Search result for

jots

(132 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jots-, *jots*, jot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jots มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jots*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jot[VT] จดย่อๆ, Syn. note down
jotting[N] ข้อความสั้นๆ, See also: บันทึกข้อความสั้นๆ, Syn. note
jot down[PHRV] จดอย่างเร็ว, See also: บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note,write
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
jotting(จอท'ทิง) n. การเขียนหรือจดอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ ,บันทึก., See also: jotty adj., Syn. note
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
jot(vi) จดลง,บันทึก,เขียนย่อๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coyotes?Kojoten? Throwaway (2002)
Diaries are forjotting down upcoming schedules.ไดอารี่มีไว้สำหรับบันทึกจดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น Heartbreak Library (2008)
Come to drag us down to Jotunheim and freeze us dead.มันมาลากตัวพวกเรา ลงไปที่โยฮันไฮท์ แล้วให้พวกเราแข็งตาย Outlander (2008)
Perfect. And that number that I jotted down on the back of the polaroid?เยี่ยมมากและหมายเลข ที่ผมจดลงสั้นๆ The Garden of Forking Paths (2010)
Jot down your ideas.จดลงบนกระดาษ The Jenna Thing (2010)
Yes, "Jotner" can become that large. I'm the only one who has seen them.ใช่ โจทเนอร์ ตัวมันใหญ่ขนาดนั้นแหละ มีฉันคนเดียวที่เคยเห็นพวกมัน Trollhunter (2010)
Jotunheimen is the third. And then there's Dovre.อีกสามตัวที่ Jotunheimen ส่วนที่เหลืออยู่ที่ Dovre Trollhunter (2010)
Now we have to locate the troll. Jotunheimen is the closest.ตอนนี้เรามีที่อยู่ของโทรลล์แล้ว ที่ Jotunheimen อยู่ใกล้ที่สุด Trollhunter (2010)
Do you remember the drawing of "Jotnen"? They live here in Jotunheimen.ยังจำภาพวาดของ โจทเน่ ได้มั้ย พวกมันอยู่ที่ Jotunheimen Trollhunter (2010)
A "Jotne" has probably gone through here.โจทเน่ น่าจะอยู่แถวๆนี้ Trollhunter (2010)
A "Jotne" on the loose is not a good thing.โจทเน่หลุดออกมาไม่ใช่เรื่องดีแน่ Trollhunter (2010)
If "Jotnen" went right through the high-voltage fence then something is wrong.ถ้า โจทเน่ ผ่านรั้วไฟฟ้าแรงสูงออกมาได้ ตอนที่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น Trollhunter (2010)
That's something I was just jotting down and practicing.คุณดูมันไม่ได้นะ มันมีบางอย่าง, ที่ฉันเพียงเขียนขึ้นมาอย่างสั้นๆและฝึกฝนนิดหน่อยก็เท่านั้น Episode #1.16 (2010)
If you're going to make a formal debut, do you think just jotting down ideas based on your imagination will do?ถ้าเธอกำลังจะทำครั้งแรกให้เป็นทางการ เธอคิดว่าแค่เขียนสั้นๆ ในเวลาสั้น ๆ ความคิดตามจินตนาการของเธอ จะทำอย่างนั้นได้ยังไง์ Episode #1.16 (2010)
No, but you've made some terrific suggestions and I'm gonna jot them down.ไม่ต้องกลัวพาล์มเมอร์กลบรัศมีเธอหรอกน่า มันสุดยอดจริงๆ Just Go with It (2011)
That's a little nugget of wisdom I'd really like to jot down.ฉันฉลาดดีนะ ฉันอยากจะจดมันไว้จริงๆ Funeral (2011)
Let's just quit jotting. Stop writing!เอาเป็นว่าเลิกจดดีกว่า หยุดเขียนซะที! Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
The Jotuns must pay for what they've done!พวกโยธันต้องชดใช้สิ่งที่มันทำ Thor (2011)
I have a truce with Laufey, King of the Jotuns.ข้าสัญญาสงบศึกกับ ลาฟฟี่ กษัติย์แห่งโยธัน Thor (2011)
March into Jotunheim as you once did. Teach them a lesson.นำทัพสู่ โยธันไฮม์ เหมือนที่พ่อเคยทำ ให้บทเรียนพวกมัน Thor (2011)
We're going to Jotunheim.พวกเราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
This is Jotunheim.แต่นี่มัน โยธันไฮม์ Thor (2011)
My father fought his way into Jotunheim, defeated their armies and took their Casket.พ่อของข้าฟันฝ่าไปถึง โยธันไฮม์ พิชิตกองทัพพวกมัน และชิงเอาหีบศักสิทธิ์มา Thor (2011)
My friends, we're going to Jotunheim.สหายข้า เราจะบุก โยธันไฮม์ Thor (2011)
Bifrost will remain closed to you and you'll be left to die in the cold waste of Jotunheim.ประตูไบฟรอส จะไม่เปิดรับเจ้าเด็ดขาด เจ้าจะตายด้วยความหนาวเหน็บ ของ โยธันไฮม์ Thor (2011)
