หรือคุณหมายถึง inertneß?
Search result for

inertness

(7 entries)
(0.0695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inertness-, *inertness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inertness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inertness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซึม    [N] lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

CMU English Pronouncing Dictionary
INERTNESS    IH2 N ER1 T N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaffheit {f}inertness [Add to Longdo]
Trägheit {f}inertness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inertness \In*ert"ness\, n.
   1. Lack of activity or exertion; habitual indisposition to
    action or motion; sluggishness; apathy; insensibility.
    --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       Laziness and inertness of mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Absence of the power of self-motion; inertia.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inertness
   n 1: immobility by virtue of being inert

Are you satisfied with the result?

Go to Top