ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insulated

IH1 N S AH0 L EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insulated-, *insulated*, insulat, insulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insulated-return system; two-wire systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Insulated Rail Joint(jargon) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We tried insulated gloves, but she shattered right through them.เราลองใส่ถุงมือฉนวนแล้ว แต่เธอก็ทำมันแตกหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
She was at the last robbery, and she lives in a house insulated with cash.เธออยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยเงิน Double Blind (2009)
Chad survived because he was wearing insulated socks.แชดรอดชีวิต เพราะเขาใส่ถุงเท้าอยู่ Bolt Action (2009)
Fitted with 18-inch-thick steel reinforced walls..... ....with a insulated copper core to protect against thermal lance.ในผนังอัดโครงเหล็กกล้าหนา 18 นิ้ว พร้อมแกนระบายความร้อนทองแดง เพื่อกันระเบิด Fast Five (2011)
We only survived because H.G. Wells insulated us from the blast, and she was killed.แต่พวกเรายังไม่ตายเพราะเฮเลน่าได้สร้างเกราะช่วยเราไว้ จากแรงระเบิดแต่เธอไม่รอด A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insulatedAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
insulatedIf it's badly insulated, it won't warm up regardless of how much heating you use.
insulatedThe village is insulated from the world.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T AH0 D
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulated (v) ˈɪnsjulɛɪtɪd (i1 n s y u l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wärmeschutzwagen { m }insulated box car [Add to Longdo]
isoliert { adj } | nicht isoliertinsulated | uninsulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶縁線[ぜつえんせん, zetsuensen] (adj-na) insulated wire [Add to Longdo]
複層ガラス[ふくそうガラス, fukusou garasu] (n) multi-layered glass (e.g. double or triple glazing); insulated glazing [Add to Longdo]
裸線[はだかせん, hadakasen] (n, adj-no) uninsulated electrical wire; open-wire line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insulate \In"su*late\, v. t. [imp. & p. p. {Insulated}; p. pr. &
   vb. n. {Insulating}.] [L. insulatus insulated, fr. insula
   island. See {Isle}, and cf. {Isolate}.]
   [1913 Webster]
   1. To make an island of. [Obs.] --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a detached situation, or in a state having no
    communication with surrounding objects; to isolate; to
    separate.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec. & Thermotics) To prevent the transfer of
    electricity or heat to or from (bodies) by the
    interposition of nonconductors.
    [1913 Webster]
 
   {Insulating stool} (Elec.), a stool with legs of glass or
    some other nonconductor of electricity, used for
    insulating a person or any object placed upon it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insulated \In"su*la`ted\ ([i^]n"s[-u]*l[=a]"t[e^]d), p. a.
   1. Standing by itself; not being contiguous to other bodies;
    separated; unconnected; isolated; as, an insulated house
    or column.
    [1913 Webster]
 
       The special and insulated situation of the Jews.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Elect. & Thermotics) Separated from other bodies by means
    of nonconductors of heat or electricity.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) Situated at so great a distance as to be beyond
    the effect of gravitation; -- said of stars supposed to be
    so far apart that the affect of their mutual attraction is
    insensible. --C. A. Young.
    [1913 Webster]
 
   {Insulated wire}, wire covered with some nonconducting
    material, such as plastic or silk, for use in conducting
    electricity.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top