ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kind of

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kind of-, *kind of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kind of[IDM] นิดหน่อย, See also: เล็กน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kind of rusty.ชนิดของสนิม Pinocchio (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
Thank you. It's very kind of you, but I'm not very hungry.ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีนํ้าใจนัก เเต่ฉันไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
- What kind of a bum is he?- ชนิดของก้นเขาคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน 12 Angry Men (1957)
What kind of a man are you?What kind of a man are you? 12 Angry Men (1957)
Maybe we can talk about setting some kind of time limit.Maybe we can talk about setting some kind of time limit. 12 Angry Men (1957)
What kind of a hand is that?สิ่งที่ชนิดของมือคือ? The Old Man and the Sea (1958)
I kind of like the way it is, submarine shape.ฉันชอบวิธีที่มันคือรูปทรงเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kind ofAccidents of this kind often occur.
kind ofA dolphin is a kind of mammal.
kind ofAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
kind ofAll human beings have the same kind of body.
kind ofAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
kind ofA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
kind ofA stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
kind ofBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
kind ofBut in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.
kind ofDon't ever do that kind of thing again.
kind ofEach way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.
kind ofEnglish is a kind of universal language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัว[N] kind of Thai musical music, Syn. เพลงรัว, Thai definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง
พะเนียง[N] kind of water-pot, Syn. หม้อพะเนียง, Example: ในครัวมีอุปกรณ์หลายอย่างทั้งเตาถ่าน หม้อพะเนียง ลังถึงนึ่งข้าว, Count unit: หม้อ, ลูก, Thai definition: ชื่อหม้อน้ำชนิดหนึ่ง รูปอย่างหม้อคะนน
มะม่วง[N] venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
ยอ[N] square dip net, See also: kind of fish-trap, Example: ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง, Thai definition: เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก
ร่าย[N] kind of Thai verse, Example: งานพระนิพนธ์ด้านร้อยกรองของพระองค์มีทุกประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ลอบ[N] kind of network trap for birds, Thai definition: ตาข่ายที่ขึงดักจับนก, Notes: (ถิ่นใต้)
ลอบ[N] kind of bamboo fish-trap with a narrow neck, Example: ชาวนาหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห เป็นต้น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานมีงากันไม่ให้ปลาออกได้
สะดุ้ง[N] kind of fish trap, Syn. กะดุ้ง, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก
มหาอุด[N] kind of amulet against weaponry, Example: พระเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเปิ่นที่มีพุทธคุณเป็นเลิศ เช่น มหาอุด, Thai definition: เครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพัน
มอ[N] kind of large cargo boat propelled by oars, See also: kind of double-oared boat, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือต่อเสริมกราบขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกข้าวเปลือกและเกลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: kind of mango   
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
จาก[n.] (jāk) EN: a kind of Thai dessert   
ขนมเบื้อง[n. exp.] (khanom beūang) EN: kind of Thai sweetmeat   
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēngjī) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice   
ขนมปั้นสิบ[n. exp.] (khanom pansip) EN: name of a kind of Thai food   
คอปาด[n.] (khøpāt) EN: kind of collar   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] kind of raspberry, #445,484 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] kind of cicada, cosmopsaltria [Add to Longdo]
[, , ] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutwurst {f}; Rotwurst {f}kind of black pudding; blutwurst [Am.]; blood sausage [Am.] [Add to Longdo]
Einbandart {n}kind of binding [Add to Longdo]
ziemlich verrücktkind of mad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この種[このしゅ, konoshu] (adj-no) this kind of [Add to Longdo]
そのよう[, sonoyou] (adj-na) that kind of; of the sort; of the kind; such [Add to Longdo]
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre [Add to Longdo]
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P) [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kind of
   adv 1: to some (great or small) extent; "it was rather cold";
       "the party was rather nice"; "the knife is rather dull";
       "I rather regret that I cannot attend"; "He's rather good
       at playing the cello"; "he is kind of shy" [syn:
       {rather}, {kind of}, {kinda}, {sort of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top