Search result for

lais

(48 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lais-, *lais*, lai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laissez faire[N] นโยบายการไม่แทรกเซง, Syn. noninterence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
complaisant(คัมเพล'เซินทฺ) adj. ซึ่งเอาอกเอาใจ,พอใจ,มีน้ำใสใจจริง, Syn. agreeable
cor anglaisn. (คอร์ ออนเกล') n. ปี่ชนิดหนึ่ง ปลายเป็นรูปผลแพร
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
palais(พะลี') n. พระราชวัง,วัง,ทำเนียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laissez-faire (Fr.)ปล่อยให้ทำไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laissez-passerใบผ่าน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Alors, je vous laisse, à plus tard.- แล้วค่อยคุยกัน วันหลัง Beauty and the Feast (2011)
After the liberation, he obtained a laissez-passer from the International Red Cross under the name Arthur Arden.หลังจากการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว เขาได้รับหนังสือเดินทาง จากกาชาดระหว่างประเทศโดยใช้ชื่อว่าอาร์เธอร์ อาร์เดน The Origins of Monstrosity (2012)
I hope Daniel doesn't misinterpret your laissez-faire attitude.หวังว่าแดเนียลจะไม่ตีความไปผิดๆ กับมุมมองไม่แทรกแซงของเธอหรอกนะ Control (2013)
Laissez I'art aux artistes."งานศิลปะต้องให้ศิลปินทำ" Around the World in 80 Days (2004)
Is that what this laissez-faire, half-baked effort is about, huh... the case?จะไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือ นี่มันเกี่ยวกับความอ่อนหัด ห๊ะ คดีหรอ American Duos (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิกทาง[N] pass, See also: laissez passer, Syn. บัตรผ่านทาง, หนังสือเบิกทาง, Example: ผู้ขนส่งไม้จะต้องนำใบเบิกทางติดตัวไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจผ่านด่านป่าไม้ จึงจะขนไม้ซุงออกไปได้, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)
บัตรผ่านทาง[N] pass, See also: laissez passer, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่านทาง[n. exp.] (bat phān thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion

CMU English Pronouncing Dictionary
LAIS    L EY1 Z
LAISSEZ    L EY1 Z EY2
LAISSEZ    L EH1 Z EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laissez-faire    (n) - (l ei2 s ei - f e@1 r)

French-Thai: Longdo Dictionary
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[, ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais [Add to Longdo]
クレームアングレーズ[, kure-muangure-zu] (n) creme anglaise (fre [Add to Longdo]
コーラングレ;コールアングレ[, ko-rangure ; ko-ruangure] (n) cor anglais (fre [Add to Longdo]
パスカル[, pasukaru] (n) (1) pascal (unit of pressure); (2) {comp} PASCAL (language); (3) Pascal (Blaise); (P) [Add to Longdo]
フラングレ[, furangure] (n) Franglais (i.e. English words in French) [Add to Longdo]
ボジョレーヌーヴォー;ボージョレヌーボー;ボージョレーヌーヴォー[, bojore-nu-vo-; bo-jorenu-bo-; bo-jore-nu-vo-] (n) Beaujolais Nouveau (fre [Add to Longdo]
レッセフェール[, ressefe-ru] (n) laissez-faire (fre [Add to Longdo]
レッセフェールレッセパッセ[, ressefe-ruressepasse] (exp) laissez faire, laissez passer (fre [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
景気不安[けいきふあん, keikifuan] (n) economic malaise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由放任[zì yóu fàng rèn, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄈㄤˋ ㄖㄣˋ, ] laissez-faire [Add to Longdo]
莱山[Lái shān, ㄌㄞˊ ㄕㄢ, / ] Laishan district of Yantai city 煙台市|烟台市, Shandong [Add to Longdo]
莱山区[Lái shān qū, ㄌㄞˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Laishan district of Yantai city 煙台市|烟台市, Shandong [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top