Search result for

lancé

(86 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lancé-, *lancé*
English-Thai: Longdo Dictionary
lance corporal(n) สิบตรี
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lance[N] หลาว, See also: หอก, ทวน
lancer[N] ทหารม้าถือทวน
lancet[N] มีดปลายแหลมขนาดเล็กมีสองคม (ใช้สำหรับผ่าตัด)
lancers[N] การเต้นรำแบบหนึ่ง
lanceolate[ADJ] ที่มีลักษณะเรียวแหลมคล้ายหลาว, Syn. lance-shaped
lance corporal[N] ยศสิบตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lance corporalสิบตรี
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุล
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
lance(n) หอก,ทวน,หลาว,ฉมวก
lancer(n) พลหอก
lancet(n) มีดหมอ,มีดผ่าตัด
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
glance(vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lanceolate-รูปใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lancetช่องรูปใบหอก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ[N] spear, See also: lance, javelin, Syn. หอก, หลาว, ศักดิ์
สิบตรี[N] lance corporal, See also: private first class, Example: สิบตรีคนนี้เป็นลูกน้องของพ่อฉัน, Thai definition: ยศทหารชั้นประทวนอันดับหนึ่ง
ตรีศูล[N] trident, See also: lance, Syn. หลาวสามง่าม, Example: ศัสตราประจำหัตถ์ของพระอิศวรคือตรีศูล, Count unit: เล่ม, Thai definition: หลาวสามง่ามเป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร
โตมร[N] lance, See also: javelin, Syn. หอกซัด, Thai definition: อาวุธสำหรับซัด, สามง่ามที่มีปลอกเป็นใบโพสวมอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวน[N] lance, See also: gold-smith's holder, collet, end-piece of a Thai fiddle, Ant. เล่ม, Example: นักรบโบราณจะใส่เสื้อเกราะ และถือทวน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก แต่เรียวเล็กและเบากว่า ด้ามยาวมาก
หอก[N] spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve   FR: ricocher ; faire une embardée
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer

CMU English Pronouncing Dictionary
LANCE    L AE1 N S
LANCET    L AE1 N S AH0 T
LANCER    L AE1 N S ER0
LANCERS    L AE1 N S ER0 Z
LANCE'S    L AE1 N S AH0 Z
LANCETS    L AE1 N S AH0 T S
LANCELOT    L AE1 N S AH0 L AA2 T
LANCELET    L AE1 N S L AH0 T
LANCET'S    L AE1 N S AH0 T S
LANCEOLATE    L AE1 N S IY0 AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lance    (v) (l aa1 n s)
lanced    (v) (l aa1 n s t)
lancer    (n) (l aa1 n s @ r)
lances    (v) (l aa1 n s i z)
lancet    (n) (l aa1 n s i t)
lancers    (n) (l aa1 n s @ z)
lancets    (n) (l aa1 n s i t s)
lance-corporal    (n) - (l aa1 n s - k oo1 p @ r @ l)
lance-corporals    (n) - (l aa1 n s - k oo1 p @ r @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[, chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文昌鱼[wén chāng yú, ㄨㄣˊ ㄔㄤ ㄩˊ, / ] lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish [Add to Longdo]
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, / ] lancet (surgeon's knife) [Add to Longdo]
长矛[cháng máo, ㄔㄤˊ ㄇㄠˊ, / ] lance [Add to Longdo]
头索类[tóu suǒ lèi, ㄊㄡˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄟˋ, / ] lancelet (Branchiostoma) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top