Search result for

jurisdiction

(64 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurisdiction-, *jurisdiction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurisdiction[N] ขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง, Syn. range, scope
jurisdiction[N] อำนาจในการตัดสินคดี, See also: อำนาจศาล, Syn. power, authority, control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurisdiction(จัวริสดิค'เชิน) n. อำนาจในการตัดสินคดี,อำนาจศาล,อำนาจการควบคุม,ขอบเขตอำนาจ,อำนาจศาล., See also: jurisdictive adj. ดูjurisdiction jurisdictionally adv. ดูjurisdiction, Syn. judicature,magistracy,sphere,range

English-Thai: Nontri Dictionary
jurisdiction(n) อำนาจศาล,การควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurisdictionเขตอำนาจตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdictionเขตอำนาจ, เขตอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction clauseข้อกำหนดเขตอำนาจศาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction over airเขตอำนาจเหนือน่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction over airเขตอำนาจเหนือน่านฟ้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, maritimeเขตอำนาจทางทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction, maritimeเขตอำนาจทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, territorialเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurisdictionเขตอำนาจศาล [TU Subject Heading]
jurisdictionเขตอำนาจศาล [การทูต]
Jurisdiction (International law)เขตอำนาจศาล (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Jurisdiction over ship at seaเขตอำนาจเหนือเรือในทะเล [TU Subject Heading]
Jurisdiction, Territorialเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, as our new DA, you might wanna figure out where your jurisdiction ends.ในฐานะอัยการคนใหม่ คุณน่าจะรู้นะ ว่าเขตเมืองคุณไปถึงไหน The Dark Knight (2008)
I go to Hong Kong, far from Dent's jurisdiction and the Chinese will not extradite one of their own.ผมไปฮ่องกง นอกเขตอำนาจของเดนท์ ...และประเทศจีนไม่ส่งอาชญากรข้ามแดน The Dark Knight (2008)
And as for the television's so-called plan Batman has no jurisdiction.แล้วไอ้คนในทีวี ที่บอกว่ามีแผน ...แบทแมน ไม่มีอำนาจตัดสิน The Dark Knight (2008)
I have no criminal jurisdiction over...ฉันไม่มีอำนาจปล่อยผู้ร้าย... Breaking and Entering (2008)
I need to know who has jurisdiction on this site.เป็นพื้นที่เขตของใคร The Day the Earth Stood Still (2008)
- Mexico is out of our jurisdictionเม็กซิโกอยู่นอกเขตรับผิดชอบของเราแล้ว Fast & Furious (2009)
So this's where my jurisdiction ends?เธอให้มาแค่นั้นหรอ Fast & Furious (2009)
Because criminals flee in fast automobiles across state lines, thereby defeating local jurisdiction because there is no federal police force to stop them.เพราะคนร้ายหนีด้วยการใช้รถข้ามไปยังรัฐอื่น ซึ่งเท่ากับพ้นเขตอำนาจของตำรวจท้องที่ และเราไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจับมัน Public Enemies (2009)
You could have fooled me. Last time I checked, son, D.C. has jurisdiction.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเช้คดู ไอ้ลูกชาย ดีซี มีอำนาจในการควบคุม Sex and Violence (2009)
Come on,Dunham. This case clearly falls under the jurisdiction of the CDC!คดีนี้เห็นชัดว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณะสุข The No-Brainer (2009)
When you're back in their jurisdiction.เมื่อคุณกลับไปจะถูกเขาพิพาำกษาเอง Demonology (2009)
State and local law enforcement have no jurisdiction.ในรัฐและชาวพื้นเมืองที่มีกฏหมาย และที่ไม่มีเขตอำนาจตามกฎหมาย Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jurisdictionThis case is outside my jurisdiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจศาล[N] jurisdiction of the court, Example: การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจศาล ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
น่าน[N] territory, See also: jurisdiction, Syn. ย่าน, เขต
น่านน้ำ[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Ant. น่านฟ้า, Example: เรือมาเลเซียล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: เขตทางน้ำ, พื้นที่ทางน้ำ
น่านน้ำอาณาเขต[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Example: น่านน้ำอาณาเขตแห่งนี้ตัดสินให้เป็นของไทยในที่สุด, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: น่านน้ำต่างๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านน้ำที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง
