ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingratitude

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingratitude-, *ingratitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingratitude[N] ความอกตัญญู, See also: ความไม่รู้คุณ, Syn. thanklessness, disloyalty, ungratefulness, Ant. gratitude, appreciation

English-Thai: Nontri Dictionary
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingratitudeการเนรคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingratitudeAll she got for her pains was ingratitude.
ingratitudePeople who do not look after their parents are guilty of ingratitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกตัญญุตา[N] ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
มักขะ[N] lack of gratitude, See also: ingratitude, ungratefulness, Thai definition: หนึ่งในอุปกิเลส 16 หมายถึงความลบหลู่คุณท่าน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
การเนรคุณ[n.] (kān nērakhun) EN: ingratitude   
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingratitude    (n) ˈɪngrˈætɪtjuːd (i1 n g r a1 t i t y uu d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩知らず[おんしらず, onshirazu] (adj-na,n) ingratitude; (P) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
忘恩[ぼうおん, bouon] (n) ingratitude; thanklessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingratitude \In*grat"i*tude\, n. [F. ingratitude, L.
   ingratitudo. See {Ingrate}.]
   Lack of gratitude; insensibility to, forgetfulness of, or ill
   return for, kindness or favors received; unthankfulness;
   ungratefulness.
   [1913 Webster]
 
      Ingratitude, thou marble-hearted fiend. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ingratitude is abhorred both by God and man.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingratitude
   n 1: a lack of gratitude [syn: {ingratitude}, {ungratefulness}]
      [ant: {gratitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top