ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imposition

IH2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imposition-, *imposition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imposition(n) การเก็บภาษี, See also: การเก็บค่าธรรมเนียม, การกำหนดโทษ, Syn. injunction, superaddition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
imposition(n) การก่อกวน, การลงโทษ, การหลอกลวง, การเอาเปรียบ, การเก็บภาษี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impositionการวางข้อกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would it be a terrible imposition for you to pull the fire alarm?มันเป็นสิ่งแย่มากสำหรับผม คุณช่วยบอกผมด้วยนะ Chuck Versus the Ex (2008)
Looking after this little angel is no imposition whatsoever.การดูแลเจ้าเทวดาน้อย ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ Afterbirth (2011)
Would it be an imposition to ask a few things?จะถือเป็นการรบกวนไหมคะ ถ้าจะขอถามอะไรหน่อย Amuse-Bouche (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPOSITION IH2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imposition (n) ˌɪmpəzˈɪʃən (i2 m p @ z i1 sh @ n)
impositions (n) ˌɪmpəzˈɪʃənz (i2 m p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auferlegung { f }; Strafarbeit { f } | Auferlegungen { pl }; Strafarbeiten { pl }imposition | impositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印加[いんか, inka] (n, vs) impression; superimposition; application [Add to Longdo]
押し付け;押しつけ[おしつけ, oshitsuke] (n) imposition (i.e. of rules, of a decision); compulsion [Add to Longdo]
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition [Add to Longdo]
組み付け;組付け[くみつけ, kumitsuke] (n) (1) imposition (printing); laying out page order; (2) assembly (e.g. of components) [Add to Longdo]
追徴金[ついちょうきん, tsuichoukin] (n) additional collection (funds); additional imposition [Add to Longdo]
賦課[ふか, fuka] (n, vs) levy; imposition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imposition \Im`po*si"tion\, n. [F., fr. L. impositio the
   application of a name to a thing. See {Impone}.]
   1. The act of imposing, laying on, affixing, enjoining,
    inflicting, obtruding, and the like. "From imposition of
    strict laws." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Made more solemn by the imposition of hands.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is imposed, levied, or enjoined; charge;
    burden; injunction; tax.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Univ.) An extra exercise enjoined on students as a
    punishment. --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   4. An excessive, arbitrary, or unlawful exaction; hence, a
    trick or deception put on laid on others; cheating; fraud;
    delusion; imposture.
    [1913 Webster]
 
       Reputation is an idle and most false imposition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) The act of laying on the hands as a religious
    ceremoy, in ordination, confirmation, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) The act or process of imosing pages or columns of
    type. See {Impose}, v. t., 4.
 
   Syn: Deceit; fraud; imposture. See {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imposition
   n 1: the act of imposing something (as a tax or an embargo)
      [syn: {imposition}, {infliction}]
   2: an uncalled-for burden; "he listened but resented the
     imposition"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top