ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

large-scale

L AA1 R JH S K EY2 L   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -large-scale-, *large-scale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
large-scale[ADJ] ที่กินขอบเขตกว้าง, Syn. extensive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
large-scale(ลาร์จฺ'สเคล) adj. อย่างมาก,ส่วนใหญ่, Syn. large

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to start thinking about large-scale evacuations right now.ท่านต้องคิดเรื่องอพยพคนจำนวนมาก The Day After Tomorrow (2004)
Any serious large-scale trials.ปัญหาอื่นๆ การทดลองที่ผิวหนัง Lost (2010)
There's a large-scale civil war on balith.ที่นั้นมีสงครามกลางเมืองที่ร้อนระอุมาก Assassin (2010)
A day that would mark the start of a large-scale strike against the U.S and her allies.วันนั้นจะมีการโจมตีต่อสหรัฐอย่างหนัก Salt (2010)
Make this a large-scale search operation.กระจายกำลังการค้นหาออกไป Episode #1.8 (2011)
Together with our resort's construction of a large-scale horse riding fieldการก่อสร้างรีสอร์ทสำหรับขี่ม้าเป็นโปรเจคที่ใหญ่มาก Episode #1.2 (2011)
As soon as we launch this large-scale offensive, my guess is...ทันทีที่เราสั่ง \ ภารกิจโจมตีอันหนักหน่วงนี้ ขอเดาว่า Lockout (2012)
Digital tech's unpredictable around large-scale magnetic events.เทคโนโลยีดิจิตอลไม่สามารถใช้ทำนาย ปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ The New World (2012)
Uh, large-scale magnetic event?เอ่อ ปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ The New World (2012)
- A schoolboy experiment delivered with a bit of panache hardly equals large-scale practical application.การทดลองของเด็กนักเรียน ที่มาพร้อมกับการแต่งตัวดีๆ แทบจะไม่สามารถใช้งานได้จริง A Whiff of Sulfur (2013)
Weather is chaotic which means that even a microscopic disturbance can lead to large-scale changes.สภาพอากาศวุ่นวายซึ่ง หมายความว่าแม้ รบกวนด้วยกล้องจุลทรรศน์จะ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้สิบวันคาดการณ์ สภาพอากาศจะไร้ประโยชน์ The World Set Free (2014)
"We lost our hacker." Tell him we're three hours away from a reactor meltdown, and we should begin a large-scale evac now.เราทำแฮ็คเกอร์หาย บอกเขาว่า เราเหลือเวลาสามชั่วโมง ก่อนเตาปฏิกรณ์ จะหลอมละลาย และเราควรเริ่ม การอพยพครั้งใหญ่ได้แล้ว The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
large-scaleLarge-scale road construction began.
large-scaleLarge-scale surface currents are already known to exist, and major currents below the ocean surface, too, are being found.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดใหญ่[ADJ] large-sized, See also: large-scale, Ant. ขนาดเล็ก, Example: ในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลควรดึงสหรัฐอเมริกาให้กลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่, Thai definition: มัลักษณะโต (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น)

CMU English Pronouncing Dictionary
LARGE-SCALE L AA1 R JH S K EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
large-scale (j) lˈaːʤ-skɛɪl (l aa1 jh - s k ei l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大范围[dà fàn wéi, ㄉㄚˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] large-scale [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
仕手戦[してせん, shitesen] (n) large-scale speculative go-around [Add to Longdo]
盛挙[せいきょ, seikyo] (n) large-scale undertaking [Add to Longdo]
大々的(P);大大的[だいだいてき, daidaiteki] (adj-na,n) great; grand; extensive; large-scale; (P) [Add to Longdo]
大演習[だいえんしゅう, daienshuu] (n) large-scale maneuvers; large-scale manoeuvres; war games [Add to Longdo]
大掛かり(P);大がかり[おおがかり, oogakari] (adj-na,n) large-scale; (P) [Add to Longdo]
大規模[だいきぼ, daikibo] (adj-na,n) large-scale; (P) [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] (n) large-scale integration; LSI [Add to Longdo]
大規模小売店舗立地法[だいきぼこうりてんぽりっちほう, daikibokouritenporicchihou] (n) Large-scale Retail Store Law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 large-scale \large-scale\ adj.
   1. large in area, scope or degree; as, a large-scale attack
    on AIDS is needed.
 
   Syn: extensive, wide-ranging.
     [WordNet 1.5]
 
   2. constructed or drawn to a big scale[4]; as, large-scale
    maps. See 3rd {scale}, n., sense 4.
    [WordNet 1.5]
 
   3. widespread; applying to all or most members of a category
    or group.
 
   Syn: mass.
     [WordNet 1.5 +PJC] Largess

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 large-scale
   adj 1: unusually large in scope; "a large-scale attack on AIDS
       is needed"
   2: constructed or drawn to a big scale; "large-scale maps"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top