ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jedoch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jedoch-, *jedoch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I seem to have sustained a very bad bruise on one finger.Ich habe mir jedoch eine schwere Verletzung am Finger zugezogen. Don't Interrupt (1958)
I don't know why you thought you had to come say goodbye.Ich weiss jedoch nicht, warum Sie sich eigens von mir verabschieden. The Big Country (1958)
I don't believe I'm familiar with yours.Ihre kenne ich jedoch nicht. The Buccaneer (1958)
However, I have another suite of rooms that is much larger.Ich habe jedoch eine andere Suite, die viel größer ist. Cowboy (1958)
"However, I deemed myself lucky to have secured this post...""Ich war jedoch froh, diese Stellung erhalten zu haben... Horror of Dracula (1958)
However, you'll find everything has been prepared for your comfort.Sie werden jedoch sehen, dass alles für Sie vorbereitet wurde. Horror of Dracula (1958)
It protects the normal human being but reveals the vampire or victim of this vile contagion when in advanced stages.Es schützt das normale menschliche Wesen, entlarvt jedoch den Vampir oder das Opfer... dieser bösartigen Seuche im fortgeschrittenen Stadium. Horror of Dracula (1958)
It is established that victims consciously detest being dominated by vampirism but are unable to relinquish the practice similar to addiction to drugs.Es ist erwiesen, dass die Opfer es verabscheuen, vom Vampirismus beherrscht zu werden, jedoch unfähig sind, dieses Verhalten aufzugeben, ähnlich der Abhängigkeit von Drogen. Horror of Dracula (1958)
So you can be polite.Jedoch sind Sie sehr höflich. Eve Wants to Sleep (1958)
- But the birdie may be harmful.- Jedoch kann das Vögelchen schaden. Eve Wants to Sleep (1958)
-I would've gladly traded the money for the performance.Das freut mich. Ich hätte jedoch den Gewinn gern gegen die Vorstellung eingetauscht. Indiscreet (1958)
That bully isn't just anyone.Eines ist jedoch klar, er ist keineswegs ein gewöhnlicher Mann. The Hidden Fortress (1958)
But the amazing part is, she was trained as a schoolteacher.Das Unglaubliche daran ist jedoch, dass sie eine ausgebildete Lehrerin ist. Man of the West (1958)
His head was very old, though.Sein Kopf war jedoch sehr alt. The Old Man and the Sea (1958)
The address for your future trips to the moon:Ich hab so manchen kommen und gehen sehen, dieser jedoch ist einsame Weltklasse. Wirklich ganz, ganz einsame... Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Unfortunately, however, he is not with us.Leider ist er jedoch nicht hier. Teacher's Pet (1958)
First, we have come to one of those treacherous crevices that riddle the glacier of television.Zuerst kommen wir jedoch zu einer der heimtückischen Spalten, die den Gletscher des Fernsehens durchsieben. The Crystal Trench (1959)
I have to move about, I am told, yet rest when tired.Ich soll mich bewegen, jedoch ruhen, wenn ich müde bin. Carry on Nurse (1959)
I wonder, though, if you could satisfy my curiosity on one point.Ob Sie jedoch meine Neugier bezüglich einer Sache befriedigen könnten? Carry on Nurse (1959)
However, I must point out a simple truth.Ich möchte jedoch auf eine Tatsache verweisen. Pork Chop Hill (1959)
Yet you will find no monuments on Pork Chop.Am Pork Chop Hill selbst gibt es jedoch kein Monument. Pork Chop Hill (1959)
However, I must point out a simple truth.Ich möchte jedoch auf eine Tatsache verweisen. Pork Chop Hill (1959)
Yet you will find no monuments on Pork Chop.Am Pork Chop Hill selbst gibt es jedoch kein Monument. Pork Chop Hill (1959)
They took it mighty odd, though.Das fanden sie jedoch seltsam. They Came to Cordura (1959)
OH, NO, YOU DIDN'T GET ANY ON ME, BUT YOU DID QUITE A JOB ON YOURSELF THERE.Oh, nein, keine Sorge. Sie haben sich jedoch selber beschmutzt. Judgment Night (1959)
The flight path and impact location were later sought by Soviet expeditions but no remains were ever found of the Tongu meteor."Die Einschlagstelle wurde gesucht." "Man fand jedoch keine Überreste des Tungusischen Meteors." First Spaceship on Venus (1960)
But what is interesting is what is behind this visit.Interessant ist jedoch der Hintergrund des Besuchs. Cinderfella (1960)
