ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inguinal

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inguinal-, *inguinal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inguinal[ADJ] เกี่ยวกับขาหนีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inguinal(อิง'กวะเนิล) adj. เกี่ยวกับขาหนีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inguinal-ขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguinal region; groin; inguenบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inguinalขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Canalคลองขาหนีบ, ช่องขาหนีบ, ทางผ่านตามแนวขาหนีบ, ช่องบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Canal Regionบริเวณคลองขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Groupกลุ่มขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Nodesต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ, ต่อมที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Nodes, Superficialต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบกลุ่มบนสุด, ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Regionรอยต่อระหว่างผนังหน้าท้องกับหน้าขา, บริเวณขาหนีบ, ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Skin Creaseรอยต่อของขาและลำตัว [การแพทย์]
Inguinale Buboesบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's got serious pain in his inguinal area and down his legs and in his lower back.เขาเจ็บมาก ตรงช่วงขาหนีบ ไล่ลงไปถึงขา แล้วก็ตรงหลังช่วงล่างด้วย อุณหภูมิเขา 101 องศา และแม่เขา บอกว่า เขาอ้วกทั้งคืน Good Mourning (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ดัน[N] groin, See also: inguinal glands, Example: พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก, Count unit: ก้อน, Thai definition: ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ดัน[n.] (khaidan) EN: inguinal gland   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistenbruch {m} [med.] | Leistenbrüche {pl}inguinal hernia; hernia | hernias [Add to Longdo]
inguinal {adj}; die Leisten betreffend [med.]inguinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼠径ヘルニア[そけいヘルニア, sokei herunia] (n) inguinal hernia [Add to Longdo]
鼠径管;鼠蹊管[そけいかん, sokeikan] (n) inguinal canal [Add to Longdo]
鼠径腺[そけいせん, sokeisen] (n) inguinal gland [Add to Longdo]
鼠径部;鼠蹊部;鼠頚部;鼠頸部;鼡径部[そけいぶ, sokeibu] (n) groin; groin region; inguinal region [Add to Longdo]
鼠蹊;鼠径;鼡径[そけい, sokei] (n,adj-f) groin; inguinal region [Add to Longdo]
鼠蹊ヘルニア[そけいヘルニア, sokei herunia] (n) inguinal hernia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inguinal \In"gui*nal\, a. [L. inguinalis, fr. inguen, inguinis,
   the groin: cf. F. inguinal.] (Astron. & Med.)
   Of or pertaining to, or in the region of, the inguen or
   groin; as, an inguinal canal or ligament; inguinal hernia.
   [1913 Webster]
 
   {Inguinal ring}. See {Abdominal ring}, under {Abdominal}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inguinal
   adj 1: of or relating to or near the groin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top