ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impound

IH2 M P AW1 N D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impound-, *impound*, impoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impound[VT] กักขัง, See also: กัก, Syn. confine, seize
impound[N] ยึดไว้ (ทางกฎหมาย), See also: ยึดไว้เป็นของกลาง, Syn. confiscate, seize

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impoundยึดไว้, กักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impoundmentการไม่ใช้งบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดให้ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impounding damimpounding dam, เขื่อนกักเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm placing you under arrest and impounding your vehicle.ผมต้องคุมตัวคุณ แล้วก็รถคุณไว้ด้วย. 11:14 (2003)
If you want to stay at the dirty impound, fine.ถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ที่ขังสกปรกดี Cars (2006)
Well, we better get you back to the impound lot.ดีเราดีกว่าที่คุณได้รับกลับไปขังจำนวนมาก Cars (2006)
It's nice to be out of the impound, and this is... it's great.มันเป็นเรื่องดีที่จะออกจากขัง และนี่คือ ... มันยิ่งใหญ่ Cars (2006)
It's at the impound yard on robertson.อยู่ในลานรถอายัดที่โรเบิร์ตสัน The Usual Suspects (2006)
What about steinbauer in impound? dude's a freak.ทำไมไม่สงสัยสไตน์บาวเออร์ห้องของกลางล่ะ เขาเป็นพวกเพี้ยน Resistance Is Futile (2007)
But it's been impounded as evidence.มันก็เป็นแค่หลักฐาน Hot Fuzz (2007)
- IRS impounded it.- สรรพากรยึดไป - National Treasure: Book of Secrets (2007)
They have to impound the car.พวกเขาต้องยึดรถฉัน ไว้เป็นหลักฐาน Chuck Versus the DeLorean (2008)
It's at the county impound off the 18.รถถูกยึดเก็บไว้ในเมือง ออกไปทางหลวงหมายเลข18 The Pull (2008)
This is Smallville P.D., impound for a Chloe Sullivan and a James Olsen.ก็แค่คนเมาน่ะอย่าถือสาเลย. Committed (2008)
Remove the damn tarp. Or we'll impound the truck.เอาผ้าคลุมเฮงซวยนี่ออกไป ไม่งั้นเราจะยึดรถไว้ The Art of the Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขังไว้[v.] (khang wai) EN: impound   FR: retenir
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound   FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
ยึดไว้[v.] (yeut wai) EN: impound   FR: retenir

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOUND    IH2 M P AW1 N D
IMPOUNDED    IH2 M P AW1 N D AH0 D
IMPOUNDMENT    IH2 M P AW1 N D M AH0 N T
IMPOUNDMENTS    IH2 M P AW1 N D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impound    (v) ˈɪmpˈaund (i1 m p au1 n d)
impounds    (v) ˈɪmpˈaundz (i1 m p au1 n d z)
impounded    (v) ˈɪmpˈaundɪd (i1 m p au1 n d i d)
impounding    (v) ˈɪmpˈaundɪŋ (i1 m p au1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n,vs,adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impound \Im*pound"\, v. t. [imp. & p. p. {Impounded}; p. pr. &
   vb. n. {Impounding}.]
   To shut up or place in an inclosure called a pound; hence, to
   hold in the custody of some authority such as police or a
   court; as, to impound stray cattle; to impound an illegally
   parked car; to impound a document for safe keeping.
   [1913 Webster +PJC]
 
      But taken and impounded as a stray,
      The king of Scots.            --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impound
   v 1: take temporary possession of as a security, by legal
      authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
      impounded the illegal shipment"; "The police confiscated
      the stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
      {confiscate}, {seize}]
   2: place or shut up in a pound; "pound the cows so they don't
     stray" [syn: {impound}, {pound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top