ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrench

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrench-, *intrench*
English-Thai: Nontri Dictionary
intrench(vi) ก้าวร้าว,รุก,บุกรุก
intrench(vt) ยึดที่มั่น,ตั้งมั่น,ขุดสนามเพลาะ
intrenchment(n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrenchmentsสงครามสนามเพลาะ [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
intrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
intrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
intrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrench \In*trench"\, v. t. [imp. & p. p. {Intrenched}; p. pr.
   & vb. n. {Intrenching}.]
   [1913 Webster]
   1. To cut in; to furrow; to make trenches in or upon.
    [1913 Webster]
 
       It was this very sword intrenched it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His face
       Deep scars of thunder had intrenched. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround with a trench or with intrenchments, as in
    fortification; to fortify with a ditch and parapet; as,
    the army intrenched their camp, or intrenched itself. "In
    the suburbs close intrenched." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrench \In*trench"\, v. i.
   To invade; to encroach; to infringe or trespass; to enter on,
   and take possession of, that which belongs to another; --
   usually followed by on or upon; as, the king was charged with
   intrenching on the rights of the nobles, and the nobles were
   accused of intrenching on the prerogative of the crown.
   [1913 Webster]
 
      We are not to intrench upon truth in any conversation,
      but least of all with children.     --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrench
   v 1: fix firmly or securely [syn: {entrench}, {intrench}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top