ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinswoman

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinswoman-, *kinswoman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinswoman[N] ญาติผู้หญิง (คำเก่า), Syn. female relative, Ant. kinsman, male relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinswoman(คินซ'วูมเมิน) n. ญาติผู้หญิง, Syn. female relative pl.kinswomen

English-Thai: Nontri Dictionary
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinswoman    (n) kˈɪnzwumən (k i1 n z w u m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kinswoman \Kins"wom`an\ (k[i^]nz"w[oo^]m`an), n.; pl.
   {Kinswomen} (k[i^]nz"w[i^]m`[e^]n).
   A female relative. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kinswoman
   n 1: a female relative

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top