ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insular

IH1 N S AH0 L ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insular-, *insular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insular[ADJ] ซึ่งมีมุมมองแคบ, See also: ซึ่งมีทัศนคติแคบ, Syn. bigoted, narrow-minded, Ant. broad-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated

English-Thai: Nontri Dictionary
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ,โดดเดี่ยว,ที่เป็นเกาะ
peninsular(adj) เกี่ยวกับคาบสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insular sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an insular and solitary world for Miss Brown, just her and her books.โลกของนางสาวบราวน์ โดดเดี่ยวและเดียวดาย มีเพียงเธอกับหนังสือทั้งหลาย This Beautiful Fantastic (2016)
S-s-severe trauma produces lesions in the insular cortex, usually after a stroke.การได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทำให้เกิดบาดแผลที่สมองส่วนประสาทสัมผัส ปกติจะเป็นหลังจากเส้นเลือดในสมองแตก แต่คนร้ายอายุยังน้อย Painless (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSULAR    IH1 N S AH0 L ER0
INSULARITY    IH2 N S AH0 L EH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insular    (j) ˈɪnsjulər (i1 n s y u l @ r)
insularism    (n) ˈɪnsjulərɪzəm (i1 n s y u l @ r i z @ m)
insularity    (n) ˌɪnsjulˈærɪtiː (i2 n s y u l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态孤岛[shēng tài gū dǎo, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] insularization (as a threat to biodiversity) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inselstaat {m}insular state [Add to Longdo]
Inselvolk {n}insular race [Add to Longdo]
insular {adj}insular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis) [Add to Longdo]
インシュラリティー[, inshuraritei-] (n) insularity [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
島国根性[しまぐにこんじょう, shimagunikonjou] (n,adj-no) insularism; insularity; island country mentality [Add to Longdo]
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea) [Add to Longdo]
半島人[はんとうじん, hantoujin] (n) peninsular person (old pejorative for Koreans) [Add to Longdo]
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive [Add to Longdo]
瑠璃鳥[るりちょう, rurichou] (n) (1) (col) Formosan whistling thrush (Myophonus insularis); (2) (See 大瑠璃) blue-and-white flycatcher (Cyanoptila cyanomelana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insular \In"su*lar\, a. [L. insularis, fr. insula island: cf. F.
   insulaire. See {Isle}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to an island; of the nature, or
    possessing the characteristics, of an island; as, an
    insular climate, fauna, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the people of an island; narrow;
    circumscribed; illiberal; contracted; as, insular habits,
    opinions, or prejudices.
    [1913 Webster]
 
       The penury of insular conversation.  --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insular \In"su*lar\, n.
   An islander. [R.] --Berkeley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insular
   adj 1: relating to or characteristic of or situated on an
       island; "insular territories"; "Hawaii's insular culture"
   2: suggestive of the isolated life of an island; "an exceedingly
     insular man; so deeply private as to seem inaccessible to the
     scrutiny of a novelist"- Leonard Michaels
   3: narrowly restricted in outlook or scope; "little sympathy
     with parochial mentality"; "insular attitudes toward
     foreigners" [syn: {insular}, {parochial}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 insular
  insulate; isolate; seclude

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 insular /inzuːlaːr/
  insular

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top