หรือคุณหมายถึง laißé?
Search result for

laissé

(26 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laissé-, *laissé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laissez faire[N] นโยบายการไม่แทรกเซง, Syn. noninterence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laissez-faire (Fr.)ปล่อยให้ทำไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laissez-passerใบผ่าน [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิกทาง[N] pass, See also: laissez passer, Syn. บัตรผ่านทาง, หนังสือเบิกทาง, Example: ผู้ขนส่งไม้จะต้องนำใบเบิกทางติดตัวไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจผ่านด่านป่าไม้ จึงจะขนไม้ซุงออกไปได้, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)
บัตรผ่านทาง[N] pass, See also: laissez passer, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่านทาง[n. exp.] (bat phān thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[X] (dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: without trace   FR: sans laisser de trace
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: vanish into the air ; disappear without trace   FR: disparaître sans laisser de trace
ขอไปหน่อย[xp] (khø pai nøi) FR: laissez-moi passer

CMU English Pronouncing Dictionary
LAISSEZ    L EY1 Z EY2
LAISSEZ    L EH1 Z EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laissez-faire    (n) - (l ei2 s ei - f e@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッセフェール[, ressefe-ru] (n) laissez-faire (fre [Add to Longdo]
レッセフェールレッセパッセ[, ressefe-ruressepasse] (exp) laissez faire, laissez passer (fre [Add to Longdo]
自由放任[じゆうほうにん, jiyuuhounin] (n,adj-no) laissez-faire; non-intervention [Add to Longdo]
放任主義[ほうにんしゅぎ, houninshugi] (n) principle of laissez-faire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由放任[zì yóu fàng rèn, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄈㄤˋ ㄖㄣˋ, ] laissez-faire [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top