ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacket

JH AE1 K AH0 T   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacket-, *jacket*
English-Thai: Longdo Dictionary
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jacket[N] กระดาษหุ้มหนังสือ, See also: กระดาษห่อหนังสือ, Syn. dust cover, wrapper
jacket[N] เปลือก (มันฝรั่งอบ), Syn. potato skin
jacket[N] เสื้อชั้นนอก, See also: แจ็คเก็ต, Syn. short coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jacket(แจค'คิท) n. เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อชั้นนอก,สิ่งปกคลุม,เปลือกหุ้ม,ปกหนังสือ vt. ใส่ปลอกหุ้ม,หุ้มห่อ, Syn. case
air jacketn. เสื้อชูชีพ
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
dinner jacketn. ชุดราตรีสโมสรหางสั้น
life jacketn. เสื้อชูชีพ
luejacket(บลู'แจคคิท) n. กะลาสีเรือ,ทหาร
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp

English-Thai: Nontri Dictionary
jacket(n) เสื้อแจ็กเกต,เปลือก,ปกหนังสือ,ปลอก,ซองเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket crown; jacketครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket; jacket crownครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacketingการหล่อด้วยของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jacketแจ็กเกต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jacket (n slang ) ประวัติการติดคุก
jacket (n ) 1. เสื้อคลุม, เสื้อแจ็กเก็ต 2. ปกหนังสือ, แฟ้มเอกสาร, ซองสำหรับใส่แผ่นเสียง 3. เปลือก (ของมันฝรั่ง) 4. เสื้อชูชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่ 12 Angry Men (1957)
I'll never put on a life jacket again.ผมจะไม่ใส่เสื้อชูชีพอีกเเล้ว Jaws (1975)
Life jackets are under your seat.แจ็คเก็ตชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านค่ะ Airplane! (1980)
It was in his jacket hanging on the back of his chair.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก แขวนไว้ที่พนักเก้าอี้ Dirty Dancing (1987)
You can wear my jacket if you want.-แล้วใครไม่เป็นอย่างนั้นบ้างล่ะ Big (1988)
Can you try and reach my left jacket pocket?พ่อ... พยายามล้วงกระเป๋าข้างซ้าย ของเสื้อของผม.. หน่อย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่? The Russia House (1990)
Will you grab that jacket for me?ใช่แล้ว The Bodyguard (1992)
Let me take this jacket off.ผมขอใช้แจ็คเก็ตนี้ออก Pulp Fiction (1994)
In the left pocket of my jacket in the hallway are some car keys.มีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกตของผม แถวๆทางเดิน. Ghost in the Shell (1995)
Well, the jacket will cover it.ดีแจ็คเก็ตจะครอบคลุมมัน The Birdcage (1996)
The young lady slipped so suddenly... and you still had time to remove your jacket and your shoes.คุณยังมีเวลาถอดเสื้อกับรองเท้าได้ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jacketBefore deciding to buy it, I tried on the jacket to see if it would fit.
jacketCan I try on this jacket?
jacketDo you have this jacket in different colors?
jacketHang your jacket on the hook by the door.
jacketHe had a blue jacket on.
jacketHe hung his jacket on a hook.
jacketHe noticed a hole in his jacket, but he tried to ignore it.
jacketHe put on the red jacket.
jacketHe took out the wallet from his inside jacket pocket.
jacketHe zipped up his jacket.
jacketHis new white hat corresponds with his white jacket.
jacketI brought a jacket because it was quite cool this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ็คเก็ต[N] jacket, Syn. เสื้อนอก, Example: เขาสวมแจ็คเก็ตที่กันฝนกันหนาวแล้วจึงออกไปข้างนอก, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อนอกผ่าตลอดอกมักมีซิปรูด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๊คเก็ต[n.] (jaekket) EN: jacket   FR: veste [f]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchīp) EN: life jacket ; life vest   FR: gilet de sauvetage [m]
เสื้อแจ็คเก็ต [n.] (seūa jaēkkēt) EN: jacket   FR: veste [f] ; veston [m] ; jaquette [f]
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nāo) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket   FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat   FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อนอก [n.] (seūanøk) EN: coat ; suitcoat ; jacket   FR: veste [f] ; veston [m]
เสื้อนวม[n. exp.] (seūa nūam) EN: coton-padded jacket ; quilt jacket   
เสื้อผู้หญิง[n. exp.] (seūa phūying) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket   
เสื้อประกับ [n. exp.] (seūa prakap) EN: straightjacket   

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKET JH AE1 K AH0 T
JACKET JH AE1 K IH0 T
JACKETS JH AE1 K IH0 T S
JACKETT JH AE1 K IH0 T
JACKETED JH AE1 K AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jacket (n) ʤˈækɪt (jh a1 k i t)
jackets (n) ʤˈækɪts (jh a1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment, #10,024 [Add to Longdo]
夹克[jiā kè, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ, / ] jacket (loan word), #18,640 [Add to Longdo]
[, ㄖㄨˊ, ] jacket; short coat, #94,397 [Add to Longdo]
茄克衫[jiā kè shān, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ ㄕㄢ, ] jacket, #109,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jacke {f} | Jacken {pl}jacket | jackets [Add to Longdo]
Mantelblech {n}jacket sheet [Add to Longdo]
Pellkartoffeln {pl}jacket potatoes; potatoes in the skin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest [Add to Longdo]
ウインドブレーカー;ウィンドブレーカー[, uindobure-ka-; uindobure-ka-] (n) windbreaker; jacket [Add to Longdo]
ウインドヤッケ[, uindoyakke] (n) windjacket (ger [Add to Longdo]
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket [Add to Longdo]
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.) [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) [Add to Longdo]
サファリジャケット[, safarijaketto] (n) safari jacket [Add to Longdo]
ジージャン[, ji-jan] (n) (abbr) denim jacket (wasei [Add to Longdo]
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacket \Jack"et\, v. t.
   1. To put a jacket on; to furnish, as a boiler, with a
    jacket.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrash; to beat. [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacket \Jack"et\, n. [F. jaquette, dim. of jaque. See 3d {Jack},
   n.]
   [1913 Webster]
   1. A short upper garment, extending downward to the hips; a
    short coat without skirts.
    [1913 Webster]
 
   2. An outer covering for anything, esp. a covering of some
    nonconducting material such as wood or felt, used to
    prevent radiation of heat, as from a steam boiler,
    cylinder, pipe, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) In ordnance, a strengthening band surrounding and
    re["e]nforcing the tube in which the charge is fired.
    [1913 Webster]
 
   4. A garment resembling a waistcoat lined with cork, to serve
    as a life preserver; -- called also {cork jacket}.
    [1913 Webster]
 
   {Blue jacket}. (Naut.) See under {Blue}.
 
   {Steam jacket}, a space filled with steam between an inner
    and an outer cylinder, or between a casing and a
    receptacle, as a kettle.
 
   {To dust one's jacket}, to give one a beating. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jacket
   n 1: a short coat
   2: an outer wrapping or casing; "phonograph records were sold in
     cardboard jackets"
   3: (dentistry) dental appliance consisting of an artificial
     crown for a broken or decayed tooth; "tomorrow my dentist
     will fit me for a crown" [syn: {crown}, {crownwork},
     {jacket}, {jacket crown}, {cap}]
   4: the outer skin of a potato
   5: the tough metal shell casing for certain kinds of ammunition
   v 1: provide with a thermally non-conducting cover; "The tubing
      needs to be jacketed"
   2: put a jacket on; "The men were jacketed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top