)
lathes    (n) (l ei1 dh z)
lathis    (n) (l aa1 t i z)
lathers    (v) (l aa1 dh @ z)
lathered    (v) (l aa1 dh @ d)
lathering    (v) (l aa1 dh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャップレース[, gyappure-su] (n) gap lathe [Add to Longdo]
タレット旋盤[タレットせんばん, taretto senban] (n) turret lathe [Add to Longdo]
ダライ[, darai] (n) lathe [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ナガヘラザメ[, nagaherazame] (n) flathead catshark (Apristurus macrorhynchus, species from Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
マラソン剤[マラソンざい, marason zai] (n) (See マラチオン) malathion [Add to Longdo]
マラチオン[, marachion] (n) malathion [Add to Longdo]
メタルラス[, metarurasu] (n) metal lath [Add to Longdo]
ラス[, rasu] (n) (1) lath; (2) lass; (P) [Add to Longdo]
ラスボード[, rasubo-do] (n) lath board [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] lathe; specially for an occasion [Add to Longdo]
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] lathe operator; spinning wheel worker [Add to Longdo]
旋床[xuàn chuáng, ㄒㄩㄢˋ ㄔㄨㄤˊ, ] lathe [Add to Longdo]
板条[bǎn tiáo, ㄅㄢˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] lath [Add to Longdo]
车床[chē chuáng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤˊ, / ] lathe [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] lathe; thread in screw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lath \Lath\, n.; pl. {Laths}. [OE. laththe, latthe, latte, AS.
   l[ae]tta; akin to D. lat, G. latte, OHG. latta; cf. W. llath
   a rod, staff, yard. Cf. {Lattice}, {Latten}.]
   A thin, narrow strip of wood, nailed to the rafters, studs,
   or floor beams of a building, for the purpose of supporting
   the tiles, plastering, etc. A corrugated metallic strip or
   plate is sometimes used.
   [1913 Webster]
 
   {Lath brick}, a long, slender brick, used in making the floor
    on which malt is placed in the drying kiln.
 
   {Lath nail} a slender nail for fastening laths.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lath \Lath\, v. t. [imp. & p. p. {Lathed}; p. pr. & vb. n.
   {Lathing}.]
   To cover or line with laths.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lathe \Lathe\ (l[aum][th]), n. [AS. l[=ae][eth]. Of uncertain
   origin.]
   Formerly, a part or division of a county among the
   Anglo-Saxons. At present it consists of four or five
   hundreds, and is confined to the county of Kent. [Written
   also {lath}.] --Brande & C.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lath
   n 1: a narrow thin strip of wood used as backing for plaster or
      to make latticework

Are you satisfied with the result?

Go to Top