A virile attitude is an advantage although not essential.Maskulines, gutes Aussehen ist von Vorteil, komischerweise jedoch nicht nomendig. The Devil's Eye (1960)
Your dreams alone leave it free course.In Ihren Träumen jedoch geben Sie sich dieser Sinnlichkeit völlig hin. The Devil's Eye (1960)
Efficient, though overzealous.Er ist übereifrig, jedoch äußerst tüchtig. Esther and the King (1960)
"Except for her to whom the king holds out the golden scepter. "Er bleibt jedoch verschont, wenn das Zepter des Königs auf ihn weist. Ich danke dir, dass du so gnädig sein willst. Esther and the King (1960)
But I can't hate for this decision, Ahasuerus, Because I know that again you were influenced by Haman.Wegen deiner Entscheidung kann ich dich jedoch nicht hassen, weil ich weiß, dass du wieder von Haman beeinflusst worden bist. Esther and the King (1960)
Here, it was his secret wish that you would return to him.Es war jedoch sein Wunsch, dass du zu ihm zurückkehren solltest. Esther and the King (1960)
You must take action. Action that pleases the people, but doesn't upset me.Führ etwas vor, das dem Volk gefällt, jedoch mich nicht erzürnt. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
. I'm afraid I have very little time to spareSie müssen jedoch ziemlich selbstständig Arbeiten, weil ich mich Ihnen nicht viel widmen kann. Mill of the Stone Women (1960)
But we hope that it will only prove to make them stronger in their united efforts As usual, you have avoided the real problemIch hoffe jedoch, dass die beiden dadurch sogar noch stärker zusammengeschweißt werden. Night and Fog in Japan (1960)
And that still wasn't enough.Das reichte jedoch nicht aus. Psycho (1960)
However, there are passes through the Apennine Mountains... unknown to any map.In den Apenninen gibt es jedoch Pässe... die auf keiner Landkarte eingezeichnet sind. Spartacus (1960)
In return, I promised you the sale of the survivors... and there will be none!Im Gegenzug versprach ich Euch den Verkauf der Überlebenden... es wird jedoch keine geben! Spartacus (1960)
I hope, however, this will not deflect you... from the revenge you were going to take on Crassus.Ich hoffe jedoch, dass Ihr Euch davon... nicht von der Rache ablenken lasst, die Ihr an Crassus üben wollt. Spartacus (1960)
A number of things. Mostly you.Vieles, am meisten jedoch ihr. The Story of Ruth (1960)
But if she is guilty... it is our duty to see that she is punished according to the law.Ist sie jedoch schuldig... dann muss sie gemäß unseren Gesetzen bestraft werden. The Story of Ruth (1960)
Well, under certain circumstances, miss tyler, the state does provide for the extermination of undesirables. However, there are many factors to be considered in the decision.Nun, unter bestimmten Umständen kommt der Staat für die Entsorgung unerwünschter Personen auf, jedoch gibt es viele Faktoren, die bei dieser Entscheidung berücksichtigt werden müssen. Eye of the Beholder (1960)
SITUATIONS JUST DON'T CHANGE THAT RAPIDLY AND YOU WANT TO KNOW ABOUT THE CORTLAND BUS.An der Situation ändert sich jedoch so schnell nichts und Sie fragen nach dem Bus nach Cortland. Mirror Image (1960)
JAMES B.W. BEVIS-- ON WHOM DAME FORTUNE WILL SHORTLY TURN HER BACK BUT NOT BEFORE SHE GIVES HIM A PASTE IN THE MOUTH.James B. W. Bevis, dem Fortuna gleich den Rücken kehren wird, jedoch nicht, ohne ihm vorher den Mund wässrig zu machen. Mr. Bevis (1960)
NOT MENACING, REALLY.Jedoch nicht bedrohlich. The Hitch-Hiker (1960)
However, I do think we might have, let me see...Ich denke jedoch, wir haben vielleicht, mal sehen... Breakfast at Tiffany's (1961)
All of which is secondary to the operative procedure.All das ist jedoch zweitrangig gegenüber dem eigentlichen Betriebsablauf. Carry on Regardless (1961)
However, now news is coming in about more grave and shocking events.Gerade erhalten wir jedoch eine weitere schwerwiegende Nachricht. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Some still did not.Manche jedoch immer noch nicht. Master of the World (1961)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aber; dennoch; jedoch; doch; dahingegen { adv }however [Add to Longdo]
sogar; jedoch { adv }yet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
[ぜん, zen] JA, RICHTIG, JEDOCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jedoch /jeːdɔx/
   however; yet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top