น่านฟ้า[N] territorial sky, See also: jurisdictional sky, territorial air space, Ant. น่านน้ำ, Example: เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาบินเข้าสู่น่านฟ้าไทยตามกำหนดการ, Count unit: น่านฟ้า, เขต, Thai definition: เขตทางอากาศ, พื้นที่ทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
เขตอำนาจรัฐ[n. exp.] (khēt amnāt rat) EN: jurisdiction   
เขตอำนาจศาล[n. exp.] (khēt amnāt sān) EN: jurisdiction   
เขตอำนาจทางทหาร[n. exp.] (khēt amnāt thāng thahān) EN: military jurisdiction   
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
น่าน[n.] (nān) EN: territory ; jurisdiction   FR: zone [f] ; territoire [m]
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
น่านน้ำ[n. exp.] (nānnām) EN: territorial waters ; jurisdictional waters   FR: eaux territoriales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
JURISDICTION    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N
JURISDICTIONS    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N Z
JURISDICTIONAL    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurisdiction    (n) (jh u@2 r i s d i1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
管下[かんか, kanka] (n,adj-no) under the jurisdiction of [Add to Longdo]
管外[かんがい, kangai] (adj-no) outside the control or jurisdiction (of); extra- [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] (n,vs) jurisdiction; control; (P) [Add to Longdo]
管轄権[かんかつけん, kankatsuken] (n) (have) jurisdiction over [Add to Longdo]
管轄争い[かんかつあらそい, kankatsuarasoi] (n) jurisdictional dispute [Add to Longdo]
管区[かんく, kanku] (n) jurisdiction; (P) [Add to Longdo]
管内[かんない, kannai] (n,adj-no) within the jurisdiction of; (P) [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] (n) power; authority; jurisdiction; (P) [Add to Longdo]
国際裁判管轄[こくさいさいばんかんかつ, kokusaisaibankankatsu] (n) international jurisdiction [Add to Longdo]
裁判権[さいばんけん, saibanken] (n) jurisdiction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司法权[sī fǎ quán, ㄙ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] jurisdiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jurisdiction \Ju`ris*dic"tion\, n. [L. jurisdictio; jus, juris,
   right, law + dictio a saying, speaking: cf. OF. jurisdiction,
   F. juridiction. See {Just}, a., and {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) The legal power, right, or authority of a particular
    court to hear and determine causes, to try criminals, or
    to execute justice; judicial authority over a cause or
    class of causes; as, certain suits or actions, or the
    cognizance of certain crimes, are within the jurisdiction
    of a particular court, that is, within the limits of its
    authority or commission.
    [1913 Webster]
 
   2. The authority of a sovereign power to govern or legislate;
    the right of making or enforcing laws; the power or right
    of exercising authority.
    [1913 Webster]
 
       To live exempt
       From Heaven's high jurisdiction.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       You wrought to be a legate; by which power
       You maim'd the jurisdiction of all bishops. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Sphere of authority; the limits within which any
    particular power may be exercised, or within which a
    government or a court has authority.
    [1913 Webster]
 
   Note: Jurisdiction, in its most general sense, is the power
      to make, declare, or apply the law. When confined to
      the judiciary department, it is what we denominate the
      judicial power, the right of administering justice
      through the laws, by the means which the laws have
      provided for that purpose. Jurisdiction is limited to
      place or territory, to persons, or to particular
      subjects. --Duponceau.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jurisdiction
   n 1: (law) the right and power to interpret and apply the law;
      "courts having jurisdiction in this district" [syn: {legal
      power}, {jurisdiction}]
   2: in law; the territory within which power can be exercised

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top