ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhume

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhume-, *inhume*
Possible hiragana form: いんふめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhume[VT] ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ), See also: ฝังดิน, Syn. bury, entomb, Ant. exhume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhume(อินฮิม') vt. ฝัง,ฝังดิน., See also: inhumation n. inhumer n., Syn. bury,inter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhume \In*hume"\, v. t. [imp. & p. p. {Inhumed}; p. pr. & vb.
   n. {Inhuming}.] [Cf. F. inhumer. See {Inhumate}.]
   [1913 Webster]
   1. To deposit, as a dead body, in the earth; to bury; to
    inter.
    [1913 Webster]
 
       Weeping they bear the mangled heaps of slain,
       Inhume the natives in their native plain. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To bury or place in warm earth for chemical or medicinal
    purposes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhume
   v 1: place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the
      Kremlin wall on Red Square"; "The pharaohs were entombed in
      the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last
      Sunday" [syn: {bury}, {entomb}, {inhume}, {inter}, {lay to
      rest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top