ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insular

IH1 N S AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insular-, *insular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insular(adj) ซึ่งมีมุมมองแคบ, See also: ซึ่งมีทัศนคติแคบ, Syn. bigoted, narrow-minded, Ant. broad-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ, ซึ่งอยู่บนเกาะ, กลายเป็นเกาะ, โดดเดี่ยว, ใจแคบ, เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism, insularity n., Syn. insulated

English-Thai: Nontri Dictionary
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ, โดดเดี่ยว, ที่เป็นเกาะ
peninsular(adj) เกี่ยวกับคาบสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insular sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
S-s-severe trauma produces lesions in the insular cortex, usually after a stroke.การได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทำให้เกิดบาดแผลที่สมองส่วนประสาทสัมผัส ปกติจะเป็นหลังจากเส้นเลือดในสมองแตก แต่คนร้ายอายุยังน้อย Painless (2011)
It's an insular and solitary world for Miss Brown, just her and her books.โลกของนางสาวบราวน์ โดดเดี่ยวและเดียวดาย มีเพียงเธอกับหนังสือทั้งหลาย This Beautiful Fantastic (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSULAR IH1 N S AH0 L ER0
INSULARITY IH2 N S AH0 L EH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insular (j) ˈɪnsjulər (i1 n s y u l @ r)
insularism (n) ˈɪnsjulərɪzəm (i1 n s y u l @ r i z @ m)
insularity (n) ˌɪnsjulˈærɪtiː (i2 n s y u l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态孤岛[shēng tài gū dǎo, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] insularization (as a threat to biodiversity) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inselstaat { m }insular state [Add to Longdo]
Inselvolk { n }insular race [Add to Longdo]
insular { adj }insular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイランドグレゴリー[airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アイランドホッグフィッシュ[airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis) [Add to Longdo]
インシュラリティー[inshuraritei-] (n) insularity [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na, n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
島国根性[しまぐにこんじょう, shimagunikonjou] (n, adj-no) insularism; insularity; island country mentality [Add to Longdo]
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea) [Add to Longdo]
半島人[はんとうじん, hantoujin] (n) peninsular person (old pejorative for Koreans) [Add to Longdo]
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive [Add to Longdo]
瑠璃鳥[るりちょう, rurichou] (n) (1) (col) Formosan whistling thrush (Myophonus insularis); (2) (See 大瑠璃) blue-and-white flycatcher (Cyanoptila cyanomelana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insular \In"su*lar\, a. [L. insularis, fr. insula island: cf. F.
   insulaire. See {Isle}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to an island; of the nature, or
    possessing the characteristics, of an island; as, an
    insular climate, fauna, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the people of an island; narrow;
    circumscribed; illiberal; contracted; as, insular habits,
    opinions, or prejudices.
    [1913 Webster]
 
       The penury of insular conversation.  --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insular \In"su*lar\, n.
   An islander. [R.] --Berkeley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insular
   adj 1: relating to or characteristic of or situated on an
       island; "insular territories"; "Hawaii's insular culture"
   2: suggestive of the isolated life of an island; "an exceedingly
     insular man; so deeply private as to seem inaccessible to the
     scrutiny of a novelist"- Leonard Michaels
   3: narrowly restricted in outlook or scope; "little sympathy
     with parochial mentality"; "insular attitudes toward
     foreigners" [syn: {insular}, {parochial}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 insular
  insulate; isolate; seclude

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 insular /inzuːlaːr/
  insular

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top