To leave the bridge open would unleash the full power of the Bifrost and destroy Jotunheim with you upon it.การเปิดสะพานค้างไว้ จะปลดปล่อยพลังทั้งหมดของ ไบฟรอส จะทำลาย โยธันไฮม์ และพวกเจ้าด้วย Thor (2011)
The Jotuns must learn to fear me, just as they once feared you.พวกโยธันจะต้องหัดคิดยำเกรงข้า เหมือนที่พวกมันเคยยำเกรงท่านพ่อ Thor (2011)
We should never have reached Jotunheim.เราไม่ควรได้ไปถึง โยธันไฮม์ Thor (2011)
A master of magic could bring three Jotuns into Asgard.โลกิ อาจจะนำทาง โยธันทั้งสามเข้าสู่แอสการ์ด Thor (2011)
The Casket wasn't the only thing you took from Jotunheim that day, was it?หีบนั้นไม่ใช่สิ่งเดียว ที่ท่านนำมาจากโยธันไฮม์ ในวันนั้น ใช่มั้ย Thor (2011)
You were knee-deep in Jotun blood, why would you take me?มือท่านเปื้อนเลือดชาวโยธัน แล้วท่านพาข้ามาทำไม Thor (2011)
We're on the brink of war with Jotunheim.เราใกล้ระเบิดสงคราม กับ โยธันไฮม์ Thor (2011)
Is it Jotunheim?เรื่องโยทันไฮม์งั้นเหรอ? Thor (2011)
The truce with Jotunheim is conditional upon your exile.โยทันไฮม์ยอมสงบศึกเพราะพี่โดนเนรเทศลงมา Thor (2011)
Once Odin is dead, I will return the Casket to you and you can return Jotunheim to all its...เมื่อโอดินตายไป ข้าจะคืนหีบศักดิ์สิทธิ์แก่ท่าน แล้วท่านจะได้ทำให้โยทันไฮม์ คืนสู่... Thor (2011)
I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you.ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน Thor (2011)
Vanaheim. Jotunheim.วานาไฮม์, โยทันไฮม์ Thor (2011)
Tell me, Loki, how did you get the Jotuns into Asgard?บอกข้ามา,โลกิ เจ้าพาพวกโยทันเข้าแอสการ์ดได้ยังไง? Thor (2011)
Now if you'll excuse me, I have to destroy Jotunheim.ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ข้าขอตัวไปทำลายโยทันไฮม์ Thor (2011)
The Bifrost will build until it rips Jotunheim apart.ไบฟรอสท์จะก่อตัวขึ้น จนกว่าโยทันไฮม์จะพินาศ Thor (2011)
I jotted down the day before our hotel room incident.ที่ฉันเขียนไว้ในวันก่อนที่เรื่องโรงแรมของเราจะเกิด The Return of the Ring (2012)
See, people, they put business cards in dirty clothes, jot phone numbers on napkins.เห็นมั๊ย คนเราชอบเก็บนามบัตรไว้ในเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก จดเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษเช็ดปาก Mors Praematura (2013)
Jotaro!Jotaro! The Ninja Wars (1982)
Hasn't changed a jot, has it?ไม่ได้เปลี่ยนนิดหนึ่งมีมันได้หรือไม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!ให้ข้ารับคำสั่ง จดมันลงไป ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
Ready to jot it down?พร้อมที่จะจดหรือยัง? Oldboy (2003)
Mitä tuijotat? Kuolevaa miestä.- ท่านกำลังดูอะไร ? Kingdom of Heaven (2005)
Joukossanne lienee joitakin, jotka ovat erimieltä - kruununperimisestä, mutta nyt on sota.ยังมีพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับ การสืบทอดตำแหน่งของเรา, Kingdom of Heaven (2005)
Nopeimmilla hevosilla, jotka löydämme.ขี่ม้าที่เร็วที่สุดที่หาได้. Kingdom of Heaven (2005)
Me taistelemme häväistyksen vuoksi, jota emme aiheuttaneet.เราต่อสู้ป้องกันสิ่งที่เราหวงแหน. Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิสรรชนีย์[V] write the vowel 'ะ', See also: jot down the double dots ะ in Thai, Thai definition: ใส่เครื่องหมายวิสรรชนีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
เคี่ยว[v.] (khīo) EN: simmer ; boil ; cook   FR: mijoter ; mitonner
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
นกตบยุงภูเขา [n. exp.] (nok top yung phūkhao) EN: Grey Nightjar   FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming   FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

CMU English Pronouncing Dictionary
JOT    JH AA1 T
JOTTED    JH AA1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jot    (v) (jh o1 t)
jots    (v) (jh o1 t s)
jotted    (v) (jh o1 t i d)
jotter    (n) (jh o1 t @ r)
jotters    (n) (jh o1 t @ z)
jotting    (v) (jh o1 t i ng)
jottings    (n) (jh o1 t i ng s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jota {n}iota [Add to Longdo]
Pünktchen {n} | Pünktchen {pl}jot | jots [Add to Longdo]
Schmierheft {n}jotter [Add to Longdo]
