ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introvert

IH1 N T R OW0 V ER2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introvert-, *introvert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introvert(n) คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง, See also: คนเก็บตัว, Ant. extrovert
introvert(adj) ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introvert(อิน'ทระเวิร์ท) vi.,n.,adj. (ผู้) หันเข้าข้างใน,ครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง,ฝัง (หุ้ม) ตัวอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
introvert(vt) หันเข้าข้างใน,หุ้มตัวอยู่,ฝังตัวอยู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introvertบุคคลที่มีลักษณะเก็บตัว [การแพทย์]
Introvert-Extrovertบุคลิกภาพแบบแสดงตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your introvert is having a heart attack.คุณเฝ้าคิดแต่ว่า ตัวเองจะหัวใจวาย The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
introvertDo introverts not live as long as extroverts?
introvertHe is introverted.
introvertI've always loved the freedom that comes from being introverted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บตัว(v) introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROVERT IH1 N T R OW0 V ER2 T
INTROVERTED IH1 N T R OW0 V ER2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introvert (n) ˈɪntrəvɜːʳt (i1 n t r @ v @@ t)
introvert (v) ˌɪntrəvˈɜːʳt (i2 n t r @ v @@1 t)
introverts (n) ˈɪntrəvɜːʳts (i1 n t r @ v @@ t s)
introverts (v) ˌɪntrəvˈɜːʳts (i2 n t r @ v @@1 t s)
introverted (v) ˌɪntrəvˈɜːʳtɪd (i2 n t r @ v @@1 t i d)
introverting (v) ˌɪntrəvˈɜːʳtɪŋ (i2 n t r @ v @@1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Introvertiertheit {f}introversion [Add to Longdo]
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
内向[ないこう, naikou] (n,vs,adj-no) introvert; (P) [Add to Longdo]
内向的[ないこうてき, naikouteki] (adj-na) introvert; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introvert \In`tro*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Introverted}; p.
   pr. & vb. n. {Introverting}.] [Pref. intro- + L. vertere,
   versum, to turn.]
   [1913 Webster]
   1. To turn or bend inward. "Introverted toes." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To look within; to introspect. --Lew Wallace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introvert \In"tro*vert`\, n.
   1. A person who is introverted; one concerned predominantly
    with himself or his own feelings. Contrasted with
    {extrovert}.
    [PJC]
 
   2. A person who is shy.
    [PJC]
 
   3. (Zool.) A part that can be introverted[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introvert
   n 1: (psychology) a person who tends to shrink from social
      contacts and to become preoccupied with their own thoughts
      [ant: {extravert}, {extrovert}]
   v 1: fold inwards; "some organs can invaginate" [syn:
      {invaginate}, {introvert}]
   2: turn inside; "He introverted his feelings"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top