หรือคุณหมายถึง kaür?
Search result for

kauer

(6 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kauer-, *kauer*
CMU English Pronouncing Dictionary
KAUER    K AW1 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kauer {m}chewer [Add to Longdo]
kauern | kauernd | gekauert | er/sie kauertto squat | squatting | squatted | he/she squats [Add to Longdo]
kauern; sich hocken; sich ducken | kauernd; hockend; duckend | gekauert; gehockt; geduckt | er/sie kauert; er/sie hockt sich | ich/er/sie kauerte; ich/er/sie hockte sich | er/sie hat/hatte gekauert; er/sie hat/hatte gehocktto cower | cowering | cowered | he/she cowers | I/he/she cowered | he/she has/had cowered [Add to Longdo]
kauernto huddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kauer [kaur] (n) , s.(m )
     chewer
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top