sich ein paar Stichworte aufschreibento jot down a few notes [Add to Longdo]
nicht ein bisschennot a jot; not a scrap [Add to Longdo]
schnell hinschreiben; fix notieren; kritzeln; hinwerfen | schnell hinschreibend; fix notierend; kritzelnd; hinwerfend | schnell hingeschrieben; fix notiert; gekritzelt; hingeworfento jot down; to jot; to write off | jotting | jotted [Add to Longdo]
Da ist überhaupt nichts Wahres dran.There's not a jot of truth in it. [Add to Longdo]
Kojote {m} [zool.]coyote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P) [Add to Longdo]
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid [Add to Longdo]
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party [Add to Longdo]
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat [Add to Longdo]
互助的[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly [Add to Longdo]
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] (n) {comp} linear search [Add to Longdo]
女所帯;女世帯[おんなじょたい, onnajotai] (n) female household; household consisting wholly of women [Add to Longdo]
女体[にょたい;じょたい, nyotai ; jotai] (n) woman's body [Add to Longdo]
女帝[じょてい, jotei] (n) empress [Add to Longdo]
女店員[じょてんいん, joten'in] (n) saleswoman; shopgirl [Add to Longdo]
除隊[じょたい, jotai] (n,vs) military discharge [Add to Longdo]
小所帯[しょうじょたい, shoujotai] (n,adj-no) (1) small scale; (2) small family [Add to Longdo]
新所帯;新世帯[あらじょたい;しんじょたい;あらぜたい(新世帯);しんしょたい, arajotai ; shinjotai ; arazetai ( shin setai ); shinshotai] (n) new household; new home [Add to Longdo]
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P) [Add to Longdo]
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.) [Add to Longdo]
遭難救助隊[そうなんきゅうじょたい, sounankyuujotai] (n) rescue party [Add to Longdo]
大所帯[おおじょたい, oojotai] (n) large family [Add to Longdo]
男所帯[おとこじょたい, otokojotai] (n) all-male household [Add to Longdo]
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered [Add to Longdo]
注意欠如多動性障害[ちゅういけつじょたどうせいしょうがい, chuuiketsujotadouseishougai] (n) (See 注意欠陥多動性障害) attention deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect [Add to Longdo]
貧乏所帯[びんぼうじょたい, binboujotai] (n) poor household [Add to Longdo]
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge [Add to Longdo]
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian) [Add to Longdo]
補助定理[ほじょていり, hojoteiri] (n) (See レンマ) lemma [Add to Longdo]
補助的[ほじょてき, hojoteki] (adj-na) ancillary; auxiliary [Add to Longdo]
漫筆[まんぴつ, manpitsu] (n) random jottings [Add to Longdo]
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays [Add to Longdo]
名誉除隊[めいよじょたい, meiyojotai] (n) (See 不名誉除隊) honorable discharge; honourable discharge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes [Add to Longdo]
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] random jottings; travel notes [Add to Longdo]
约坦[Yuē tǎn, ㄩㄝ ㄊㄢˇ, / ] Jotham (son of Uzziah) [Add to Longdo]
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, / ] tiny bit; a jot; whisker [Add to Longdo]
纹丝不动[wén sī bù dòng, ㄨㄣˊ ㄙ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] not moving a single jot (成语 saw); absolutely no progress [Add to Longdo]
过庭录[guò tíng lù, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] lit. Notes on passing the hall; historical jottings by 12th century Southern Song poet Fan Gongcheng 範公偁|范公偁, containing moral instructions derived from great men of Song dynasty [Add to Longdo]
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] various notes or records; a miscellany; scattered jottings [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, / ] point; dot; speck; drop; decimal point; point of a scale; point in a theory or argument; downwards-right convex character stroke; a little (usually 一點|一点); a jot; beat (of percussion instrument); to draw a dot; to touch slightly; to drip; classifier for i [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  JOTS
         Joint Operational Tactical System (mil.)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top