Search result for

indign

(69 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indign-, *indign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indign[ADJ] น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ), See also: ซึ่งเสื่อมเสีย
indignant[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง, Syn. angry, displeased, incensed
indignity[N] การเสียเกียรติ, See also: การเสียหน้า, ความอัปยศ, ความน่าอดสู, Syn. humiliation, Ant. dignity
indignation[N] ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indign(อินไดนฺ') adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร., See also: indignly adv., Syn. undeserved
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As an Indian woman, how could you accept the indignity of prison?ในฐานะหญิงอินเดีย คุณยอมเสียเกียรติที่ต้องติดคุกได้ยังไง Gandhi (1982)
And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation.And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation. Crusade (2004)
"of the indignant desert birds.ที่ราวกับนกทะเลทรายที่หิวโหย Chapter One 'The Second Coming' (2008)
They have the nerve to be indignantพวกเขามีเส้นประสาทที่สามารถทำให้โมโหง่าย Brave New World (2008)
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world.และขอให้คำมั่นว่า.. จะไม่มี.. ไม่มีอีกแล้ว Invictus (2009)
Yeah, but no man is worth suffering the indignity of mass transit.ใช่ แต่ก็ไม่มีใครสมควรทรมานกับการขนส่งมวลชน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- Spare me indignation.- พูดแทงใจดำสินะ Watchmen (2009)
I was indignant, because I thought what I'd done had possibly important consequences.และแทนการส่ง มันกลับไปที่เจนีวา ที่ผมคิดว่าคนที่เซิร์นไม่เข้าใจ What Are We Really Made Of? (2010)
I'll bear with the indignity.ฉันจะอดทนกับมัน Episode #1.17 (2010)
"what really raises one's indignation against suffering"มูลเหตุแท้จริงที่แปรผันความเจ็บปวด ให้เป็นความภูมิใจ The Thirteenth Step (2011)
Britta Perry attempts to capture the war's sublime indignities on film.บริตต้า เพอร์รี่พยายามบันทึกภาพ ความโหดร้ายของสงครามนี้ไว้ Pillows and Blankets (2012)
You might want to dial back on that indignation.เธออาจจะอยากเอา ความโกรธเคืองนั่นกลับไป Absolution (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indignGrace wore an indignant look.
indignHis indignation got the better of him.
indignI am indignant about the way he treated me.
indignMike wore an indignant look.
indignShe is a bit indignant about being kept waiting.
indignShe was indignant at the way her son had been treated.
indignShe was indignant at the way she had been treated.
indignShe was indignant when I said she was lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรี้ยว[ADV] angrily, See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously, Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ, Example: ผมจากโนรีมาอย่างโกรธเกรี้ยว ในวันนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว, Thai definition: อาการที่แสดงความโกรธอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent   FR: indigner ; outrer
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[n.] (khwām mōhō) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx)   FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGNANT    IH2 N D IH1 G N AH0 N T
INDIGNITY    IH2 N D IH1 G N AH0 T IY0
INDIGNANTLY    IH2 N D IH1 G N AH0 N T L IY0
INDIGNATION    IH2 N D IH0 G N EY1 SH AH0 N
INDIGNITIES    IH2 N D IH1 G N AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indignant    (j) (i1 n d i1 g n @ n t)
indignity    (n) (i1 n d i1 g n i t ii)
indignantly    (a) (i1 n d i1 g n @ n t l ii)
indignation    (n) (i2 n d i g n ei1 sh @ n)
indignities    (n) (i1 n d i1 g n i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nù, ㄋㄨˋ, ] indignant, #4,003 [Add to Longdo]
气愤[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] indignant; furious, #9,303 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] indignant; anger; resentment, #15,938 [Add to Longdo]
愤愤不平[fèn fèn bù píng, ㄈㄣˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] indignant, #34,673 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] indignant; feel hurt, #35,906 [Add to Longdo]
气不公[qì bù gōng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] indignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
義憤[ぎふん, gifun] (n) righteous indignation [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] (n,vs) rage; indignation; exasperation; (P) [Add to Longdo]
激憤[げきふん, gekifun] (n,vs) resentment; indignation [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] (n) public indignation [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
痛憤[つうふん, tsuufun] (n,vs) strong indignation [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indign \In*dign"\, a. [L. indignus; pref. in- not + dignus
   worthy: cf. F. indigne. See {Dignity}.]
   Unworthy; undeserving; disgraceful; degrading. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Counts it scorn to draw
      Comfort indign from any meaner thing.  --Trench.
   Indignance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top