ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imposition

IH2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imposition-, *imposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imposition[N] การเก็บภาษี, See also: การเก็บค่าธรรมเนียม, การกำหนดโทษ, Syn. injunction, superaddition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impositionการวางข้อกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's not an imposition.ถ้าไม่ลำบากจนเกินไป Bringing Down the House (2003)
I feel such a terrible imposition. They're being so kind to me.พี่รู้สึกอึดอัดใจมาก พวกเขาดีกับพี่มาก Pride & Prejudice (2005)
Are you sure it's not an imposition? Can I at least pay for my seat?ผมเอาเปรียบคุณเกินไปรึเปล่า ให้ผมจ่ายค่าตั๋วของผมเองได้มั้ย Match Point (2005)
It's not an imposition, it'd be an absolute pleasure.ไม่เป็นการเอาเปรียบกันหรอก ผมเต็มใจ Match Point (2005)
It's a huge imposition, and I'll have to get them taken in.นี่มันเรื่องใหญ่นะ ฉันคงต้องให้ช่างลดไซส์ The Devil Wears Prada (2006)
I Don'T Want To Be An Imposition.แม่ไม่อยากไปรบกวน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Would it be a terrible imposition for you to pull the fire alarm?มันเป็นสิ่งแย่มากสำหรับผม คุณช่วยบอกผมด้วยนะ Chuck Versus the Ex (2008)
I hope this isn't too much of an imposition.ผมหวังว่านี่คงไม่รบกวนเกินไปนะ Superhero Movie (2008)
I hope this isn't too much of an imposition.หวังว่าจะไม่เป็น การรบกวนคุณเกินไป Bad Moon Rising (2010)
No, no. It's not an imposition.ไม่ ไม่ ไม่รบกวนเลย The Cohabitation Formulation (2011)
No, no, no. That-- that would be an imposition.ไม่ ไม่ ไม่ นั่นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเท่าไร The Jewel of Denial (2011)
Looking after this little angel is no imposition whatsoever.การดูแลเจ้าเทวดาน้อย ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ Afterbirth (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSITION    IH2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imposition    (n) ˌɪmpəzˈɪʃən (i2 m p @ z i1 sh @ n)
impositions    (n) ˌɪmpəzˈɪʃənz (i2 m p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auferlegung {f}; Strafarbeit {f} | Auferlegungen {pl}; Strafarbeiten {pl}imposition | impositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印加[いんか, inka] (n,vs) impression; superimposition; application [Add to Longdo]
押し付け;押しつけ[おしつけ, oshitsuke] (n) imposition (i.e. of rules, of a decision); compulsion [Add to Longdo]
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition [Add to Longdo]
組み付け;組付け[くみつけ, kumitsuke] (n) (1) imposition (printing); laying out page order; (2) assembly (e.g. of components) [Add to Longdo]
追徴金[ついちょうきん, tsuichoukin] (n) additional collection (funds); additional imposition [Add to Longdo]
賦課[ふか, fuka] (n,vs) levy; imposition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imposition \Im`po*si"tion\, n. [F., fr. L. impositio the
   application of a name to a thing. See {Impone}.]
   1. The act of imposing, laying on, affixing, enjoining,
    inflicting, obtruding, and the like. "From imposition of
    strict laws." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Made more solemn by the imposition of hands.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is imposed, levied, or enjoined; charge;
    burden; injunction; tax.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Univ.) An extra exercise enjoined on students as a
    punishment. --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   4. An excessive, arbitrary, or unlawful exaction; hence, a
    trick or deception put on laid on others; cheating; fraud;
    delusion; imposture.
    [1913 Webster]
 
       Reputation is an idle and most false imposition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) The act of laying on the hands as a religious
    ceremoy, in ordination, confirmation, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) The act or process of imosing pages or columns of
    type. See {Impose}, v. t., 4.
 
   Syn: Deceit; fraud; imposture. See {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imposition
   n 1: the act of imposing something (as a tax or an embargo)
      [syn: {imposition}, {infliction}]
   2: an uncalled-for burden; "he listened but resented the
     imposition"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top