ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jugular

JH UW1 G Y AH0 L ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugular-, *jugular*
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugular-คอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Jugular Phlebogramหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veinsหลอดเลือดดำคอ, หลอดเลือดดำจูกูลาร์, หลอดเลือดดำจูกูลาร์ที่คอ, หลอดโลหิตดำจุกุล่า [การแพทย์]
Jugular Veins, Collapseหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอแฟบลง [การแพทย์]
Jugular Veins, Distendเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Engorgedเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Externalหลอดเลือดดำที่คอ, เส้นเลือดดำที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veins, Internalเส้นเลือดที่คอ, หลอดเลือดดำอินเทอร์นาลจูกูลาร์ [การแพทย์]
Jugular, Internalหลอดเลือดดำชั้นผิวไหลลงสู่ชั้นลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember, it's that goddamn scorpion going for my jugular.แล้วผมก็จำได้ว่า ไอ้แมงป่องเวรนั้นกำลังไต่คออยู่ Dark Harbor (1998)
Pinch the carotid and the jugular, cut off blood to the brain.and Kathy Meyers? I'm saying that he's been Power Trip (2008)
That's your external jugular vein.นั่นมันคือเส้นเลือดใหญ่ Resurrection (2008)
Now would you take the flap veins and join them to the internal jugular,please?ทีนี้คุณช่วยเอาเฟลบเวนไปต่อกับจีกกูล่าที่ได้ไหม? All by Myself (2008)
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
I'd go for the jugularผมคงเอาให้ถึงตาย Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
A shard of glass sliced up and into the jugular.รอยกระจกที่แตก รูปแบบนั้น Devil (2010)
The desire to rip out your jugular every time he's with you?แรงปรารถนาที่จะตัดหลอดเลือดที่คอ ทุกครั้งที่เขาอยู่กับเธอ Memory Lane (2010)
Severed the jugular and exited. But there was no bullet found At the scene, so where'd the bullet go?แต่ไม่เจอกระสุน มันหายไปไหน? Bullet Proof (2010)
He will then proceed to jump behind his target while she is pre-occupied, and apply a fatal impend weapon into her jugular artery!แล้วไอ้หมอนั่นก็จะกระโจนจากข้างหลังแล้วกระโดดล็อกคอ แล้วใช้อาวุธร้ายแรงนั่นจู่โจมที่คอหอย Agents of Secret Stuff (2010)
- his jugular.ที่คอเขา. Traffic (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGULAR    JH UW1 G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jugular    (j) ʤˈʌgjulər (jh uh1 g y u l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugularvene {f}; Drosselvene {f} [anat.]jugular vein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頚静脈;頸静脈[けいじょうみゃく, keijoumyaku] (n) jugular vein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jugular \Ju"gu*lar\, n. [Cf. F. jugulaire. See {Jugular}, a.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) One of the large veins which return the blood from
    the head to the heart through two chief trunks, an
    external and an internal, on each side of the neck; --
    called also the {jugular vein}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any fish which has the ventral fins situated
    forward of the pectoral fins, or beneath the throat; one
    of a division of fishes (Jugulares).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jugular \Ju"gu*lar\, a. [L. jugulum the collar bone, which joins
   together the shoulders and the breast, the throat, akin to
   jungere to yoke, to join: cf. F. jugulaire. See {Join}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.)
    (a) Of or pertaining to the throat or neck; as, the
      jugular vein.
    (b) Of or pertaining to the jugular vein; as, the jugular
      foramen.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having the ventral fins beneath the throat; --
    said of certain fishes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jugular
   adj 1: relating to or located in the region of the neck or
       throat; "jugular vein"
   n 1: veins in the neck that return blood from the head [syn:
      {jugular vein}, {vena jugularis}, {jugular}]
   2: a vital part that is vulnerable to attack; "he always goes
     for the jugular"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top