ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflat-, *inflat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
inflate(vi) พองตัว, See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย, Syn. increase, blow up, bloat
inflated(adj) ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
inflation(n) การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
inflation(n) เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation
inflatable(adj) ซึ่งทำให้พองได้, Syn. expandable, expansive, Ant. contractile
inflatable(n) สิ่งที่พองได้
inflate with(phrv) ทำให้พองด้วย, See also: ทำให้ขยายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflate(อินเฟลท') vt., vi. ขยาย, ทำให้พอง, ทำให้ลำพอง, ทำให้เงินเฟ้อ, ทำให้ราคาของสูงขึ้น, ขยายตัว, พองตัว, พองลม, สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater, inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว, ขยายตัว, ลำพอง, วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง, สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว, การพองลม, การขยายตัว, การลำพอง, การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
inflator(อินเฟล'เทอะ) n. ที่สูบลม
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ, ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vi) พอง, เพิ่มขึ้น, ขยายตัว, สูงขึ้น
inflate(vt) ทำให้พอง, ลอยตัว, ขยาย, ทำให้เงินเฟ้อ
inflation(n) การพอง, ภาวะเงินเฟ้อ, การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflation factorตัวปรับตามเงินเฟ้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
inflatable weirinflatable weir, ฝายพอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Inflationปอดขยายตัว [การแพทย์]
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflatBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
inflatDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
inflatEconomic conditions point to further inflation.
inflatExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
inflatFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
inflatFour percent inflation is forecast for this year.
inflatGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
inflatHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflatHis salary can't keep pace with inflation.
inflatInflation is down.
inflatInflation is getting out of control.
inflatInflation should be checked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเงินเฟ้อ(n) inflation, Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, Ant. ภาวะเงินฝืด, Example: ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า
เงินเฟ้อ(n) inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเฟ้อ[attrā ngoenfoē] (n, exp) EN: rate of inflation  FR: taux d'inflation [ m ]
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เฟ้อ[foē] (adj) EN: full of gas ; inflated  FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
เฟ้อ[foē] (adj) EN: inflationary  FR: inflationniste
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
เงินฝืด[ngoenfeūt] (n) EN: deflation ; disinflation  FR: déflation [ f ] ; désinflation [ f ]
เงินเฟ้อ[ngoenfoē] (n) EN: inflation ; rising prices  FR: inflation [ f ] ; hausse des prix [ f ]
ภาวะเงินเฟ้อ[phāwa ngoenfoē] (n, exp) EN: inflation  FR: inflation [ f ]
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[pōng] (v) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended  FR: gonfler ; enfler ; se dilater

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATE IH0 N F L EY1 T
INFLATED IH2 N F L EY1 T IH0 D
INFLATES IH2 N F L EY1 T S
INFLATOR IH2 N F L EY1 T ER0
INFLATING IH2 N F L EY1 T IH0 NG
INFLATION IH2 N F L EY1 SH AH0 N
INFLATABLE IH0 N F L EY1 T AH0 B AH0 L
INFLATION'S IH2 N F L EY1 SH AH0 N Z
INFLATIONARY IH2 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflate (v) ˈɪnflˈɛɪt (i1 n f l ei1 t)
inflated (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)
inflates (v) ˈɪnflˈɛɪts (i1 n f l ei1 t s)
inflating (v) ˈɪnflˈɛɪtɪŋ (i1 n f l ei1 t i ng)
inflation (n) ˈɪnflˈɛɪʃən (i1 n f l ei1 sh @ n)
inflatable (j) ˈɪnflˈɛɪtəbl (i1 n f l ei1 t @ b l)
inflationary (j) ˈɪnflˈɛɪʃənriː (i1 n f l ei1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通胀[tōng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,624 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
通胀率[tōng zhàng lǜ, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] inflation rate, #42,098 [Add to Longdo]
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] inflation; salary raise, #118,027 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, Syn. Geldentwertung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inflation { f }; Geldentwertung { f } [ fin. ] | absolute Inflationinflation | absolute inflation [Add to Longdo]
Inflationsrate { f } [ fin. ]rate of inflation; inflation rate [Add to Longdo]
inflationsbereinigt { adj } [ fin. ]adjusted for inflation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
インフレ[infure] (n, adj-no) (abbr) (See インフレーション) inflation; (P) [Add to Longdo]
インフレーション[infure-shon] (n) inflation [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
インフレーション率[インフレーションりつ, infure-shon ritsu] (n) (See インフレ率) inflation rate [Add to Longdo]
インフレギャップ[infuregyappu] (n) inflationary gap [Add to Longdo]
インフレターゲット[infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top