ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kettledrum

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kettledrum-, *kettledrum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kettledrum[N] กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่, See also: กลองโลหะขนาดใหญ่มีก้นกลม ด้านล่างทำด้วยทองเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kettledrum(เคท'เทิลดรัม) n. กลอง ก้นกลมหน้าเดียว ส่วนล่างทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง, See also: kettle-drummer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kettledrum(n) กลองใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cakes and kettledrums. That's your next big plan?แสง และงู, นี่เป็นแผนใหม่หรือ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kettledrum    (n) kˈɛtldrʌm (k e1 t l d r uh m)
kettledrums    (n) kˈɛtldrʌmz (k e1 t l d r uh m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kettledrum \Ket"tle*drum`\ (-dr[u^]m`), n.
   1. (Mus.) A drum made of thin copper in the form of a
    hemispherical kettle, with parchment stretched over the
    mouth of it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Kettledrums, in pairs, were formerly used in martial
      music for cavalry, but are now chiefly confined to
      orchestras, where they are called {tympani}.
      [1913 Webster]
 
   2. An informal social party at which a light collation is
    offered, held in the afternoon or early evening. Cf.
    {Drum}, n., 4 and 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kettledrum
   n 1: a large hemispherical brass or copper percussion instrument
      with a drumhead that can be tuned by adjusting the tension
      on it [syn: {kettle}, {kettledrum}, {tympanum}, {tympani},
      {timpani}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top