Search result for

juic

(82 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juic-, *juic*
English-Thai: Longdo Dictionary
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar. , S. whisky, R. เหล้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juice[N] ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร, Syn. liquid, fluid, nectar
juice[N] น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
juice[N] น้ำผลไม้
juice[SL] กระแสไฟ, See also: ไฟฟ้า, ไฟ
juicy[ADJ] ฉ่ำ, See also: มีน้ำอยู่มาก
juicy[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Syn. interesting, sensational
juiced[SL] เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก
juicer[SL] เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก
juice up[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. jazz up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet
bug-juicen. เหล้า
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juice๑. น้ำในเนื้อ๒. น้ำหลั่ง, สารน้ำคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ succus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, gastricน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, intestinalน้ำหลั่งลำไส้, สารน้ำคัดหลั่งลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, pancreaticน้ำหลั่งตับอ่อน, สารน้ำคัดหลั่งตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juicersเครื่องคั้นน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Juice?ฉีด Crank (2006)
I got a little more juice left.ยังมีน้ำย่อยหรือนิดหน่อย.. Odyssey (2008)
Juice, start hacking into crime databases.จูส เริ่มต้นเจาะระบบ เข้าไปในฐานข้อมูลอาชญากรรม Pilot (2008)
juice refill.ขอน้ำหน่อย Akai ito (2008)
At a cafe, drink coffee instead of coke or juice.ที่ร้านกาแฟ ให้กินกาแฟแทนโค้กหรือน้ำผลไม้ My Sassy Girl (2008)
I'm gonna need a lot more than dew and universe juice.ต้องการมากกว่านี้แน่ และน้ำซุปจากสวรรค์ Kung Fu Panda (2008)
WOMAN: I want more juice;ฉันอยากได้น้ำผลไม้ Changeling (2008)
I actually added something to your orange juice.ผมเพิ่มบางอย่างใส่ในน้ำส้มของคุณด้วย The House Bunny (2008)
- Is that Juicy?- นั้นมันลายน้ำผลไม้อ่ะเปล่า? The House Bunny (2008)
He just disappeared. The Jamba Juice on K Street. And now he's gone.ร้านน้ำที่เคสตรีท แล้วเขาก็หายตัวไป Burn After Reading (2008)
When you left Jamba Juice, did Chad give you any idea where he might be going?แช้ดบอกหรือเปล่าว่าเขาจะไปที่ไหนน่ะ Burn After Reading (2008)
Bacon is the juicy, fatty part of the pig right adjacent to the rear.เบคอนคือเนื้อส่วนที่หอมมันที่สุด ของหมูติดอยู่ตรงก้น Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juicI love the taste when I bite into a juicy peach.
juicShe tried to express juice from the orange.
juicThe waitress set a glass of juice in front of me.
juicAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
juicHe drank orange juice out of a bottle.
juicThis juice tastes sour.
juicShe wrung the juice from a lot of oranges.
juicMother bought two bottles of orange juice.
juic"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.
juicI spilled some fruit juice on my new shirt.
juicI feel better when I drink hot lemon juice.
juicYes, orange juice, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำผลไม้[N] juice, See also: fruit juice, Example: คนลดความอ้วนดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมีน้ำตาลผสมอยู่, Thai definition: น้ำที่คั้นออกมาจากผลไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent   FR: juteux ; pulpeux
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
คั้นน้ำส้ม[v. exp.] (khan nāmsom ) EN: press juice from an orange   FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nāmhøm) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut   
น้ำ[n.] (nām = nam) EN: liquid ; juice   FR: liquide [m] ; jus [m]
น้ำใบเตย[n. exp.] (nām bai toēi) EN: pandanus leaf juice   
น้ำฝรั่ง[n. exp.] (nām farang) EN: guava juice   FR: jus de goyave [m]
น้ำมะเขือเทศ[n. exp.] (nām makheūathēt) EN: tomato juice   FR: jus de tomate [m]
น้ำมะม่วง[n. exp.] (nam mamūang) EN: mango juice   FR: jus de mangue [m]
น้ำมะตูม[n. exp.] (nām matūm) EN: bael fruit juice   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICE    JH UW1 S
JUICY    JH UW1 S IY0
JUICES    JH UW1 S AH0 Z
JUICIER    JH UW0 IH1 S Y ER0
JUICIEST    JH UW1 S IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juice    (n) (jh uu1 s)
juicy    (j) (jh uu1 s ii)
juices    (n) (jh uu1 s i z)
juicier    (j) (jh uu1 s i@ r)
juiciest    (j) (jh uu1 s i i s t)
juiciness    (n) (jh uu1 s i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
オレンジジュース[, orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]
グレープジュース[, gure-puju-su] (n) grape juice [Add to Longdo]
ジューサー[, ju-sa-] (n) juicer [Add to Longdo]
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
トマトジュース[, tomatoju-su] (n) tomato juice [Add to Longdo]
パインジュース[, painju-su] (n) pineapple juice; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] juice, #3,439 [Add to Longdo]
汁液[zhī yè, ㄓ ㄧㄝˋ, ] juice, #40,341 [Add to Longdo]
多水分[duō shuǐ fèn, ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] juicy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top